Menu

Használatbavétel tudomásulvétele

A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője. Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelmet az ÉTDR által biztosított elektronikus formanyomtatványon lehet benyújtani, mely egyben a külön jogszabályban meghatározott kísérőlap is. A kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.

Személyes benyújtás:

Ha az építtető vagy meghatalmazottja az elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, a kormányablaknál vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő.

A kérelmet fogadó szerv – a kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.

Eredeti iratot a szerv csak jogszabály kifejezett előírása esetén őriz meg, minden egyéb esetben azt visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt – ha már benyújtásra került – mindig az ÉTDR-ben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

Az engedély iránti kérelmet a mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani.

Benyújtás elektronikus úton:

Az építtető a kérelmét elektronikus úton az ÉTDR-ben létrehozott tárhelyen keresztül nyújthatja be.

Ha az építtető kérelme benyújtásakor már rendelkezik elektronikus gyűjtő tárhellyel, a kérelmében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket rendeli (mellékeli) hozzá építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelméhez,

A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak a Ket. és e rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést.

Több építtető esetén az építtetők meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat el.

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
 • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
 • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét
 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát
 • a kérelmezett eljárás fajtáját
 • a kérelem tárgyát, rövid leírását
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását
 • az építtető aláírását
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását
 • papír alapon vezetett építési napló esetén az építési napló összesítő lapját
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott statisztikai adatlapot

Ha a kérelmező birtokában van, mellékelni lehet:

 • a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát, vagy ÉTDR és iratazonosítóját
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Az építtető kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvételt foglalja írásba.

Változási vázrajz feltöltése

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.

A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi tudomásulvételi eljárás lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha a vázrajz feltöltésének a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg határidő megjelölésével és eljárási bírság kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

Az ügyintézés határideje:

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha

 1. a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a szükséges mellékleteket nem csatolták,
 2. az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg, vagy
 3. megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött.
 4. A 2015. december 31-ét követően benyújtott, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén az ott megjelölt határnapot követően nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy
 5. meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, és az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést,
 6. az építési napló a jogszabályban foglaltaknak nem felel meg, azaz nem áll rendelkezésre az építési napló összesítő lapja a jogszabályban meghatározott tartalommal és/vagy az építési munkaterület építtető részére történő átadása nem történt meg.

Egyebekben az építésügyi hatóság a használatbavételt hallgatással 8 nap elteltével tudomásul veszi, és az elkészült építmény a kérelem benyújtásától számított 15 nap elteltével használatba vehető.

A használatbavétel tudomásulvétele nem akadálya annak, hogy a hatóság határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezze az építtetőt.

 

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetéke 10 000 forint. Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 11784009-15515005-10590007 számú Illetékbeszedési számlájára történő átutalással kell megfizetni. Az elektronikus úton (ÉTDR felületen) kezdeményezett eljárás illetéke az Építésügyi Fizetési Portálon keresztül is megfizethető. Elérése: efp.e-epites.hu

Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díj mentes  az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás