Menu

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A jogosult gyermek számára a gyámhatóság a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyv.) meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg. [Gyv. 18. § (1) a)]

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

1.)  a 151. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

151. § (5) bekezdés a) és b) pont: Gyermekétkeztetés esetén,

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, valamint a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, hasonló életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) a fentiek alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [Gyv. 151. § (5)].

2.)  a 20/A. §-ban meghatározott természetbeni támogatásnak,

20/A §: A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

alapösszegű / emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít.

A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt.

 • Ha a gyámhatóság határozata alapján a gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban nem minősül a Gyv. 67/A. §-ban foglaltak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.000 Ft.
 • Ha a gyámhatóság határozata alapján gyermek, fiatal felnőtt az a) és b) pont szerinti időpontban a Gyv. 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll, a támogatás esetenkénti összege gyermekenként 6.500 Ft.

3.)  a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. [Gyv. 19. § (1)]

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családba fogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. [Gyv. 19. § (1a)]

A jogosultság megállapítása során sor kerül a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára.

Jövedelmi helyzet vizsgálata

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

1.) a szociális vetítési alap összegének a 165%-át, (idei évben a 47.025 forintot), illetve

2.) a szociális vetítési alap összegének a180%-át, (idei évben a 51.300 forintot), ha

a) a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha

b) a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha

c) a nagykorúvá vált gyermek;

● nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

● felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

● és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. [Gyv. 19. § (2); 20. § (2)]

 Az egy főre jutó jövedelem megállapítása [Gyv. 19. § (3)]

A jogosultság megállapításakor

 1. a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 2. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a vállalkozásból származó jövedelemszámításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

 A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni

 1. a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet,
 2. a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt,
 3. a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység az egyéni vállalkozóról szóló törvényben meghatározottak szerint megszűnt, az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas vállalkozást vagy az egyéni céget törölték a cégjegyzékből. [Gyv. 131. § (2)]

Vagyoni helyzet vizsgálata

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 1. külön-külön számítva a szociális vetítési alap összegének húszszorosát, (idei évben: 570.000 Ft) vagy
 2. együtt számítva a szociális vetítési alap összegének összegének hetvenszeresét (idei évben: 1.995.000 Ft) meghaladja.

 Nem minősül vagyonnak

 1. az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik,
 2. az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá
 3. a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.[Gyv. 19 . § (7)]

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára. [Gyv. 19. § (6)] A vagyoni helyzet vizsgálata során nem tekinthető hasznosítható ingatlannak különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan – kivéve, ha a haszonélvezeti jog jogosultja a gyermek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó. [R. 65. § (6)] A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni. [R. 65. § (7)]

A jogosultság megállapítása

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év időtartamra, de legfeljebb

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig megállapítja a gyermek, illetve a nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát. [Gyv. 20 . § (1)]

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,

és a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult. [Gyv. 20 . § (2)]

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, a gyámhatóság – hivatalból vagy kérelemre – felülvizsgálja, ha a megállapított jogosultság időtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be. [Gyv. 20 . § (3)]

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre, vagy elektronikusan az e-Papír alkalmazáson, illetve az E-önkormányzat portálon megtalálható űrlapon keresztül. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Jegyző

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához címezve, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Adatvédelmi tájékoztató a „Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény” megállapítása során megvalósuló adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az ügyintézés során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.

I.  A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám:  +36 1 305 3100,
Képviseli: dr. Filipsz Andrea jegyző

II. A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@bpxv.hu; telefonszáma: +36 1 305 3246

III. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok forrása:

Az adatkezelés célja rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) és a gyámhatóságokról és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)  Korm. rendelet (Gyr.) rendelkezései szerint.

Az adatkezelés így a Hivatal közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, a kezelt adatok forrása pedig nem csak és kizárólag az érintett maga, hanem az érintettől eltérő harmadik fél, eljárás egyéb résztvevője is lehet, vagy ha a Hivatal a cél eléréséhez szükséges személyes adatot már nyilvántartja, az adat e célból felhasználható.

Amennyiben jogszabály által meghatározott, a kérelem elbírálásához szükséges adatfelvétel nélkül az adott ügy nem intézhető el, úgy az érintett magánszemélyeknek és a Hivatalnak többnyire nincs választási lehetősége, kötelező az egyes megjelölt adatok megadása és felvétele: amennyiben erre nem kerül sor, a kérelmező kérelme elutasításra kerül.

IV. Az adatkezeléssel érintett személyek és a kezelt adatok köre:

A kérelmezőre vonatkozó személyes adatok: név, születési név, TAJ szám, születési hely, születési idő, anyja neve, lakó- vagy tartózkodási hely, állampolgárság, telefonszám, e-mail cím, a kérelmezőre vonatkozó jövedelmi adatok, vagyonnyilatkozat, halmozottan hátrányos helyzetet alátámasztó dokumentumok adatai, szülő iskolai végzettsége (hátrányos helyzet/halmozottan hátrányos helyzet megállapításához, amennyiben ennek megállapítását a szülő kéri) és lakáskörülményeik, aláírás.

Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma, kérelmező házastársa, élettársa, egyéb rokona, akinek az eltartásáról gondoskodik: nevük, személyazonosító adataik, hozzátartozói minőségük, jövedelemi és vagyoni viszonyaik.

A gyermekre vonatkozó személyes adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, állampolgársága, TAJ száma, gyermekétkeztetést biztosító intézmény neve, címe, halmozottan hátrányos helyzetet alátámasztó dokumentumok adatai, iskolalátogatási igazolás adatai, gyámhatósági, bírósági döntés gyerekelhelyezésről. A gyermekre vonatkozó különleges adatok: a gyermek tartós betegségére, súlyos fogyatékosságára vonatkozó adat.

V. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, valamint a gyermek egészségügyi adatai, mint különleges adatok tekintetében ezen felül a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés a Gyvt. 19. § (2) bekezdése, a Gyr. 65. § és 83/A. §-ai rendelkezésein, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 18. § rendelkezésein, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23. ) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés i) pontján alapul. Az eljárás során a személyes adatok kezelése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint történik.

VI. Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII. Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatkezelés címzettje: az adatokat a Hivatal köztisztviselői kezelik. Adattovábbítás a Szoc. tv. 18/B. § b) pontja szerinti rendelkezés és a Gyvt. 137. § (3a) bekezdésének rendelkezése alapján a Magyar Államkincstár részére történik, mivel a Magyar Államkincstár a jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából az ellátásra vonatkozóan országos nyilvántartást vezet. Adattovábbítás történik még az Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központja és az Egyesített Szociális Intézménye részére. Adatok megküldésére esetenként más szerv megkeresésére, így a Szoc. tv. 19. § és az Ákr. 25. § (1) bekezdés alapján és a Nemzeti Eszközkezelő (2020. november 11. napjától a TLA Vagyonkezelő- és hasznosító Kft.), továbbá közműszolgáltatók felé küldött igazolás keretében kerül sor.
Gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetéről a gyermek oktatási, nevelési intézménye értesül.

VIII.  A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai szerint iktatja és tartja nyilván. Az adatok tárolási ideje az irattározásra vonatkozó szabályok szerint 5 év.

IX.  Adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatbiztonsági követelményeket a rá irányadó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet előírásai alapján valósítja meg.

Az adatkezelő minden elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket választ ki és olyan szervezési intézkedéseket tesz, amelyek garantálják, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, az adat hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

X. Automatizált döntéshozatal:

Az adatkezelései tevékenységek során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

XI.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáféréshez való jog): az adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– a Hivatal milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
– a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
– milyen forrásból származnak a személyes adatai;
– a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségen alapuló, ésszerű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az azonosításhoz szükséges adatokat a Hivatal nem tárolja.
kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa vagy egészítse ki az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
kérheti személyes adatai törlését: ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatal jogi kötelezettségeinek teljesítése, a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához, vagy jogi igények érvényesítése, előterjesztése, védelme céljából az adat nem szükséges.
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog): az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben);

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Fentiek szerint benyújtott kérelmét a Hivatal a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti, de összetett kérelem vagy egyidejűleg benyújtott sok kérelem esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbításra kerül, mely esetben a Hivatal erről Önt a kérelem benyújtását követő egy hónapon belül tájékoztatja.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a Fővárosi Törvényszékhez, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1056 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt, hogy amennyiben a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglaltaknak megfelelő személyes adatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem vagy nem teljes körűen bocsátja az adatkezelő rendelkezésére, úgy a kérelme elutasításra kerül.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás