Menu

Palota adósságcsökkentési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

Palota adósságcsökkentési támogatásra jogosult az személy,

a) akinek

aa) az egy szolgáltatónál nyilvántartott adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg a négyszázezer forintot, és a tartozása legalább hat havi, vagy
ab) akinek a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,
továbbá

b) akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 135.000 forintot, egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő személy, 3 vagy több gyermeket nevelő család, illetve rokkant vagy súlyos fogyatékos személy esetében a 150.000 forintot, valamint

c) aki a Rendelet 4. mellékletben rögzített méltányolható lakásnagyságot meg nem haladó lakásban lakik, feltéve, hogy

d) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a kérelem benyújtását megelőzően legalább két év megszakítás nélküli, a lakcímnyilvántartás szerinti bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, az adóssággal érintett lakásban bejelentett lakcímmel rendelkezik, abban életvitelszerűen lakik, és annak tulajdonosa, bérlője vagy – az önkényes lakásfoglaló kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló lakásnak jogcím nélküli használója,

e) az igénylő és családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal,

f) a hitelező és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat között – kivéve ha a szolgáltatást kikapcsolták – az adósságkezelésre vonatkozóan érvényes megállapodás van, és

g) az igénylő vállalja

ga) az adósság és a megállapított Palota adósságcsökkentési támogatás különbözetének és a jövőbeni közüzemi díjak megfizetését,

gb) az Újpalotai Családsegítő Szolgálattal történő együttműködést,

gc) előrefizetős mérőóra felszereltetését gáz illetve elektromos áram tartozás esetén.

A támogatás az alábbi adósságtípusok rendezéséhez nyújtható:
a) vezetékes gázdíj tartozás,
b) áramdíj tartozás,
c) távhőszolgáltatási díjtartozás,
d) víz- és csatornahasználati díjtartozás,
e) szemétszállítási díjtartozás,
f) több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtés díjtartozás,
g) közösköltség-hátralék,
h) lakbérhátralék.

A támogatásra való jogosultság időtartama alatt az adós köteles együttműködni az önkormányzat családsegítő szolgálatának adósságkezelési tanácsadójával (a továbbiakban: tanácsadó).

A támogatás mértéke, időtartama, gyakorisága

A támogatásra való jogosultság időtartama legfeljebb tizenkét hónap, folyósítása az adósságkövetelés jogosultja részére történik, havi részletekben, az adós vállalásától függően.
A jogosultság időtartama alatt kifizetett támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%-át, és összege legfeljebb 300.000 Ft.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatánál (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.). A kérelmeket – a szükséges mellékletekkel és javaslattal együtt – a családsegítő szolgálat adósságkezelési tanácsadója továbbítja a Polgármesteri Hivatal szociális, gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintézőihez.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

  • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
  • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Adatvédelmi tájékoztató a „Palota adósságcsökkentési támogatás” megállapítása során megvalósuló adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az ügyintézés során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.

I.  A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám:  +36 1 305 3100,
Képviseli: dr. Filipsz Andrea jegyző

II. A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@bpxv.hu ; telefonszáma: +36 1 305 3246

III. Az adatkezelés célja:

A Hivatal a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete 8. § szerinti, „Palota adósságcsökkentési támogatás” megállapításához szükséges adatokat kezeli.

Az adatkezelés így a Hivatal közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, a kezelt adatok forrása pedig nem csak és kizárólag az érintett maga, hanem az érintettől eltérő harmadik fél, eljárás egyéb résztvevője is lehet, vagy ha a Hivatal a cél eléréséhez szükséges személyes adatot már nyilvántartja, az adat e célból felhasználható.

IV. A kezelt adatok köre:

A kezelt adatok körét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete 6. melléklete tartalmazza.

A kérelmezőre vonatkozó adatok: név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, TAJ szám, állampolgárság, idegenrendészeti státusz, idegenrendészeti státuszt elismerő határozat száma, családi állapot, lakóhely, tartózkodási hely, tartózkodási jogcím, telefonszám, e-mail cím, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatok, jövedelmi adatok, csatolt igazolások adatai, lakás tulajdonviszonyára vonatkozó adatok, aláírás.

A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek adatai: név, születési hely, idő, anyja neve, rokonság foka, házastársi/élettársi minőség, TAJ szám, jövedelmi adatok, aláírás.

V. Az adatkezeléssel érintettek köre:

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete 8. § szerinti, „Palota adósságcsökkentési támogatás” megállapítása iránt kérelmet benyújtó személyek, a kérelmezőkkel egy háztartásában élő személyek (házastárs, élettárs más személy).

VI. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. § -a, 10. § (1) bekezdése, 18. §-a, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. § – a, 32. § (3) bekezdése, 132. § (4) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontja, a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 1- 4. § -ai, 8. § –a, valamint 4. és 6. mellékleteinek és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a rendelkezései szerint.

VII. Közös adatkezelési tevékenység, továbbá az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A Hivatal a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése szerint közös adatkezelést folytat az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központjával (1157 Budapest, Zsókavár u. 24-26.), amely a 8. § (21) bekezdése szerint a benyújtott kérelmek adatkezelő részére történő továbbításával az adatkezelési folyamatban adatfeldolgozóként is részt vesz.

VIII.  Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Adattovábbítás harmadik személy részére nem történik.

IX.  A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai szerint iktatja és tartja nyilván. Az adatok tárolási ideje az irattározásra vonatkozó szabályok szerint rendszeres formában nyújtott támogatás esetén 5 év, eseti formában nyújtott támogatás esetén 2 év.

X. Adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatbiztonsági követelményeket a rá irányadó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet előírásai alapján valósítja meg.

Az adatkezelő minden elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket választ ki és olyan szervezési intézkedéseket tesz, amelyek garantálják, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, az adat hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

XI.  Automatizált döntéshozatal:

Az adatkezelései tevékenységek során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

XII.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáféréshez való jog): az adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– a Hivatal milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
– a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
– milyen forrásból származnak a személyes adatai;
– a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségen alapuló, észszerű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az azonosításhoz szükséges adatokat a Hivatal nem tárolja.

kérheti személyes adatainak helyesbítését: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesítési;

kérheti személyes adatai törlését: ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.

kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog): az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben);

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1056 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt, hogy amennyiben a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglaltaknak megfelelő személyes adatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem vagy nem teljes körűen bocsátja az adatkezelő rendelkezésére, úgy a kérelme elutasításra kerül.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás