Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti jogviszonyának folytatása a bérlő halála esetén

Aki a lakásbérleti jogviszonyt folytatni kívánja, köteles a jogosultságának elismerésére vonatkozó kérelmet a bérbeadónak írásban előterjeszteni és egyidejűleg a jogosultságát igazolni.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérlőjének halála esetén a lakásbérleti jogviszony folytatásának lehetőségei:

 1. Az eltartó, mint lakásbérleti jog folytatója

Önkormányzati tulajdonú lakás bérlőjével kötött tartási szerződés alapján az eltartó folytathatja a lakás bérleti jogot, amennyiben

 • a tartási szerződéshez a bérbeadó írásban hozzájárult, és
 • az eltartó a szerződésben vállalt tartási – vagy ha a bíróság a tartási szerződést életjáradéki szerződéssé átalakítja, e szerződés szerinti – kötelezettségét teljesítette, továbbá
 • a bérbeadó hozzájárulásától a bérlő haláláig legalább 1 év eltelt.

(Az egy éves határidőt a bérbeadó hozzájárulásának időpontjától kell számítani).

 1. Lakásbérleti jogviszony folytatására való jogosultság

Önkormányzati tulajdonú bérlakás esetén az a személy jogosult a lakásbérleti jog folytatására, akit a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

Jogviszony folytatására jogosult személyek:

 • a bérlő
 • házastársa,
 • gyermeke,
 • befogadott gyermekének a gyermeke,
 • szülője.

A lakásbérleti jogot a jogosult személyek – eltérő megállapodásuk hiányában – a következő sorrend szerint folytathatják:

 • az eltartó;
 • a bérlő
 • házastársa,
 • gyermeke,
 • befogadott gyermekének a gyermeke,
 • szülője.

Ha több – a bérleti jogviszony folytatására – azonos sorrendben jogosult személy van, a jogviszonyt – eltérő megállapodásuk hiányában – bérlőtársként folytathatják.

A bérlő halála esetén a bérlőkijelölési joggal érintett lakás bérleti jogát a bérlőkijelölésre jogosult által meghatározott személy folytathatja

A lakás bérleti jogának folytatásához szükséges bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a polgármester dönt.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a lakásbérleti jogviszony folytatására jogosult írásban kap értesítést, „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. Halotti Anyakönyvi kivonat másolata;
 2. Tartási szerződés másolata, vagy a rokonsági kapcsolatot igazoló okirat másolata;
 3. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 4. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 5. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
 6. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
 7. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
 8. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelméről szóló igazolások:
  • munkáltatói jövedelemigazolás (formanyomtatvány),
  • vállalkozók esetén a vállalkozás könyvelője által kiállított igazolás,
  • a Magyar Államkincstár tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYESE/CSED, táppénz, stb.),
  • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás,stb.),
  • nyilatkozat egyéb ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről (formanyomtatvány),
  • álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása,
  • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
  • a fentiek hiányában vagy kiegészítéseként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat (formanyomtatvány),
 9. Terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás;
 10. Tanköteles korú vagy továbbtanuló gyermek(ek) esetén iskolalátogatási igazolás;
 11. Gyermek tartásdíj folyósítása esetén, az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek/gyermekeket nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat gyermektartásdíjról (formanyomtatvány),
 12. Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám, illetve gondok kirendelő határozata,
 13. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány),

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

A lakbér változása esetén a fizetendő lakbér megállapítására vonatkozóan az Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály előterjesztést készít a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. A Bizottság döntéséről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás