Menu

Köztemetés

Hatáskörrel rendelkező szerv:

 • Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Az eljárás megindításának módja:

 • köztemetést kérő kezdeményezése

Ügyleírás:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat:

 • a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti,
 • vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:

 • aki a temetést szerződésben vállalta,
 • aki arra az elhunyt végrendelete kötelez,
 • végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozás előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa,
 • az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint.

Az eltemettetésre köteles személy a köztemetési költség megtérítésére köteles, kérelmére a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén az önkormányzat rendeletében szabályozottak szerint mentesíthető vagy részletfizetés engedélyezhető.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 vagy 60 nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Adatvédelmi tájékoztató a „köztemetés” megállapítása során megvalósuló adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az ügyintézés során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.

I.  A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban együtt: Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám:  +36 1 305 3100,
Képviseli: dr. Filipsz Andrea jegyző

II. A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@bpxv.hu; telefonszáma: +36 1 305 3246

III. Az adatkezelés célja:

A Hivatal a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv. ) 48. § – a, a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (Korm. r.) 34. § -a, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota – Pestújhely – Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének  a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5. ) önkormányzati rendelete (Ör.) szerinti, a köztemetés elrendeléséhez szükséges és a megfizetésével összefüggő adatokat kezeli.

Az adatkezelés az Önkormányzat közfeladata végrehajtásához szükséges.

Amennyiben jogszabály által meghatározott, a kérelem elbírálásához szükséges adatfelvétel nélkül az adott ügy nem intézhető el, kötelező az egyes megjelölt adatok megadása és felvétele: amennyiben erre nem kerül sor, a kérelmező kérelme elutasításra kerül.

IV. Az adatkezeléssel érintett személyek és a kezelt adatok köre:

A hatóság az eljárásban az eltemettetést kérő személy kérelmében, a más hatóság által elrendelt köztemetés esetén a köztemetést elrendelő határozatban és a csatolt dokumentumokban lévő adatokat és személyes adatokat kezeli.

Az elhunytra vonatkozó adatok: név, születési hely, születési idő, anyja neve, utolsó ismert lakcíme, kórházi jelzés hozzátartozóról, halott-vizsgálati bizonyítvány, halotti anyakönyvi kivonat, temetés költsége, az elhunyt egészségi állapotára vonatkozó adatok.

A kérelmezőre személyes adatai: név, születési név, születési idő, anyja neve, TAJ száma, állampolgársága, családi állapota, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail cím, továbbá – ha költségek megfizetése alóli mentesítésre is vonatkozik a kérelem – jövedelmi és vagyoni adatok, lakás műszaki adatai, fenntartási költsége, bankszámlaszám, bankszámla kivonat másolata, szolgáltatói számlák adatai.

A közös háztartásban élő személyek személyes adatai (ha költségek megfizetése alóli mentesítésre is vonatkozik a kérelem): név, születési hely, születési idő, rokoni fok, TAJ szám, jövedelmi adatok, lakásban tartózkodás jogcíme, a lakás műszaki adatai.

V. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közfeladat végrehajtása, továbbá az egészségügyi különleges adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján végzett jogi kötelezettség teljesítése a Szoc. tv. 48. § -a, a Korm. r. 34. § -a,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, az Ör. 14. §-a, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései szerint.

VI. Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII. Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatok az Önkormányzat Képviselő-testületének illetékes Bizottsága tagjai részére, mint döntéshozatalra jogosultak részére kerülnek továbbításra. Az adatokhoz a döntés előkészítése és a végrehajtás keretében a Hivatal köztisztviselői férnek hozzá. Adattovábbítás külön megkeresés alapján a Szoc. tv. 19. § szerinti szervek és az Ákr. 25. § (1) bekezdés szerinti megkereső szervek részére történhet. Adattovábbítás történhet még a közjegyző, a temetkezési intézet, a kórház, az életjáradéki intézet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, a rendőrség felé.

VIII.  A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai szerint iktatja és tartja nyilván. Az adatok tárolási ideje az irattárazásra vonatkozó szabályok szerint 25 év.

IX.  Adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatbiztonsági követelményeket a rá irányadó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet előírásai alapján valósítja meg.

Az adatkezelő minden elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket választ ki és olyan szervezési intézkedéseket tesz, amelyek garantálják, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, az adat hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

X. Automatizált döntéshozatal:

Az adatkezelései tevékenységek során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

XI.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáféréshez való jog): az adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– a Hivatal milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
– a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
– milyen forrásból származnak a személyes adatai;
– a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségen alapuló, ésszerű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az azonosításhoz szükséges adatokat a Hivatal nem tárolja.
kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa vagy egészítse ki az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
kérheti személyes adatai törlését: ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatal jogi kötelezettségeinek teljesítése, a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához, vagy jogi igények érvényesítése, előterjesztése, védelme céljából az adat nem szükséges.
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog): az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben);

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Fentiek szerint benyújtott kérelmét a Hivatal a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti, de összetett kérelem vagy egyidejűleg benyújtott sok kérelem esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbításra kerül, mely esetben a Hivatal erről Önt a kérelem benyújtását követő egy hónapon belül tájékoztatja.

Az Infotv. 25. § értelmében az elhunyt személy adatai tekintetében
– az elhunyt által életében erre meghatalmazott személy – a személyazonosságát igazoló dokumentum és a meghatalmazás felmutatását követően – a fentiekben felsoroltak közül, a fentiekben ismertetett módon az elhunyt halálát követő öt évig az alábbi jogokkal élhet:

 • élhet a hozzáférési joggal, vagyis tájékoztatást kérhet az elhunyt adatainak a Hivatal által történő kezeléséről;
 • kérheti az elhunyt adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését;
 • kérheti az elhunyt adatainak törlését;
 • kérheti az elhunyt adatai kezelésének a korlátozását;
 • tiltakozhat az elhunyt adatainak kezelése miatt.

– az elhunyt általi meghatalmazott személy hiányában az elhunytnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója – a személyazonosságát és az elhunyt személlyel való közeli hozzátartozói kapcsolatát igazoló dokumentumok felmutatását követően – a fentiekben felsoroltak közül, a fentiekben ismertetett módon az elhunyt halálát követő öt évig az alábbi jogokkal élhet:

 • kérheti az elhunyt adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését;
 • tiltakozhat az elhunyt adatainak kezelése miatt; és kizárólag abban az esetben, ha az adatkezelés már az elhunyt személy életében is jogellenes volt;
 • kérheti az elhunyt adatainak törlését;
 • kérheti az elhunyt adatai kezelésének a korlátozását.

A közeli hozzátartozók közül a fenti jogok az elsőként intézkedő személyt illetik meg.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a Fővárosi Törvényszékhez, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1056 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás