Menu

Pályázati felhívás a Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj elnyerésére – 2022

Publikálás dátuma:2022. január 6.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról szóló 1/2019. (II.5.) önkormányzati rendeletében Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjat (a továbbiakban: Sportolói Ösztöndíj) alapított.

 

 1. A pályázat célja:

Az esélyegyenlőség érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységének támogatása.

 

 1. A pályázók köre:

Kiskorú sportoló esetén a szülő/gondviselő a pályázó.

 

Sportolói Ösztöndíjban az a sportoló részesíthető, aki

 • az Önkormányzat közigazgatási területén a pályázati kérelem benyújtási határidejének utolsó napjától számított legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakik,
 • Magyarország területén székhellyel rendelkező sportszervezetben – a pályázati kérelem benyújtási határidejének utolsó napjától számított – legalább egy éve tagsággal rendelkezik,
 • a pályázati kérelem benyújtásának határidejéig a 10. életévét betöltötte, de nem töltötte be a 21. életévét,
 • tanulói vagy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
 • a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév végén tanulmányi eredményének átlaga legalább 3,5, valamint
 • szociálisan rászoruló fiatalnak minősül.

 

Szociálisan rászoruló fiatalnak minősül, akinek a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv) 4. § 1) bekezdés c) pontja szerinti családjában az egy főre eső nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (142.500 Ft), gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében hatszorosát (171.000 Ft), valamint a Szoc. tv 4. § 1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

Nem részesülhet Sportolói Ösztöndíjban az a sportoló, aki a pályázat benyújtásának tanévében az adott évfolyamon évet ismétel.

Az alap- és középfokú oktatási intézményben a tanulmányi átlag kiszámítása a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítvány alapján történik. A magatartás és a szorgalom osztályzatok nem számíthatók be.

Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók esetén a tanulmányi átlag kiszámítása pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tavaszi félévének eredménye alapján történik. Esetükben az egyszerű matematikai átlagnak megfelelő tanulmányi átlagot kell feltüntetni.

A tanulmányi eredmény átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.

 

 1. Az ösztöndíjat elnyerő sportolók létszáma:

A Sportolói Ösztöndíj minden évben 4 kategóriában összesen 8,

 • egyéni sportágban 2 lány és 2 fiú sportoló,
 • csapatsportágban 2 lány és 2 fiú sportoló

részére adományozható.

 

Amennyiben a Sportolói Ösztöndíj az adott kategóriába beérkezett megfelelő érvényes számú pályázat hiányában nem adományozható, úgy a Kulturális Bizottság saját hatáskörben dönt az adott kategóriában megmaradt díj más kategóriába történő átcsoportosításáról és adományozásáról.

 

 1. Az ösztöndíj mértéke:

A Sportolói Ösztöndíjat elnyerő sportolókat az Önkormányzat nettó 100.000 Ft egy összegben kifizetendő ösztöndíjban részesíti.

Az ösztöndíj az adományozás évére szól, de több egymást követő évben is odaítélhető ugyanannak a sportolónak.

 

 1. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

 

*A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok letölthetők a XV. kerületi Önkormányzat honlapján a www.bpxv.hu címen.
(a letölthető dokumentumok a lap alján találhatók!)

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1. (kedd).

A benyújtási határidő jogvesztő, az ezt követően beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

 

A pályázatot e-mailben, postai úton és személyesen lehet benyújtani.

 • Postai cím: Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.).
 • E-mail cím: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu

A postai úton és e-mailban benyújtott pályázati kérelem esetén a pályázati dokumentáció beérkezési határideje: 2022. március 1. (kedd)

 

 • Személyes benyújtásra telefonos egyeztetést követően van lehetőség. Egyeztetni a 36-1/305-3160 telefonszámon lehet.

Személyesen benyújtott pályázati kérelem esetén a pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 1. (kedd) 15.00 óra

 1. A pályázati dokumentáció tartalma:
 • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1. melléklet);
 • harminc napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás(ok) (2. melléklet);
 • a sportszervezet által megfelelően kitöltött sportszervezeti ajánlás (3. melléklet);
 • aláírt hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez (4. melléklet);
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata;
 • alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a tanulói jogviszony igazolás;
 • felsőoktatási intézményben tanulók esetében a hallgatói jogviszony igazolás;
 • alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványának másolata;
 • felsőoktatási intézményben tanulók esetében a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tavaszi félévének tanulmányi eredményét igazoló elektronikus vagy papír alapú leckekönyv másolata;
 • a sportszervezettel meglévő tagsági igazolvány másolata;
 • a szociális rászorultság igazolására a pályázati felhívás 7. pontjában meghatározott dokumentumok.

 

Hiányosan, vagy hibásan benyújtott pályázat esetén a pályázó elektronikus úton (a pályázati adatlapon megadott e-mail címére) elküldött hiánypótlási felhívást kap, amelynek a kézbesítéstől számított 8 napon belül tehet eleget. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása jogvesztő.

 

 1. A szociális rászorultság igazolása:

A szociális rászorultság igazolására az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • A pályázónak és családjának (az egy háztartásban életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók) a pályázat benyújtását megelőző egyhavi nettó jövedelemigazolásai az alábbiak szerint:
  • Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről szóló kereseti kimutatást (munkáltatói jövedelem igazoláshoz a pályázati kiírás mellékleteként található nyomtatványt kell használni).
  • Nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítését a tárgyév január 1. napján érvényes nyugdíj összegéről, valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi nyugdíjról szóló igazolást.
  • Nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap jövedeleméről szóló igazolást.
  • Munkanélküliség esetén a munkaügyi központ igazolását, ennek hiányában nyilatkozatot.
 • Családi pótlékra való jogosultság esetén a Magyar Államkincstár legfrissebb értesítését/határozatát a folyósítandó családi pótlék összegéről, valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző hónap családi pótlék folyósításról szóló igazolást vagy bankszámla kivonatot.
 • Árvaság esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, vagy az árvaellátásról szóló igazolást.
 • Elvált, egyedülálló szülők esetén:
  • Az egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot, az egyedülálló szülő által igényelt és részére folyósított magasabb összegű családi pótlék igazolását.
  • A gyermek/gyermekek elhelyezésére vonatkozó bírósági döntést, a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező, vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet vagy végzés másolatát, illetve a rendszeresen folyósított, átutalt, kézbe kapott összeg igazolását. A gyermeket nevelő és a különélő szülő közös nyilatkozatát abban az esetben, ha a gyermek után különélő szülő nem fizet tartásdíjat.
  • Tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság esetén orvosi igazolást.

 

 1. A beérkezett pályázatok elbírálása:

Az ösztöndíj elbírálása a pályázó tanulmányi eredménye és a szociális rászorultsága alapján történik. A beérkezett pályázatokat a Kulturális Bizottság 2022. április 30-ai határidővel bírálja el.

A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíj kifizetésének feltétele a Kulturális Bizottságnak az ösztöndíj adományozásáról szóló határozata.

A pályázók értesítése a döntésről írásban történik meg.

Az ösztöndíjat a Bizottság döntésétől számított 45 napon belül folyósítja az Önkormányzat.

 

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, az Önkormányzat a Sportolói Ösztöndíj elnyerését igazoló okleveleket ünnepélyes keretek között adja át a díjazottaknak a Magyar Sport Napjához kapcsolódóan. Ha a járványhelyzet miatt az oklevelek ünnepélyes átadása nem szervezhető meg, az oklevelek átadásáról a Polgármesteri Hivatal egyénenként gondoskodik.

 

 1. További információk

A pályázati kiírásról felvilágosítás telefonon és e-mailben Gremsperger Márton és Marék Csaba intézményfelügyeleti és sportreferensektől kérhető.

Elérhetőségek:

 

*Mellékletek (letölthető dokumentumok):

 1. Pályázati adatlap
 2. Munkáltatói jövedelemigazolás
 3. Sportszervezeti ajánlás
 4. Adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat
 5. Fogalomtár

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás