Menu

Szociális közszolgáltatás

MegnevezésTartalmának leírásaIgénybevétel rendjeTérítési díjak, kedvezmények

bölcsődei ellátás

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.

A bölcsőde végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.

A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, játszócsoporttal és sószoba-használattal segíti a családokat.

– intézmény házirendje,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet

 

– a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és az intézményi térítés díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendelet,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet

 

házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

 

Az igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény Házi Gondozó Szolgálatánál kezdeményezhető.

Az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani.

Egyebekben az intézmény házirendje és az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet.

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet szerint

nappali ellátás

A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,

b) az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékkal élő személy

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

Az igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény alábbi intézményegységeinél kezdeményezhető:

– Idősek Klubjai

– Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

– Fejlesztő Gondozó Központ,

– Félúton Alapítvány (pszichiátriai és szenvedélybetegek)

Egyebekben az intézményegység házirendje és az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet.

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet- a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet szerint

pszichiátriai és szenvedély-betegek közösségi ellátása

Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.

Közösségi alapellátás keretében biztosítani kell

a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,

b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését,

c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,

d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,

e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,

f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás keretében az e)-f) pontokban meghatározottakon túl biztosítani kell

a) a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,

b) a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére.

Az igénybevétel a Humán Sztráda NKft-nél kezdeményezhető.

 

Egyebekben az intézmény házirendje és alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet

 

pszichiátriai és szenvedély-betegek átmeneti ellátása

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

 

Az igénybevétele a Félúton Alapítványnál kezdeményezhető.

A pszichiátriai betegek átmeneti otthonában az a pszichiátriai beteg helyezhető el, akinek ellátása átmenetileg más intézményben vagy a családjában nem oldható meg, viszont tartós bentlakásos intézményi elhelyezése vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelése nem indokolt.

A szenvedélybetegek átmeneti otthonában az a személy helyezhető el, akinél szakorvosi (addiktológus, pszichiáter) szakvélemény alapján szenvedélybetegség került megállapításra, és ellátása átmeneti jelleggel családjában vagy lakókörnyezetében nem oldható meg.

Egyebekben az intézmény házirendje és az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet

szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük,

e) hajléktalanságuk,

f) jövedelmi, vagyoni viszonyaik miatt, vagy

g) az Újpalotai Családsegítő Szolgálat vagy a „FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ vezetőjének írásbeli javaslata szerint rászorulnak.

Az igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény alábbi intézményegységeinél kezdeményezhető:

– Szociális Konyhák

– a g) pont szerinti kör esetében a „FIÓKA” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ, Újpalotai Családsegítő Központ.

Egyebekben az intézményegység házirendje és az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet.

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

 

családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Szolgáltatásai:

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,

b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,

c) a családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése,

d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése,

e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások,

g) a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés elősegítése.

Az igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatánál kezdeményezhető.

Egyebekben az intézményegység házirendje és az alábbi jogszabályok rendelkezései az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet.

 

közösségi étkezés

A XV. kerületi lakosok kedvezményes térítés ellenében, lakossági szolgáltatásként közösségi étkeztetésben (napi egyszeri ebéd) részesülhetnek.

 

Igénybevétel helye: Pajtás Étterem.

Az igénybevétel feltétele az igénylő személyazonosító igazolványának és Budapest Főváros XV. kerületi lakcímét (lakó- vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolványának az előzetes bemutatása.

Egyebekben: az intézmény házirendje.

750,-Ft/fő/menü

szociális mosoda, varroda, internet kávézó

Mosás, internetezés, ruhajavító szolgáltatás.

Az igénybevétel feltétele az igénylő személyazonosító igazolványának és Budapest Főváros XV. kerületi lakcímét (lakó- vagy tartózkodási helyet) igazoló hatósági igazolványának az előzetes bemutatása. Egyebekben: az intézmény házirendje.

– mosás: 300,-Ft/adag

– szárítás: 300,-Ft/adag

– internet: 150,-Ft/óra

részletek

családok átmeneti otthona

Családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, valamint legfeljebb 21. életévének betöltéséig vagy – ha köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézménnyel, szolgáltatóval tanulói, hallgatói vagy felnőttképzési jogviszonyban áll -, legfeljebb 24. életévének betöltéséig a gyermek nagykorú testvére, feltéve, hogy elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől, családjától.

A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során

a) befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt és gyermekét,

b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát vagy férjét,

c) biztosítja az ellátást igénylő gyermek átmeneti gondozását és befogadja otthontalanná vált szüleit,

d) segítséget nyújt a szülőnek gyermeke szükség szerinti ellátásához, gondozásához, neveléséhez,

e) biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást,

f) a szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget nyújt,

g) közreműködik – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

Igénybevétel az otthontalanná vált szülő kérelmére történhet.

Az igénybevétel a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál (Szociális Gondozási Központ) kezdeményezhető.

Egyebekben:

– intézmény házirendje,

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet.

 

időskorúak átmeneti elhelyezése

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

 

Igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény Gondozó Házában kezdeményezhető.

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni

Egyebekben az intézményegység házirendje és az alábbi jogszabályok az irányadóak:

– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet,

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet

122.550,-Ft/hó (de legfeljebb az ellátott havi jövedelmének a 60 %-a)

gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

 

Igénybevétel az Egyesített Szociális Intézmény „FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Szolgálatánál kezdeményezhető.

Egyebekben az intézményegység házirendje és az alábbi jogszabályok az irányadóak:

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,

– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 41/2003. (XII.8.) ök. rendelet,

– a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás