Menu

Költségmentességi kérelem

A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére teljes vagy részleges költségmentességet engedélyezhet.

A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.

A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed ki. A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése, illetve megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az módosítható vagy visszavonható.

Az eljárás kérelemre indul.

A részleges költségmentesség az ügyfelet valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási költségek meghatározott százalékának viselése alól mentesíti.

Az ügyfélnek a kérelemhez csatolnia kell:

Saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvényt is, vagy a nyugdíj fizetési számlára történő utalása esetén az utolsó havi fizetési számlakivonatot.

Ha az ügyfélnek vagy vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának munkajövedelemnek nem minősülő jövedelme van, akkor ezen jövedelemről szóló postai szelvényt, fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, vagy egyéb, a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot.

Az ügyfélnek nyilatkoznia kell:

  • ha neki illetve vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának nincs munkáltatója és nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme nincs,
  • egyéb olyan körülményekről, amelyek alapján megállapítható, hogy ő és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett,
  • rendelkezik-e – a lakhelyéül szolgáló ingatlanon kívül – egyéb ingatlantulajdonnal.

Költségmentesség engedélyezésének feltételei:

Az ügyfél és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

Költségmentességben lehet részesíteni – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – azt a felet is, aki a kérelem benyújtásakor:

  • aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
  • hajléktalan személy,
  • menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.

Különösen indokolt esetben költségmentesség engedélyezhető, illetve részleges költségmentességet lehet engedélyezni továbbá, ha az ügyfél és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.

Az ingatlantulajdonra, a tulajdoni részesedésre és az ingatlan becsült forgalmi értékére vonatkozóan – ha az nem ellentétes a hatóság által ismert, vagy a köztudomású tényekkel – az ügyfél nyilatkozata az irányadó.

Kivételes esetben – az ügyfél nyilatkozata alapján – költségmentesség engedélyezhető akkor is, ha a fenti feltételek nem, vagy csak részben állnak fenn, de az eljáró hatóság az ügyfél egyéb, különös méltánylást érdemlő körülményeinek figyelembevételével megállapítja, hogy az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartása veszélyeztetett.

Változásbejelentés:

A költségmentességben részesülő ügyfél köteles a költségmentesség alapjául szolgáló feltételekben beálló változást annak bekövetkezésétől számított öt napon belül a hatóságnak bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve valótlan adat szolgáltatása, a hatóság más módon való megtévesztése maga után vonja a költségmentességet engedélyező végzés visszavonását, vagy módosítását, illetve a felmerült költségek előlegezésére illetve viselésére vonatkozó kötelezettség megállapítását, eljárási bírság kiszabását.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 159. §-a
  • a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX.9.) Korm. rendelet

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás