Menu

Hatósági Főosztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai 1-3. B. épület II. emelet 228.
Telefon: +36 1 305 3282
+36 1 305 3235
+36 1 305 3366

Fax: +36 1 305 3362
+36 1 305 3194
Email: hatosagifoosztaly@bpxv.hu
Vezető: dr. Zsidei Kinga főosztályvezető
Osztályügyintéző: Kiss Lászlóné

Eljár a Budapest XV. kerület közigazgatási területén a jegyzői hatáskörbe tartozó elsőfokú építésügyi és helyi vízgazdálkodási hatósági ügyekben.

A XV. kerület közigazgatási területén a jegyzői hatáskörbe tartozó elsőfokú építésügyi, hatósági ügyekben

 • Építésügyi hatósági szolgáltatások biztosítása:
  • építésügyi hatósági szolgáltatás (az építtető részére az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt, valamint az összevont telepítési eljárás megindítása előtt),
  • Építésügyi Szolgáltatási Pont –ÉSZPONT- működtetése az Ügyfélszolgálaton (8. számú munkaállomás, telefon: 36-1-305-3154):
  • információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
  • az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvétele, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
  • kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
 • Építés engedélyezési eljárás lefolytatása az építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez.
 • Építési engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatása.
 • Összevont engedélyezési eljárás, ezen belül:
  • elvi építési keretengedélyezési szakasz lefolytatása,
  • építési engedélyezési szakasz lefolytatása.
 • Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás.
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, illetve építményrészre vonatkozóan.
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás a jogszerűtlen, illetve a szakszerűtlen építési tevékenység esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.
 • Bontási engedélyezési eljárás.
 • Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása az építési engedély, az elvi építési engedély, a telepítési engedély, valamint a bontási engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozóan.
 • Egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, a jogutódlás, a használatbavétel, valamint vészhelyzet esetén az építési tevékenység tudomásulvételére vonatkozóan.
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása.
 • Építésügyi hatóság szakhatósági eljárása (előzetes szakhatósági eljárás, szakhatóságként való közreműködés az építés engedélyezési eljárásban, más hatóság eljárásában).
 • Hatósági ellenőrzést végez az engedély hatályának lejárta előtt.
 • A jegyző kereskedelmi hatósági hatáskörébe tartozó bejelentési eljárásokban való közreműködés.
 • Az engedélyezési eljárásokkal összefüggésben kötelezési eljárást folytat le.
 • Gondoskodik a döntések végrehajtásáról, a jogerősen kirótt bírságok behajtásáról.
 • Adatokat szolgáltat az Építésügyi Dokumentációs és Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás részére.
 • Vezeti a jogszabályban meghatározott központi és helyi nyilvántartásokat.

Egyéb hatósági ügyekben

 • Ellátja a házszámváltozással, új utcák házszámozásával kapcsolatos feladatokat, az önkormányzat ingatlanvagyonát érintő ügyekben a társosztályokkal együttműködik.
 • Ellátja a Központi Címregiszterben a jogszabályban meghatározott címképzéssel kapcsolatos feladatokat.

Helyi vízgazdálkodási jogkörben, a közműves víz- és csatornaépítéssel kapcsolatosan eljár

 • XV. ker. Önkormányzat Jegyzőjének hatáskörébe utalt helyi vízgazdálkodási ügyekben (a talaj első vízadó rétegének vizei kinyerésére kialakítandó kutak létesítésének, fennmaradásának és elbontásának engedélyezése, szakhatósági feladatok ellátása).

Egyéb nem hatósági feladatai

 • Felkérés esetén javaslattétellel él a városfejlesztési elképzelések kidolgozásánál, együttműködik a kerületi főépítésszel a városfejlesztési elképzelések, szabályozási tervek előkészítésében.
 • Szükség szerint a hatáskörébe tartozó ügyekben előterjesztést készít elő a képviselő-testület bizottságai ill. a testület elé.
 • Szükség szerint részt vesz az önkormányzati beruházások előkészítésében.


Az Osztály eljár minden általános hatósági ügyben, melyet törvény vagy kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalt.

Anyakönyvvezetők

 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
 • állampolgársági eskü/fogadalomtétel,
 • névviselési, névváltoztatási ügyek,
 • születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadása,
 • házasságkötést megelőző eljárás,
 • házasságkötéseknél közreműködés,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás,
 • házasságkötéseknél közreműködés,
 • bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködés,
 • vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyveket,
 • az anyakönyvbe vezeti az utólagos bejegyzéseket.

Igazgatási Csoport

 Mezőgazdasági és állatvédelmi feladatok:

 • hatósági ellenőrzések,
 • szakhatósági állásfoglalások kiadása,
 • állattartási ügyek, szaktanácsadás,
 • marhalevél kiállítás,
 • növényvédelem, parlagfű-mentesítés, szaktanácsadás,
 • méhek védelme, méhészek nyilvántartása,
 • eb nyilvántartási feladatok, eb összeírás előkészítése és végrehajtása,
 • vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok

Környezetvédelmi feladatok:

 • zaj és rezgésvédelem, zajvédelmi bírság kiszabása,
 • hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, elhagyott, illegálisan lerakott hulladék esetében,
 • fás szárú növények védelme.
 • szakhatósági állásfoglalások kiadása.

Ipari és kereskedelmi feladatok (Ügyfélszolgálaton intézhetők):

 • kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, és kölcsönző tevékenységet folytató gazdálkodók működési engedélyeinek kiadása,
 • telepengedélyek, működési engedélyek alapnyilvántartásának vezetése, igazolások kiadása,
 • telepengedéllyel, telephely létesítésével kapcsolatos ügyintézés,
 • vásárcsarnokok, piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele,
 • vásárlók könyvének hitelesítése
 • hatósági ellenőrzések.

Szabálysértés – végrehajtási – feladatok:

 • a korábban elrendelt elővezetések eljárási költségének behajtása.

Birtokvédelmi feladatok:

 • birtokvédelmi kérelmek kapcsán az eljárás lefolytatása,
 • a birtokvédelmi döntésben előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Társasházak törvényességi felügyelete:

 • A társasházak szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyelete keretében annak vizsgálata, hogy a társasház belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak. A társasház működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, egyéb belső (önkormányzati) szabályoknak.
 • Szükség esetén bírósági eljárás kezdeményezése a törvényes működés helyreállítása érdekében.

Hagyatéki ügyintézés

 • a jegyző feladatkörébe tartozó hagyatéki eljárás lefolytatása,
 • az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészíti a hagyatéki leltárt,
 • szükség esetén biztosítási intézkedést rendelhet el,
 • szükség esetén értesíti az illetékes gyámhivatalt,
 • Magyarországon elhunyt külföldi állampolgár ügyében intézkedéseket tesz,
 • a Gyámhivatal megkeresése alapján gondnoki gyámi leltárt készít.

A Fórumra és a Zöld számra érkező bejelentések kezelése

 Ügyfélszolgálati Csoport

A Csoport feladatai:

 • rövid időtartamú közterület foglalási engedélyek kiadása,
 • ügygondnok kirendelés államigazgatási eljárásban,
 • talált tárgyak kezelése,
 • hirdetmények, önkormányzati rendeletek kifüggesztése és arról való tájékoztatás adása,
 • ügyfelek tájékoztatása, hivatali ügyintézéshez szükséges nyomtatványokkal történő ellátása, beadványok, kérelmek átvétele, jegyzői, aljegyzői ügyfélfogadás előkészítése,
 • adatszolgáltatás a helyi visual regiszter rendszerből, és a központi személyi adat- és lakcím nyilvántartási rendszerből,
 • hatósági bizonyítványok kiadása
 • ügyfélszolgálati feladatok ellátásának koordinálása

A Közterület-felügyeleti Csoport feladatai:

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
 • a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedések megtétele (helyszíni bírság kiszabása, jegyzőkönyv felvétele, eljárás meindítása),
 • a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogsértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni.
 • ellátja a térfigyelő kamerarendszer működtetésével és adatkezelésével kapcsolatos feladatokat.

Közterület-felügyeleti feladatok ellátása az Ügyfélszolgálaton

 • helyszíni bírsággal,
 • üzemképtelen gépjárművek elszállításával,
 • közterület használatával kapcsolatos ügyintézés,
 • lakossági bejelentések fogadása (köztisztasággal, állatvédelemmel, engedély nélküli árusítással kapcsolatban)

Segédfelügyelői Csoport

A Segédfelügyelői Csoport feladatai:

A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik:

 • az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítése,
 • a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárása,
 • dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzése és szállítása,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtás,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése, a helyszín biztosítása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy utasításainak teljesítése,
 • közreműködik a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedések megtételében,
 • közreműködik a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A közterület-felügyelők és a segédfelügyelők 0-24 órás, folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben dolgoznak.

Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Általánosságban az elsőfokú döntések vonatkozásában másodfokon, illetve felügyeleti szervként jár el
 • Első fokú építésügyi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A jegyző hatáskörébe tartozó helyi vízgazdálkodási hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.

Pest Megyei Kormányhivatal

 • Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • Környezetvédelmi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A közérdekű védekezés költségének megállapítására és a növényvédelemre vonatkozó hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.

Budapest IV. XV. kerületi Járási Bíróság

 • Birtokvédelmi hatósági ügyekben jogorvoslati fórumként.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

A polgármester hatáskörében és nevében hozott döntések vonatkozásában másodfokon jár el.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás