Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakásban bérlőtársi jogviszonyban történő változások

 1. Bérlőtársi jogviszony létesítése

Az önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének kérelmére az Önkormányzat (bérbeadó) engedélyezheti a bérlőtársi jogviszony létesítését a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadott, és vele együtt lakó gyermeke (az örökbefogadott, a mostoha, a nevelt gyermek), valamint a jogszerűen befogadott unokája esetén, ha a gyermek illetőleg az unoka a 18. életévét betöltötte és az együtt lakás a bérlővel legalább 3 év óta folyamatos.

A házastársak közös kérelme esetén a bérlőtársi szerződést meg kell kötni.

Nem létesíthető bérlőtársi jogviszony:

Amennyiben a bérlővel együtt lakó gyermek (az örökbefogadott, a mostoha, a nevelt gyermek), valamint jogszerűen befogadott unoka beköltözhető lakástulajdonnal, vagy Budapest területén, másik beköltözhető bérlakással rendelkezik.

 1. Bérlőtársi jogviszony megszüntetése

A bérlőtársak közös kérelme, vagy a bérlőtárs egyoldalú lemondó nyilatkozata alapján a bérbeadó megszüntetheti a kérelmező bérlőtársi jogviszonyát.

Az 1. és 2. pont kérelméhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.);
 3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.). Tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása (befizetéseket igazoló pénztárbizonylat vagy csekk);
 4. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása;
 5. Születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal);
 6. A bérlő és a bérlővel együtt lakó személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó jövedelméről szóló igazolások:
  • munkáltatói jövedelemigazolás (formanyomtatvány),
  • vállalkozók esetén a vállalkozás könyvelője által kiállított igazolás,
  • a Magyar Államkincstár tárgyévi igazolása (családi pótlék, GYED/GYET/GYES/CSED, táppénz, stb.),
  • a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása (öregségi nyugdíj, rokkantsági ellátás, árvaellátás, özvegyi nyugellátás, rehabilitációs pénzbeli ellátás,stb.),
  • nyilatkozat egyéb ellátás (GYESE, ápolási díj, nyugdíj) melletti alkalmi munkavégzésről (formanyomtatvány),
  • álláskeresők ellátása vagy foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülők esetében az illetékes Kormányhivatal Munkaügyi kirendeltségének megállapító határozat fénymásolata, és az utolsó számlakivonat, vagy pénzintézet igazolása,
  • hallgatói ösztöndíj és egyéb bevételek esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
  • a fentiek hiányában vagy kiegészítéseként a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett alkalmi munkavégzésről szóló írásos nyilatkozat (formanyomtatvány),
 7. Terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás;
 8. Tanköteles korú vagy továbbtanuló gyermek(ek) esetén iskolalátogatási igazolás;
 9. Gyermek tartásdíj folyósítása esetén, az ezt igazoló bírósági végzés, illetve a folyószámla kivonatának másolata, vagy a tartásdíj fizetésére kötelezett, valamint a gyermek/gyermekeket nevelő személy (szülő, nevelő szülő, nagyszülő stb.) között létrejött írásos, aláírt megállapodás. Ezek hiányában nyilatkozat gyermektartásdíjról (formanyomtatvány),
 10. Gyámolt, illetve gondnokolt esetén a gyám, illetve gondok kirendelő határozata,
 11. Jelen kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazás esetén, alakszerű meghatalmazás (formanyomtatvány),

(A formanyomtatványok beszerezhetők: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy letölthetők az önkormányzat honlapjáról.)

 

 1. Bérlőtársi jogviszony törlése a bíróság ítélete alapján

 A bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyát a bíróság a másik bérlőtárs kérelmére megszünteti, ha a bérlőtárs, illetőleg a vele együttlakó személy a lakással kapcsolatos közös költségek őt terhelő részét nem fizeti meg, a közös használatú helyiségeket szándékosan rongálja, beszennyezi, a lakásban lakó személyek nyugalmát zavarja, velük szemben az együttélés követelményeit durván sértő, botrányos magatartást tanúsít vagy a lakásrészbe a törvény tiltó rendelkezése ellenére más személyt befogad.

Bírósági határozattal szűnik meg (a visszamaradt bérlőtárs kérelmére) a bérleti jogviszonya annak a bérlőtársnak, aki a lakást a visszatérés szándéka nélkül elhagyta, illetve annak, akit a bíróság a házasság felbontásakor a bérlakás elhagyására kötelez.

A bérlőtárs a bíróság ítélete alapján kérheti a bérbeadótól a lakásban lakó másik bérlőtárs lakásbérleti jogviszonyának törlését.

A kérelemhez az 1. és 2. ponthoz felsorolt iratokon, igazolásokon kívül csatolni szükséges a jogerős bírósági ítélet másolatát.

 1. Kizárólagos bérlőként történő elismerés bérlőtárs halála esetén

A bérlő bérlőtársának halálát köteles a bérbeadónak írásban bejelenteni.

A kérelemhez az 1. és 2. ponthoz felsorolt iratokon, igazolásokon kívül csatolni szükséges a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

Az 1. – 4. pontokra vonatkozóan:

A bérlőtársi jogviszony létesítésére, illetve megszüntetésére vonatkozó bérbeadói hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról a polgármester dönt.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a bérlő (az 1. – 3. pontok esetén a bérlő és a bérlőtárs) írásban kap értesítést, „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása:

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

Bérbeadó a kérelem elbírálása során a benyújtott igazolások alapján a fizetendő lakbér mértékét felülvizsgálja.

A lakbér változása esetén a fizetendő lakbér megállapítására vonatkozóan az Intézményfelügyeleti Főosztály/Lakásosztály előterjesztést készít a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. A Bizottság döntéséről a kérelmező írásban értesítést kap „Tulajdonosi Nyilatkozat” formájában.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig

Szerda: 08.00 – 16.30 óráig

Péntek: 08.00 – 11.30 óráig

(Ebédidő: 12.00 – 12.30 óráig)

Ügyintézési határidő: Az előírt formátumú kérelem és mellékletei hiánytalan benyújtását követő 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató önkormányzati lakásügyek lebonyolítása során megvalósuló adatkezelésről

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás