Menu

A szerv nyilvántartásai

Vásárok, piacok, bevásárlóközpontok

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése, 4/A. § (2) bekezdése, 4/B. § (3) bekezdése alapján

a nyilvántartás a kerületben üzemeltetési engedéllyel rendelkező vásárokra, piacokra, bevásárlóközpontokra és a bejelentett helyi termelői piacokra vonatkozik.

Megtekinthető itt.

Kereskedők, működési engedélyek

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartás a kerületben bejelentett, illetve a külön engedély birtokában folytatható kereskedelmi tevékenységekre, illetve a működési engedéllyel rendelkező üzletekre vonatkozik.

Megtekinthető itt (bejelentések) és itt (engedélyek).

Szálláshelyek

A szálláshelyhely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján a nyilvántartás a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező kerületi szálláshelyekre vonatkozik.

Megtekinthető itt.

Telepek

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartás az egyes, a jogszabályban felsorolt, bejelentéshez vagy telepengedélyhez kötött ipari tevékenységek végzésére vonatkozik.

Megtekinthető itt.

Zenés, táncos rendezvények

A zenés, táncos rendezvények  működésének biztonságossá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartás a rendezvénytartási engedélyhez kötött alkalmi, vagy rendszeres, építményen belüli, vagy – 1000 főt meghaladó résztvevővel zajló – szabadtéri zenés, táncos rendezvényekre vonatkozik

Megtekinthető itt.

Anyakönyv

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 4. § -a alapján vezetett nyilvántartás

a nyilvántartásból az adatszolgáltatás az Atv. alapján történik

az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) Melléklet XVI. pontja alapján – kivonatonként– 2000,- Ft.

az anyakönyvi kivonat kiállítása illetékmentes az alábbi esetekben:

 • a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érdekeltek részére első ízben (Itv. 33. § (2) bek. 5. pont a) pont)
 • ha az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez történik a kiállítása (Itv.33. § (2) bek. 5. pont b) pont)
 • ha az 1953. január 1. előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki és az anyakönyvből a bejegyzett személy, vagy örökbefogadás esetén az örökbe fogadó részére történik a kiállítása (Itv.33. § (2) bek. 5. pont ca) pont)
 • ha az 1953. január 1. előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki és a házastárs részére történik a kiállítása (Itv.33. § (2) bek. 5. pont cb) pont)
 • ha az 1953. január 1. előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki és a házastárs vagy a meghalt személy egyenes ági rokona részére történik a kiállítása (Itv.33. § (2) bek. 5. pont cc) pont)
 • ha tartásdíj európai uniós jogi norma, nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat alapján külföldön való behajtása tárgyában folyó eljárás céljára történik a kiállítása (Itv.33. § (2) bek. 5. pont d) pont)
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata a gyermek születésének anyakönyvezéséhez (Itv.33. § (2) bek. 5. pont e) pont)
 • az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonata a haláleset anyakönyvezéséhez (Itv.33. § (2) bek. 5. pont f) pont )
 • a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokra vonatkozó kivonat az érdekeltek részére első ízben (Itv.33. § (2) bek. 5. pont g) pont )

Méhészeti nyilvántartás

a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) FVM rendelet 2. § -a alapján

a nyilvántartás a méhtartást (méhészkedést) a jegyzőhöz bejelentő méhészekre vonatkozik

az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 86. § (5) bekezdése alapján hitelesített másolatot és kivonatot kérhet

a másolat és a kivonat illetéke az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény Mellékletének IV. pontja alapján:

a hitelesített vagy hitelesítetlen másolat esetén oldalanként 100,- Ft., hitelesített fénymásolat esetén oldalanként 100,- Ft.

 • illetékmentes az illetékmentes eljáráshoz szükséges másolat
 • a már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000,- Ft. illeték alá esik

Marhalevél nyilvántartás

a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 5. § – a alapján vezetett nyilvántartás

a nyilvántartás az állat tulajdonjogának, illetve a szállítására vonatkozó állategészségügyi hatósági korlátozó intézkedés hiányának igazolása céljából kiállított hatósági bizonyítványokra vonatkozik

az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: KET) 86. § (5) bekezdése alapján hitelesített másolatot és kivonatot kérhet

a másolat és a kivonat illetéke az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény Mellékletének IV. pontja alapján:

a hitelesített vagy hitelesítetlen másolat esetén oldalanként 100,- Ft., hitelesített fénymásolat esetén oldalanként 100,- Ft.

 • illetékmentes az illetékmentes eljáráshoz szükséges másolat
 • a már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely bizonyítja, hogy az eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000,- Ft. illeték alá esik

Gyámügyek

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 138. § (1) bekezdése és 140. § (1) bekezdése szerinti gyámügyi nyilvántartások

a  nyilvántartásból a Gyvt. és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint igényelhető adat, az ügyfél hitelesített kivonatot kérhet

a kivonat illetéke (díja):ingyenes (a Gyvt. 133/A. § (1) bekezdése alapján)

Szociális nyilvántartás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 18. § – a alapján vezetett nyilvántartás.

név: Winszoc Szociális Támogatások rendszere (Abacus Számítástechnikai Kft.).

formátum: Elektronikus nyilvántartás.

adatkezelés célja: A jegyző a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság fennállásának elbírálása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet.

jogalapja: Közfeladat ellátása (Szoctv.).

időtartama: Ügytípusonként eltérően, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvényben és Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Jegyzőjének Iratkezelési szabályzatáról szóló 19/2014. (XII.22.) számú jegyzői utasításában szabályozottak szerint.

az érintettek köre: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat jegyző, és képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ügyek ügyfelei és ahol jogszabály erről rendelkezik azok hozzátartozói.

az adatok forrása: Az érintettől származó és átvett adatok (Vizuál Regiszter, Takarnet, MÁK, NEAK).

A nyilvántartásból a Szoctv. alapján és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályai szerint igényelhető adat, az ügyfél hitelesített másolatot és kivonatot kérhet.

A másolat és kivonat illetéke: ingyenes (a Szoctv.16. § – a és az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 33. § (2) bekezdés 18. pontja alapján).

Adóügyi nyilvántartás

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 1. § – a alapján vezetett nyilvántartás

a  nyilvántartásból az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,illetve a PM rendelet szabályai szerint igényelhető adat

Vagyonkataszter

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § – a és az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. (a továbbiakban: vagyonkataszteri rendelet) rendelet alapján

a nyilvántartás a helyi önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemekre vonatkozik

a nyilvántartásból a vagyonkataszteri rendelet és a közérdekű adatigénylés (kapcsolódó link) szabályai szerint történik az adatszolgáltatás

Kötelezettségvállalások

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdése és 53. § (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás

a nyilvántartásból a közérdekű adatigénylés szabályai (kapcsolódó link) szerint igényelhető adat

Óvóhelyek

az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: életvédelmi helyiségekre vonatkozó rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás

a jegyző által vezetett óvóhely kataszterből adatszolgáltatásra csak a területileg illetékes polgári védelmi hatóság ellenjegyzésével szolgáltatható adat a Rendelet 8. § – a értelmében

Helyi gazdálkodói közösség közgyűlési résztvevői

az érintettek hozzájárulásán alapuló, a mező-és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó természetes személyekre vonatkozó nyilvántartás (adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74271/1/2014.) a helyi gazdálkodói közösség közgyűlésének megtartása céljából

az érintett saját adataira vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § – a alapján igényelhet adatot, amely adatigénylés ingyenes

Talajvízkút létesítésére, üzemeltetésére, fennmaradására kiadott engedélyek

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás.

A kiadott engedélyek a Talajvízkutak engedélyezése elnevezésű elektronikus nyilvántartásban vannak vezetve, a jogszabályban meghatározot adattartalommal. A nyilvántartásba a kérelmező ügyfelek által közölt adatok kerülnek.

Házi, kommunális szennyvíz elszikkasztására szolgáló létesítményre kiadott engedélyek

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján vezetett nyilvántartás.

Répszolg

Palota-15

Palota-Holding

XV-media

Gazdasági Működtetési Központ

CSAPI-15 Kft.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás