Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogának cseréje

A bérlő a lakás bérleti jogát – a bérbeadó hozzájárulásával – elcserélheti. A csereszerződést írásba kell foglalni. Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

A lakáscsere megvalósulhat:

 • kerületi önkormányzati tulajdonú bérlakások egymás közötti cseréje esetén
 • kerületi önkormányzati és más önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréje esetén
 • kerületi önkormányzati bérlakás és magántulajdonban levő lakás cseréje esetén

A bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a cserepartnerek a kötelezően csatolandó iratok benyújtására vonatkozó kérést a megadott határidőn belül nem teljesítik, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg – szükség esetén – a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.

A hozzájárulást meg kell tagadni, ha a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá.

Bérlőtársak esetén a lakáscserét mindegyik bérlőtársnak kérelmeznie kell. Ha valamelyik bérlőtárs nem a csere tárgyát képező lakásba költözik, köteles csatolni a bérlőtársi jogviszonyról történő lemondását igazolóhiteles okiratot.

A lakás bérleti jogának elcseréléséhez szükséges bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a polgármester dönt.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a döntésről a kérelmező vagy meghatalmazottja írásban kap értesítést, „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása:

Kérelmet formanyomtatványon (vagy lakástulajdon cseréje esetén ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett csereszerződés formájában) lehet benyújtani személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. A) önkormányzati tulajdonú bérlakások cseréje esetén:
 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 2. Más kerületben, illetve településen lévő önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés hiteles másolata;
 3. Lakbérigazolás – mindegyik lakásra vonatkozóan
 4. Közüzemi nullás igazolások – mindegyik lakásra vonatkozóan (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
 5. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
 6. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
 7. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelméről szóló igazolások:
  • munkáltatói jövedelemigazolás (formanyomtatvány),
  • vállalkozók esetén a vállalkozás könyvelője által kiállított igazolás,
  • a Magyar Államkincstár tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYESE/CSED, táppénz, stb.),
  • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás,stb.),
  • nyilatkozat egyéb ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről (formanyomtatvány),
  • álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása,
  • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
  • a fentiek hiányában vagy kiegészítéseként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat (formanyomtatvány),
 8. Terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás;
 9. Tanköteles korú vagy továbbtanuló gyermek(ek) esetén iskolalátogatási igazolás;
 10. Gyermek tartásdíj folyósítása esetén, az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek/gyermekeket nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat gyermektartásdíjról (formanyomtatvány),
 11. Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám, illetve gondok kirendelő határozata,
 12. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány),
 1. B) önkormányzati bérlakás és lakástulajdon cseréje esetén
 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 2. Lakástulajdon esetében 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap;
 3. Ügyvéd által ellenjegyzett cserével vegyes adásvételi szerződés egy eredeti példánya;
 4. Lakbérigazolás – önkormányzati bérlakásra vonatkozóan;
 5. Közös költség igazolása – lakástulajdonra vonatkozóan;
 6. Közüzemi nullás igazolások – mindegyik lakásra vonatkozóan (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
 7. A bérlő és a bérlővel együtt lakó (illetve a lakástulajdonos és a vele együtt lakó) személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
 8. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
 9. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelméről szóló igazolások:
  • munkáltatói jövedelemigazolás (formanyomtatvány),
  • vállalkozók esetén a vállalkozás könyvelője által kiállított igazolás,
  • a Magyar Államkincstár tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYESE/CSED, táppénz, stb.),
  • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás,stb.),
  • nyilatkozat egyéb ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről (formanyomtatvány),
  • álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása,
  • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
  • a fentiek hiányában vagy kiegészítéseként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat (formanyomtatvány),
 10. Terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás;
 11. Tanköteles korú vagy továbbtanuló gyermek(ek) esetén iskolalátogatási igazolás;
 12. Gyermek tartásdíj folyósítása esetén, az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek/gyermekeket nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat gyermektartásdíjról (formanyomtatvány),
 13. Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám, illetve gondok kirendelő határozata,
 14. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány),

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

A lakbér változása esetén a fizetendő lakbér megállapítására vonatkozóan az Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály előterjesztést készít a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. A Bizottság döntéséről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás