Menu

Közeleg a határidő!

2021.11.09.

November 12-ig lehet benyújtani a költségelvű lakáspályázatokat.

LAKÁSPÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a tulajdonában lévő lakások bérbeadására KÖLTSÉGELVŰ lakbér fizetése mellett, felújítási kötelezettséggel történő nyílt pályázatot írt ki 2021. október 18. napjától 2021. november 12. napjáig, 11 db üres lakás bérleti jogának elnyerésére. A kiírásban szereplő lakások 6 hónapra szóló használati szerződéssel + 5 év határozott időtartamú bérleti szerződéssel kerülnek birtokba adásra.

 

 

 

A hivatalos pályázati kiíárás ITT TÖLTHETŐ LE !

A pályázati dokumentumok itt tölthetők le:

1. sz. melléklet- Költségelvű Lakáspályázati Adatlap (formanyomtatvány)
2. sz. melléklet – Munkáltatói jövedelemigazolás (formanyomtatvány
3. sz. melléklet – Pályázó nyilatkozata (formanyomtatvány)
5. sz. melléklet – Adatkezelési nyilatkozat
6. sz. melléklet – Pontrendszer

FONTOS: Az alábbi mellékletek a megpályázható lakások címére kattintva (lásd táblázat) külön oldalakon tekinthetők meg!
4. sz. melléklet – Lakás felújítási- és helyreállítási munkák műszaki tartalma,
7. sz. melléklet – Lakások alaprajzai és fotói


A „Lakás felújítási-, és helyreállítási munkák műszaki tartalma” (4. sz. melléklet) tárgyú lapokon feltüntetett kötelező felújítási munkák elvégzésére a pályázóknak 6 hónap áll rendelkezésre, erre az időszakra lakáshasználati szerződés megkötésére kerül sor. Az 5 évre szóló lakásbérleti szerződés megkötésére, a felújítási munkák elvégzését igazoló jegyzőkönyv meglétét követően lesz lehetősége a pályázónak.

 

PÁLYÁZAT

 

A pályázaton való részvétel általános feltételei

 

 1. A pályázat nyilvános, azon bárki részt vehet, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.
 1. A pályázatra jogosult:

 

 • A pályázaton részt vehet azon cselekvőképes természetes személy:
 • aki a pályázat kiírásának napján (2021. október 18.) betöltötte a 18. életévét (vagy házasságkötés útján nagykorúvá vált);
 • aki a pályázat kiírásának napján (2021. október 18.) legalább 1 éve a Főváros vagy Pest megye közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik. (A bejelentett állandó lakóhely vagy bejelentett tartózkodási hely meglétét a pályázónak lakcímkártyával kell igazolni);
 • akinek nem áll fenn az önkormányzattal szemben helyi adótartozása, vagy egyéb köztartozása;
 •  aki vállalja, hogy a lakáshasználat/lakásbérlet teljes időtartama alatt a lakásra előírt díjakat (lakáshasználati díj, lakbér, közüzemi szolgáltatások díjai, különszolgáltatások díjai: szemétszállítás, kaputelefon használata, lift üzemeltetése, közös használatú helyiségek fűtése, világítása, technikai vízdíj, épülettakarítás) megfizeti;
 • aki vállalja, hogy nyertessége esetén a használati szerződés megkötése előtt egy összegben megfizeti a pályázati költséget, illetve a bérleti szerződés megkötése előtt a lakásra irányadó mértékű, költségelvű lakbér havi összege kétszeresének megfelelő óvadékot;
 • aki vállalja, hogy a lakás birtokbaadásától számított 6 hónapon belül a kötelezően előírt felújítási munkálatokat saját költségen elvégzi és a szükséges igazolásokat beszerzi;
 • akinek vagy a vele együttköltöző családtagjának a pályázati kiírás napjától (2021. október 18.) nincs a tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás, lakóingatlan, illetve nem bérlője, társbérlője vagy használója önkormányzati tulajdonú lakásnak.
 • aki a munkáltatója által igazolt, vagy más, igazolt rendszeres, önálló jövedelem alapján a kiírás napján hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint költségelvű bérleti díj fizetésére jogosult:

 

  • egyedülálló (egyedül élő) pályázó esetében a nettó havi jövedelem 85.000 forintnál magasabb, de a 130.000 forintot nem haladja meg,
  • többtagú háztartás esetén, a bérlővel együtt költöző hozzátartozók jövedelmét is figyelembe véve az egy főre jutó nettó havi jövedelem a 75.000 forintnál magasabb, de a 110.000 forintot nem haladja meg.

A pályázóval együtt költöző személy lehet a pályázó:

 

   • szülője,
   • házastársa/élettársa;
   • házastársának/élettársának kiskorú gyermeke;
   • gyermeke (örökbefogadott, nevelt, családba fogadott);
   • gyermekének kiskorú gyermeke;
   • gyermekének házastársa, valamint
   • napot meghaladó igazolt terhesség esetén a magzat is.

 

A pályázaton nem vehet részt, illetve a pályázatát érvénytelennek kell tekinteni

 

A pályázaton nem vehet részt az, aki a pályázati kiírás napjától (2021. október 18.) visszafelé számított 5 éven belül

 • mondott le önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében;
 • önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát magántulajdonú lakóingatlan tulajdonjogára cserélte;
 • önkényesen költözött önkormányzati tulajdonú lakásba;
 • önkormányzati tulajdonú lakásra korábban fennállt bérleti jogviszonya felróható magatartása miatt szűnt meg;
 • eredményesen pályázott önkormányzati tulajdonú lakásra, és így bérbevételre volt lehetősége, de a szerződést (önhibájából) nem kötötte meg;
 • benyújtott lakáspályázatában a számára kedvezőbb elbírálás érdekében, szándékosan valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
 • ha az a)-f) pontokban írt körülmények a pályázóval együtt költöző személyre vonatkozóan állnak fenn.

 

Érvénytelen az a pályázat:

 • amelyet nem az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, vagy nem a pályázati kiírásban megjelölt határidőn belül nyújtottak be;
 • amelyet hiányosan, pontatlanul, vagy olvashatatlanul, valamint a szükséges adatok és/vagy a kötelezően csatolandó dokumentumok, aláírások nélkül (pl.: kitöltés, mellékletek, pályázati adatlapon az aláírás hiánya stb.) adtak be;
 • amelyben a pályázó valótlan, ellentmondó adatokat közöl;
 • amely nem felel meg a költségelvű bérlet feltételeinek (I. fejezet 2. h) pont);
 • amelyben a pályázó olyan lakásra nyújtott be pályázatot, amely a beköltözhető személyek számát tekintve nem alkalmas az együtt költözők befogadására;
 • amelyet a pályázó, vagy a pályázóval együtt költöző hozzátartozója ugyanazon a lakáspályázaton külön-külön nyújt be;
 • amely nem felel meg a lakáspályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

 


A megpályázható lakások címei, adatai

 

A pályázati kiírás alapján az alábbi költségelven történő lakások bérletére lehet pályázatot benyújtani:

 

CímSzobák száma Félszobák száma Komfortfokozat  

m2

Használati díj/

Bérleti díj

 

 

Pályázati

költség

 

Beköltözhető személyek száma (fő)
1.Erdőkerülő u.14. 8/33.11energiatakarékos

összkomfortos

3514.000 Ft 

1000 Ft

 

1-3
2.Nyírpalota út 10. 6/39.12energiatakarékos

összkomfortos

5321.200 Ft 

1000 Ft

 

3-5
3.Nyírpalota út 32. 3/22.11energiatakarékos

összkomfortos

3514.000 Ft 

1000 Ft

 

1-3
4.Nyírpalota út 53.10/60.2energiatakarékos

összkomfortos

5321.200 Ft 

1000 Ft

 

2-5
5.Nyírpalota út 55.1/8.3energiatakarékos

összkomfortos

7128.400 Ft 

1000 Ft

 

5-8
6.Nyírpalota út 61. 9/59.2energiatakarékos

összkomfortos

5321.200 Ft 

1000 Ft

 

2-5
7.Nyírpalota út 65. 5/31.3energiatakarékos

összkomfortos

7128.400 Ft 

1000 Ft

 

5-8
8.Nyírpalota út 65. 7/40.21energiatakarékos összkomfortos6425.600 Ft 

1000 Ft

 

4-6
9.Nyírpalota út 83. 6/37.11energiatakarékos

összkomfortos

3514.000 Ft 

1000 Ft

 

1-3
10,Nyírpalota út 83. 8/52.11energiatakarékos összkomfortos3514.000 Ft 

1000 Ft

 

1-3
11.Zsókavár u. 56. 5/20.21energiatakarékos összkomfortos68   27.200 Ft 

1000 Ft

 

         4-6

A lakások képei, műszaki leírásai és az alaprajzok a lakás címére kattintva külön oldalakon tekinthetők meg!

 

 

A lakáshasználathoz/lakásbérlethez kapcsolódó fizetési kötelezettségek:

 

Használati díj (Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott költséglevű bérleti díjjal azonos összeg, amely összkomfortos lakás esetében jelenleg 400 Ft/m2);

 

Bérleti díj (Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások lakbér megállapításának elveiről és mértékéről szóló 42/2003. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete szerint meghatározott összeg, amely összkomfortos lakás esetében jelenleg 400 Ft/m2). A bérleti díj mindenkori emelkedésének mértékét és időpontját a tulajdonos Képviselő-testülete határozza meg. A bérleti díj mértéke az éves jövedelem felülvizsgálat során is változhat;

 

Közüzemi szolgáltatások díjai (A közüzemi díjakat a birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni. Ide tartozik az elektromos áram, víz-, gáz- és csatorna díj, a távhőszolgáltatás díja. A közműszolgáltatókkal a lakáshasználónak kell szerződést kötnie, a lakásban lévő mérőóra alapján. A díjat a közműszolgáltató külön számlázza).;

 

Különszolgáltatások díjai (az a)-b) pontban meghatározott esetekben fizetendő): a lakás használója/bérlője az alább felsorolt – használati vagy bérleti szerződésben – meghatározott szolgáltatásokért (a lakbéren felül), különszolgáltatási díjat köteles fizetni. A különszolgáltatási díjakat a birtokbaadási jegyzőkönyv dátumától kell fizetni.

 

A különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

 • a szemétszállítás,
 • a kaputelefon használatának biztosítása,
 • a lift használatának biztosítása,
 • a víz-, és csatornadíj,

 

A fenti szolgáltatások ellenértékét a használó/bérlő köteles a használatba adónak/bérbeadónak, illetve a közüzemi szolgáltatóknak megfizetni!

 

A díjakat a használó/bérlő, minden hónapban, a tárgyhó meghatározott napjáig köteles megfizetni a használati, a bérleti, valamint a szolgáltatási szerződésekben meghatározott módon és időben.

 

 

A lakásfelújítással kapcsolatos munkák általános feltételei

 

 1. A jelen pályázati felhívásban meghirdetett lakások üresek, eltérő mértékben felújításra szorulnak. A lakásokról külön-külön felújítási leírás készült a „Lakás felújítási- és helyreállítási munkák műszaki tartalma ” című mellékletben, amelyben a kiíró meghatározta a lakáshasználó által kötelezően, saját költségen történő munkák elvégzését. A lakásonkénti felújítási leírás a pályázati dokumentáció melléklete (4. sz. melléklet).
 2. A felújítási leírás tartalmazza az adott lakásban kötelezően elvégzendő és önként vállalt feladatok leírását, munkanemek szerint, valamint útmutatást ad arra, hogy az egyes munkák elvégzésére milyen feltételek vonatkoznak, illetve milyen dokumentumok (nyilatkozat, jegyzőkönyv) átadása szükséges a felújítás elfogadásának lezárásához.
 3. A felújításra nyitva álló 6 hónapos határidő lejártát követően a kötelező munkálatok elvégzését – lakáshasználati szerződésben rögzítettek alapján -, a Palota-Holding Zrt. ellenőrzi és igazolja.
 4. Bérbeadó a villanyt felülvizsgálja, és szükség szerint cseréli.

 

FONTOS! A felújítási kötelezettség elmulasztása vagy nem előírás szerinti módon vagy határidőre történő teljesítése esetén lakásbérleti szerződés nem köthető! Amennyiben nem kerül sor a bérleti szerződés megkötésére, a lakást a lakáshasználó a lakáshasználati szerződés megszűnését követő 15 napon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles a Palota_Holding Zrt. részére birtokba adni, amelynek elmaradása, lakás kiürítési eljárást von maga után.

 

 

A pályázati anyag beszerzésének, valamint benyújtásának határideje és módja

 

A pályázat kiírásának időpontja: október 18. (hétfő) – 8.00 óra

A pályázat benyújtásának határideje: november 12. (péntek) – 24.00 óra

 A pályázati kiírás és mellékletei letölthetőek: Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat internetes oldaláról (www.bpxv.hu).

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:

 

A pályázat kizárólag postai úton (Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Lakásosztályának címezve (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.) nyújtható be! A pályázat benyújtása akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2021. november 12. 24:00 óráig postára adja a Polgármesteri Hivatal Lakásosztályának címére (javasolt ajánlott levélként történő feladása). A Pályázót terheli annak bizonyítása, hogy a pályázatot a címzetthez határidőn belül feladta.

 

FONTOS! A BORÍTÉKRA RÁ KELL ÍRNI:  „KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT”

 

A pályázat benyújtásának határidejéig (2021. november 12. 24.00 óráig) a pályázónak, postai úton lehetősége van hiánypótlásra, de az Önkormányzat külön értesítést erről nem küld!

Kizárólag azok a pályázatok tekinthetők érvényesnek, amelyek tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal „Költségelvű Lakáspályázati Adatlapját”, valamint kiírás mellékletét képező összes pályázati formanyomtatványt (munkáltatói jövedelemigazolás, egyéb jövedelemigazolás, pályázó nyilatkozatai) megfelelő és hiánytalan módon kitöltve, aláírva.

 

a) A pályázó, az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot. Ezeket a „Költségelvű Lakáspályázati Adatlap” kitöltésekor jelölheti meg. A pályázó ugyanakkor csak egy lakás bérleti jogát nyerheti el. (a „Költségelvű Lakáspályázati Adatlapon” feltüntetett sorrend a lakások elnyerésének prioritási sorrendjét is jelenti);

b) A Polgármesteri Hivatal a beérkezett borítékot érkeztető dátummal és érkeztető számmal,             valamint a beérkezés sorrendjében sorszámmal (pályázó sorszáma) látja el. A pályázó sorszámát nyilvántartásba veszi. A pályázó a sorszámáról a „Költségelvű Lakáspályázati Adatlapon” feltüntetett e-mail címen kerül értesítésre.

 

FONTOS! A Pályázónak a saját érdekében KÖTELEZŐ MEGADNIA ELÉRHETŐ E-MAIL CÍMÉT A „Költségelvű Lakáspályázati Adatlap”-on.

A pályázathoz az alábbi iratokat kötelező csatolni:

 

a „Költségelvű Lakáspályázati Adatlap”-ot hiánytalanul kitöltve, aláírva (1. számú melléklet);

 a pályázó nyilatkozatait, hiánytalanul kitöltve, aláírva (3. számú melléklet);

 a pályázó érvényes személyi igazolványa és lakcímkártyája minden oldalának egyértelmű, olvasható másolatát;

a pályázó és a vele együtt költözőként feltüntetett nagykorú (18. életévet betöltött) hozzátartozójának a pályázati kiírás napjától (2021. október 18.) visszafelé számított hat hónap – 2021. április 1. – 2021. szeptember 30. közötti időszak nettó jövedelemére vonatkozó (eredeti) igazolásokat havi bontásban (2. számú melléklet), amelyek a következők lehetnek;

 

 • a munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem;
 • a táppénzről, gyermekgondozási támogatásokról (Gyes; Gyed; Gyet; Csp. stb.), nyugellátásról, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásról a folyósító szervnek a havi ellátásáról szóló évi értesítése a 2021. április 1. – 2021. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan;
 • gyermektartásdíjról szóló jogerős ítélet, határozat, okirat minden oldalának másolata. Amennyiben bíróság, hatóság a tartásdíjról nem döntött, a szülő 2 tanúval hitelesített nyilatkozata;
 • társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem esetén a 6 havi nettó jövedelem igazolása (2021. április 1. – 2021. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozóan havi bontásban) a könyvviteli szolgáltatást végzők névjegyzékébe felvett könyvelő által kiállított és aláírt formanyomtatvány szükséges (2. számú melléklet);
 • egyéb jövedelemről (pl.: ösztöndíj) szóló okirat minden oldalának másolata.
 • terhesség esetén a betöltött 90. napot meghaladó terhességről szóló orvosi igazolás;
 • hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez (5. számú melléklet).

 

 

FONTOS! Alkalmi munkavégzésről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot, fénymásolt, faxolt, szkenelt, bruttó jövedelemigazolást, postai csekkszelvényt, bérfizetési jegyzéket, bérszámfejtő lapot, folyószámla kivonatot, cégszerű aláírás és bélyegző nélküli igazolást nem fogadunk el!

 

Szükség esetén a lapok fénymásolhatóak, pl.: munkáltatói jövedelemigazolás formanyomtatványa (2. számú melléklet).

 

 

A pályázat elbírálása

 

A benyújtott pályázatokat a Népjóléti Bizottság, előzetesen kijelölt 3 tagja (Munkabizottság) dolgozza fel. A Munkabizottság a pályázati kiírás mellékletét képező pontrendszer (6. számú melléklet) alapján rangsorolja a pályázatokat, és lakásonként az I-III. helyezettre tesz javaslatot. A helyezettekről és a nyertesekről – ide értve azt az esetet is, amikor több pályázó azonos helyezést ér el –, a Népjóléti Bizottság dönt a Munkabizottság javaslata alapján.

 

A pályázat elbírálásánál, azonos pontszám esetén előnyt jelent,

 

 • ha a pályázó és együttköltöző családtagjának az egy főre jutó nettó jövedelme magasabb. (jövedelemigazolás alapján);
 • ha a pályázó jelenlegi bejelentett állandó lakóhelye, vagy bejelentett tartózkodási helye a pályázat kiírásának napjától (2021. október 18.) visszafelé számítottan, a leghosszabb ideje Budapest XV. kerületében van (lakcímkártya, lakcímtörténet alapján);

 

A pályázatok elbírálására a pályázati határidő leteltét követő napon belül kerül sor. A pályázati eredmény – a döntést követő 30 napon belül – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Palota-Holding Zrt. ügyfélszolgálatán, valamint az Önkormányzat honlapján kerül közzétételre (a pályázók sorszámának megjelölésével). A pályázat eredményéről a helyezést el nem ért, illetve az érvénytelen pályázatot benyújtók Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat internetes honlapján (www.bpxv.hu) és az ügyfélszolgálaton keresztül értesülnek. A nyertes pályázók írásban kapnak értesítést.

Eredménytelen a pályázat, ha a pályázati kiírás határideje alatt, egyetlen érvényes pályázatot sem nyújtottak be.

 

 

 

A lakáshasználati szerződés megkötésének feltételei

 

 1. A nyertes pályázónak a lakásfelújítás maximum 6 hónapos időtartamára, az érintett lakásra (elnyert lakás) a „Lakás felújítási- és helyreállítási munkák műszaki tartalma” című lapon feltüntetett kötelező munkák, saját költségen, bérbeszámítási igény nélkül történő elvégzéséről lakáshasználati szerződést kell kötnie a Palota-Holding Zrt-vel, mint vagyonkezelővel (címe: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. Tel.: 06-1-414-71-00).
 2. A lakáshasználati szerződést a Népjóléti Bizottság által kijelölt, nyertes pályázóval kell megkötnie a Palota-Holding Zrt-nek, a bizottsági döntésről szóló tulajdonosi nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.
 3. A pályázó a 6 hónapos időtartamra szóló lakáshasználati szerződés megkötését követően veszi birtokba a lakást a Palota-Holding Zrt-től és a birtokbavétel napjától köteles a hatályos rendeletben foglaltak alapján a költségelvű lakbér összegével megegyező használati díjat és különszolgáltatási díjat, valamint közüzemi díjakat (villany, gáz, víz, csatorna, távfűtés) fizetni.
 4. A lakáshasználati szerződés megkötésének feltétele, hogy:

 

 • a nyertes pályázó a szerződéskötéskor egy összegben előre megfizeti a pályázati költséget. (A pályázati költség az Önkormányzatot illeti, annak visszafizetését vagy bármilyen más módon történő beszámítását a bérlő sem a lakáshasználat/lakásbérlet időtartama alatt, sem azt követően nem igényelheti);
 • a nyertes pályázó benyújtsa az egy hónapnál nem régebbi, helyi adótartozásra vonatkozó „nullás” igazolást (a pályázó állandó lakóhelye szerinti Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán szerezhető be) és a köztartozásra vonatkozó „nullás” igazolást (Nemzeti Adó és Vámhivatalnál szerezhető be) a Palota-Holding Zrt-hez (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.).

 

FONTOS! A nyertes pályázóval a lakáshasználati szerződést, a tulajdonosi nyilatkozat átvételétől számított 15 munkanapon belül kell megkötni. A VII. fejezet 4. a)-b) pontokban foglaltak nem teljesítése, vagy a szerződéskötés elmaradása esetén, a szerződést a második helyezettel, ha a második helyezett is kiesik, a harmadik helyezettel kell megkötni, az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül.

 

Amennyiben a pályázó a vállalt felújítási kötelezettséget a lakáshasználati szerződés megkötésétől számított 6 hónapon belül nem teljesíti, a lakást 15 napon belül kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles átadni a Palota-Holding Zrt. részére, amelynek elmaradása lakás kiürítési eljárást von maga után.

 

A lakásbérleti szerződés megkötésének feltételei

 

 1. A lakás felújítás maximum 6 hónapos időtartamára szóló lakáshasználati szerződés megszűnését követő 15 munkanapon belül köti meg a Palota-Holding Zrt. a határozott 5 év időtartamra szóló lakásbérleti szerződést, amennyiben a nyertes pályázó:

a) a lakáshasználati szerződésben feltüntetett munkákat a lakás birtokbaadásától számított maximum 6 hónapon belül az előírtak alapján elvégezte, és azt, a Palota-Holding Zrt. jegyzőkönyvileg átvette;

b) a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított, az adott lakásra érvényes költségelvű lakbér kétszeresével megegyező összegű óvadékot egy összegben megfizette;

c) a közjegyzői díjat megfizette (az 5 évre szóló bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalásának díja).

2. A bérlő az elnyert lakás vonatkozásában a bérleti szerződés lejártáig kisebb vagy nagyobb lakás iránti kérelemmel nem élhet az Önkormányzat felé.

3. A lakásbérleti szerződés megszűnése előtt a bérlő kérelmére, az Önkormányzat újabb határozott időre szóló bérleti jogot biztosíthat, amennyiben a bérlő a jogviszony fennállása alatt a szerződésben vállalt összes kötelezettségét maradéktalanul teljesítette.

4. Amennyiben a bérleti szerződés megkötését követően nyer bizonyítást, hogy a nyertes pályázó a pályázatában olyan valótlan adatot/körülményt közölt, amely a pályázat érvénytelenségét eredményezte volna, bérbeadó a bérleti szerződést jogosult felmondani és a lakás kiürítését elrendelni.

 

 

A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben a 06-1-305-33-16 és a 06-1-305-31-24, valamint a 06-1-305-31-32 telefonszámokon kérhető felvilágosítás. A pályázatra kiírt lakások műszaki állapotával, felújításával kapcsolatban érdeklődni az önkormányzati lakásokat kezelő Palota-Holding Zrt. (06)-(1)-414-7100-as telefonszámán lehet.

 

FONTOS! Hiánypótlásra a pályázati határidő lejártát  követően már nincs lehetőség!

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a pályázati feltételeket figyelmesen olvassák el, mert a hiányosan kitöltött és benyújtott pályázatokat nem tudjuk értékelni, azok érvénytelenek lesznek.

 

 

 

 

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.