Menu

Helyi támogatás

Milyen célból igényelhető a Helyi támogatás?

Budapest Főváros XV. kerületének közigazgatási területén elhelyezkedő

 1. lakás építése, bővítése, emeletráépítés, tetőtér-beépítés
 2. lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése
 3. hőtermelő berendezés új kondenzációs gázkazánra történő cseréjéhez, és az ehhez kapcsolódó kéményépítéshez vagy –átépítéshez
 4. lakás mozgáskorlátozott személy részére történő akadálymentesítéséhez,
 5. tetőszerkezet állagának megóvása, javítása
 6. lakás állaga életveszélyességének megszüntetése és bekövetkezett kár elhárítása
 7. lakás energiaellátását biztosító napelem rendszer kiépítéséhez.

Helyi támogatás csak akkor nyújtható (a megigényelt céltól függően) ha teljes vételár, illetve az építési költség még nem került kifizetésre, vagy a munkálatok még nem fejeződtek be.

Helyi támogatás összege:

A helyi támogatás egy összegben, kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mértéke az előzőekben leírt célok közül

 • a)-b) pontjai esetén a vételár 20 %-a, de  legfeljebb 1.500.000 Ft,
 • c)-g) pontjai esetén pedig a javítás, korszerűsítés, akadálymentesítés elszámolható bruttó költségének 40 %-a, de legfeljebb 500.000 Ft.

A helyi támogatás futamideje:

100.000 Ft-ig legfeljebb öt év,
100.001 – 500.000 Ft között legfeljebb tíz év,
500.000 Ft felett legfeljebb tizenöt év.

A havi törlesztő részlet összege időarányosan, a teljes futamidőre kerül megállapításra, a törlesztő részleteket minden hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. A kölcsön törlesztésének kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő harmadik hónap.

Jogosultsági feltételek:

 • XV. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a beköltözési szándékot hitelt érdemlően igazoló személy. Egyedülálló személy vagy lakásigényét együtt költözéssel megoldó család igényelheti
 • egy főre jutó havi nettó jövedelemhatár: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (idei évben: 28.500 Ft) minimum 400 %-a, és maximum 700 %-a lehet (eszerint az idei évben a jövedelemhatárok: 114.000 Ft – 199.500 Ft)
 • ingó és ingatlan vagyoni értékhatár: 7.125.000 Ft, illetve az igénylő és családtagjai tulajdonában nem lehet beköltözhető lakás
 • az építeni vagy vásárolni kívánt ingatlan vételára a 25.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg, illetve az ingatlan nagysága az 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét nem haladhatja meg
 • az igénylő és családja öt éven belül nem részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban
 • az elérni kívánt célok esetében a támogatással érintett lakóingatlan
  • a)-b) pontok szerinti esetben legalább fele részben a tulajdonába kerül,
  • c)-g) pontok szerinti esetben pedig legalább fele részben a tulajdonát képezi,
 • további feltétel a d) pont esetében, hogy kérelmező a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítési támogatást is igényelt.

 Jogosultságot kizáró tényezők:

Az igénylő, vagy vele együtt költöző családtagja:

 • lakását öt éven belül elidegenítette, kivéve ha az eladásból befolyt összeget saját megtakarításként használja fel az új lakáshoz jutáshoz
 • lakásbérleti joggal rendelkezik, és arról nem mond le
 • valótlan adatokat közöl a támogatás igénylésekor
 • egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdonjogi változást és nem lakásmegoldást eredményez
 • lakott önkormányzati lakás, valamint egyéb tulajdonú lakott bérlakás megvásárlásához kívánja igénybe venni
 • a korábban kapott helyi támogatást nem vagy nem a szerződés szerint fizette vissza

A Helyi támogatás igénylésénél, a kérelem tárgya szerint a kérelemnyomtatványhoz mellékelni kell:

  • az igénylő, valamint az együtt költöző családtagok jövedelmi viszonyaira vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagjövedelem-igazolást
  • hivatalos értékbecslést a meglévő vagyonról
  • az igénylő hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni hányadára a nyújtott támogatás biztosítékaként az Önkormányzat javára a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön
  • terhelési tilalommal rendelkező ingatlan esetében a terhelési tilalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez
  • lakóingatlan vásárlása esetén a földhivatal hivatalos érkeztetési bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést, vagy egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot
  • lakóingatlan építése esetén egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, illetve ha az építési teleknek nem a kérelmező a tulajdonosa, akkor a tulajdonos hozzájárulását az építkezéshez, továbbá tervrajzot, költségvetést

a felsorolt célok közül a c)-g) pontok esetén műszaki tervet, költségvetést, továbbá – ahol azt jogszabály előírja – a közművállalat előzetes engedélyét, illetve szakhatósági hozzájárulást

 • hitelintézet igazolását az igényelt hitelintézeti hitel összegéről, futamidejéről és a várható havi törlesztő részlet összegéről (minden hitelről, szocpolról, munkáltatói kölcsönről igazolás)
 • ha az igénylő vagy együttköltöző családtagja nem Budapest Főváros XV. kerületében rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy az igénylő illetve együttköltöző családtagja az önkormányzattól lakáscélú támogatásban nem részesült
 • amennyiben az igénylő egyenes ági rokontól (Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Ptk. 4:96§ (1) bek.) vásárol, az eladó lakóhelyének változását igazoló lakcímkártyát a helyi támogatás igénybevételét követő 6 hónapon belül be kell mutatni
 • a felsorolt célok közül a d) pont szerinti esetben a mozgáskorlátozottságot igazoló irato(ka)t.

 Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi a támogatás felhasználását!

 A 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértéke:

 • Egy-két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 • Három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
 • Négy személy esetében legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre, vagy elektronikusan az e-Papír alkalmazáson keresztül. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 60 nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

Adatvédelmi tájékoztató a „helyi támogatás” megállapítása során megvalósuló adatkezelésről

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az ügyintézés során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.

I.  A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám:  +36 1 305 3100,
Képviseli: dr. Filipsz Andrea jegyző

II. A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelmi.tisztviselo@bpxv.hu; telefonszáma: +36 1 305 3246

III. Az adatkezelés célja:

A Hivatal a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a helyi támogatásról és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet (Szr.) szerinti, a támogatás megállapításához szükséges adatokat kezeli.

Az adatkezelés az Önkormányzat közfeladata végrehajtásához szükséges.

Amennyiben jogszabály által meghatározott, a kérelem elbírálásához szükséges adatfelvétel nélkül az adott ügy nem intézhető el, kötelező az egyes megjelölt adatok megadása és felvétele: amennyiben erre nem kerül sor, a kérelmező kérelme elutasításra kerül.

IV. Az adatkezeléssel érintett személyek és a kezelt adatok köre:

A Hivatal Szr. 8. § szerinti adatokat kezeli.

A kérelmezőre vonatkozó adatok: név, születési név, születési hely, idő, állampolgárság, családi állapota, lakóhelye, tartózkodási helye, személyi azonosító okmány száma, személyi szám, jövedelmi és vagyoni adatok, mozgáskorlátozottságot igazoló adatok, ingatlan adatai, hitelintézeti igazolás.

A közös háztartásban élő személyekre vonatkozó adatok: név, születési hely, idő, rokoni fok, lakóhely/tartózkodási hely, jövedelmi és vagyoni adatok.

V. Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont szerinti közfeladat végrehajtása, továbbá az egészségügyi különleges adatok tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja alapján végzett jogi kötelezettség teljesítése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc. tv.) 1. § (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontja, a Szr. 2. § (1) – (2) bekezdése, 8. § (1) – (2) bekezdései, 9. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint.

VI. Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VII. Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az adatok a polgármester és az Önkormányzat Képviselő-testületének illetékes Bizottsága tagjai részére, mint döntéshozatalra jogosultak részére kerülnek továbbításra. Az adatokhoz a döntés előkészítése és a végrehajtás keretében a Hivatal köztisztviselői férnek hozzá. Adattovábbítás külön megkeresés alapján a Szoc. tv. 19. § szerinti szervek és az Ákr. 25. § (1) bekezdés szerinti megkereső szervek részére történhet.

VIII.  A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet, valamint az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) előírásai szerint iktatja és tartja nyilván. Az adatok tárolási ideje az irattárazásra vonatkozó szabályok szerint 15 év.

IX.  Adatbiztonság:

Az adatkezelő az adatbiztonsági követelményeket a rá irányadó, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott technológia biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet előírásai alapján valósítja meg.

Az adatkezelő minden elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés megakadályozásáról. Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez olyan informatikai eszközöket választ ki és olyan szervezési intézkedéseket tesz, amelyek garantálják, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető, az adat hitelessége biztosított, változatlansága igazolható, jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

X. Automatizált döntéshozatal:

Az adatkezelései tevékenységek során automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.

XI.  Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:

A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáféréshez való jog): az adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

– a Hivatal milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
– a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
– milyen forrásból származnak a személyes adatai;
– a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségen alapuló, ésszerű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az azonosításhoz szükséges adatokat a Hivatal nem tárolja.
kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa vagy egészítse ki az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.
kérheti személyes adatai törlését: ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatal jogi kötelezettségeinek teljesítése, a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához, vagy jogi igények érvényesítése, előterjesztése, védelme céljából az adat nem szükséges.
kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog): az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben);

tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Fentiek szerint benyújtott kérelmét a Hivatal a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül teljesíti, de összetett kérelem vagy egyidejűleg benyújtott sok kérelem esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbításra kerül, mely esetben a Hivatal erről Önt a kérelem benyújtását követő egy hónapon belül tájékoztatja.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a Fővárosi Törvényszékhez, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1056 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt, hogy amennyiben a fentiekben hivatkozott jogszabályokban foglaltaknak megfelelő személyes adatokat hiánypótlási felhívás ellenére sem vagy nem teljes körűen bocsátja az adatkezelő rendelkezésére, úgy a kérelme elutasításra kerül.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás