Menu

PÁLYÁZAT „Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulásának segítésére”

Publikálás dátuma: 2018. november 29.
Érvényessége:
2018. november 29. (csütörtök) -
2019. január 2. (szerda)

A pályázat célja:

A pályázat elsődleges célja a Budapest Főváros XV. kerületben újonnan (1-2 éve) alakult, vagy új szolgáltatást bevezetett, melegkonyhával (és ilyen típusú engedéllyel) rendelkező vendéglátó és szolgáltató egységek (étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkező helyek, étkezde, kifőzde, étterem – söröző, kávéház) piaci bevezetésének, népszerűsítésének elősegítése annak érdekében, hogy létezésük bekerüljön a köztudatba, a gyakorlatban is részt tudjanak venni a helyi kulturális és közösségi életben, annak szerves részévé, színterévé válhassanak, felidézve a kerületi vendéglátás régi hagyományait.

Pályázati tematika:

 • Annak a pályázónak, aki a Budapest Főváros XV. kerületben újonnan (max 1 – 2 éve) alakult, vagy régebb óta itt üzemel, de új szolgáltatást vezetett be, a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat segíti a piaci bevezetését, népszerűsítését térítésmentesen elnyerhető, a XV. kerületi kiemelt médiafelületeken való megjelenési lehetőséggel, promócióival, az új vállalkozás / szolgáltatás szóróanyagainak szerkesztési, nyomtatási és terjesztési lehetőségével
 • A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat jelen pályázat keretében a két legjobb projektet fogja támogatni

Rendelkezésre álló forrás:

A pályázati konstrukció meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt „Működési jellegű címzett tartalék” soron az „Újonnan alakuló kerületi vendéglátó és szolgáltató egységek indulást segítésének pályázati kerete”-n 2.000.000 Ft – amelyet a legjobbnak ítélt 2 pályázó között egyenlő arányban oszt fel a döntéshozó bizottság.

A támogatás formája:

 • térítésmentesen nyerhető a kerületi kiemelt médiafelületeken való megjelenés, promóció, az adott új vállalkozás / szolgáltatás szóróanyagainak szerkesztése, nyomtatása és terjesztése a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft segítségével
 • egyéb a pályázat profiljába illő eredeti ötlet, fenntartható fejlesztés
 • a nyertes pályázó igény esetén szakmai segítséget kaphat a BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft-től

A pályázók köre:

A pályázaton részt vehetnek a XV. kerület közigazgatási területén 1-2 éve (újonnan) alakult, melegkonyhával (és ilyen típusú engedéllyel) rendelkező vendéglátóipari és szolgáltató egységek (étterem, vendéglő, csárda, gyorsétkező helyek, étkezde, kifőzde, étterem – söröző, kávéház) üzemeltetői (kis- és mikró- illetve egyéni vállalkozások) illetve azok a vendéglátóipari és szolgáltató egységek, akik 2018-ban új szolgáltatással léptek be a piacra.

A pályázaton nem vehetnek részt azok az üzemeltetők, akikkel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdése értelmében összeférhetetlenség áll fenn, továbbá azok, akik a 2018. évi költségvetési éven belül a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattól kétszer már részesültek támogatásban, továbbá akik a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 6/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése értelmében elutasítandók.

Támogatható projekt célok és ötletek:

 • saját egyéni, vagy másokkal közös kulturális rendezvényötlet vendéglátó egység(ek)ben (kerthelyiségben), vagy közterületen történő kitelepüléssel
 • kultúrterasz / romkocsma kialakításához való hozzájárulás
 • újszerű és szellemes, illetve hagyományőrző étlapok készítése, bevezetése, reklámozása, gasztroblogok indítása
 • egészséges ételek (vegán, gluténmentes, laktózmentes, paleo, bio) kínálata
 • megvásárolható, ajándékozható gasztronómiai program (pl, főzőiskola, vagy vacsorameghívás helyi jellegű ételekkel, stb.)
 • cégtáblák, és az adott rendezvények reklámfeliratainak új, művészi igényességű arculati elemeinek megvalósítása
 • a vendéglátóhely arculatának fejlesztése, vonzóbbá tétele a látogatottság növelése érdekében
 • egyedi megjelenésű vendéglátóhely kialakítása

Elszámolható költségek:

 • A pályázaton elnyert támogatás összege kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott tevékenység céljára, és az ebben meghatározott időszakon belül használható fel az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 • A támogatás összege 2018. december 20. és 2019. május 15. között terjedő időszakban használható fel, az elszámolási határidő 2019. május 31.
 • A támogatás nem fordítható ingyenesen kiosztásra kerülő étel biztosítására, valamint a támogatás célját közvetlenül nem szolgáló eszközök vásárlására, fejlesztésére.
 • A támogatás összege nem fordítható köztartozás kiegyenlítésére, abból személyes közreműködésről szóló számlás kifizetést nem lehet teljesíteni, az támogatásként nem adható tovább.
 • A támogatottat visszafizetési (teljes illetve részarányos) kötelezettség terheli, amennyiben az odaítélt pénzösszeget nem a pályázati célra, illetve nem rendeltetésszerűen használja fel, továbbá a pályázati cél nem valósul meg határidőben.

A támogatás nyújtásának feltételei:

 • A támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt
 • Ha a támogatás a kerületi kiemelt médiafelületeken való megjelenés, promóció, az adott új vállalkozás vagy szolgáltatás szóróanyagainak szerkesztése, nyomtatása és terjesztése, akkor a Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-től az Önkormányzat rendeli meg az elnyert szolgáltatást
 • A támogatással kapcsolatos adatok – kivétel az üzleti titoknak minősülő adatok –közérdekű adatnak minősülnek, amelyekre vonatkozóan az Önkormányzatnak az irányadó jogszabályok alapján nyilvántartási és közzétételi kötelezettsége van. A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja a pályázat és annak eredményének nyilvánosságra hozatalához.
 • A pályázó bejelentett tevékenységi körében a vendéglátás szerepel.

A támogatást nyújtót megillető jogok:

 • A támogatás felhasználásával kapcsolatos nyilvántartásokba, számlákba, bizonylatokba, okiratokba betekinthet, illetve ezekkel kapcsolatban felvilágosítást kérhet.
 • A támogatott tevékenységét a helyszínen ellenőrizheti.

A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:

 1. Kitöltött adatlap, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • a pályázó (üzemeltető) nevét (cégnév),
 • a pályázó székhelyét (címét) és adószámát,
 • a pályázó elérhetőségeit,
 • a vendéglátóhely nevét és címét,
 • a tervezett tevékenységek leírását, azoknak hatásait és összefüggéseit a megjelölt pályázati céllal
 • az igényelt támogatás ÁFA-t is tartalmazó összegét

Az adatlapot itt töltheti le.

 1. Részletes üzleti terv (koncepció) a bevételeket és kiadásokat is tartalmazó költségvetéssel
 1. A pályázó (gazdálkodó szervezet) képviselőjének aláírási mintájának vagy címpéldányának másolata, a szervezet hatályos cégkivonata, vagy a nyilvántartásba vételét igazoló okirat
 1. A pályázó nyilatkozata a támogatott tevékenység vagy a támogatási cél tekintetében az általános forgalmi adó levonás iránti igényéről
 1. A pályázó nyilatkozata a bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről a támogatási összeg erejéig, amennyiben az a támogatási szerződésben foglaltaktól eltérően került felhasználásra
 1. Igazolás arról, hogy a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.
 1. A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá nincs a támogatóval szemben korábbi támogatás tekintetében fennálló olyan elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége, amelynek nem tett eleget, illetve – amennyiben nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nincs lejárt esedékességű köztartozása
 1. A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
 1. A pályázó nyilatkozata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B § (1) bekezdésében foglalt, a támogatási jogviszonyban a kedvezményezettre vonatkozó kizárási okok hiányáról.

A pályázat az adatlap és az összes melléklet egyidejű benyújtásával együtt válik érvényessé. A nyilatkozatok pótlására a hiánypótlási felhívástól számított 8 napon belül van lehetőség.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot az üzemeltetőnek kell benyújtania 2 eredeti példányban zárt borítékban a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Titkárságán (1153 Bp. Bocskai u. 1-3. A épület 1. emelet 114.) a Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték-és Környezetvédelmi Bizottságnak címezve. A pályázatok borítékjára rá kell írni az érintett vendéglátóhely nevét, címét, valamint a pályázat tárgyát.

A pályázat beérkezési határideje: 2019. január 2.

A pályázat elbírálása és szempontjai:

A benyújtott pályázatokat a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Kerület-és Vállalkozásfejlesztési, Érték-és Környezetvédelmi Bizottsága a Bíráló Munkacsoport előzetes véleményének figyelembe vételével, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálja és dönt a díjazásról.

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, azonban a Bizottság ezek közül csak egy pályázatot részesíthet támogatásban.

A támogatásra a nyertes pályázóval a polgármester az Önkormányzat nevében a bizottsági döntést követően támogatási szerződést köt.

Az elbírálás szempontjai:

 • a pályázat alaki és tartalmi megfelelősége
 • a pályázat megalapozottsága és célhoz kötöttsége
 • a pályázat megfelel-e a Knyt., valamint az Áht. összeférhetetlenségre és kizárásra vonatkozó szabályainak.

Az elbírálásnál előnyt élveznek:

 • a kerületi vendéglátásra, illetve a helyi közösségi életre nagy hatást gyakorló tervek, elképzelések és programok megvalósítása
 • a kerületi művészvilág bevonásával szervezett rendezvények
 • a kerületi identitást erősítő gasztronómiai programok és reklámozásuk
 • hagyományőrző palotai ételek és italok étlapra kerülése és ezek reklámozása
 • a pályázó vendéglátóhelyen ingyenes illemhely használat
 • a kerületi kulturális, illetve ünnepi rendezvényekhez kapcsolódó, azok színvonalát emelő igényes gasztronómiai programok
 • több vendéglátó egységgel közösen kidolgozott és megvalósítani kívánt pályázatok,
 • aki a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XV. kerületi tagszervezete által minősített vállalkozókat foglalkoztat a felújítása során
 • önrész vállalásával pályázók.

A pályázat kihirdetése:

A pályázat kihirdetésének módja: a pályázati felhívás megtekinthető a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu) a Pályázatok menü alatt, innen letölthető a pályázati adatlap és a szükséges mellékletek. A pályázatról bővebb információt, segítséget Beke Károly csoportvezető tud adni az alábbi elérhetőségen: beke.karoly@bpxv.hu.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás