Menu

Talajvízkút létesítése

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 1. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év víz-igénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 2. épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 3. nem gazdasági célú vízigény;

A fenti feltételeknek megfelelő kút engedélyezésének feltételei:

 1. a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
 2. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint
 3. a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút az (1) bekezdés a) pontjának hatálya alá tartozik, és az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A jogszabály alkalmazásában házi ivóvízigénynek minősül: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet szerinti polgár bejelentett lakóhelyeként nyilvántartott, épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon a magánszemély részéről emberi fogyasztás céljából a személyes szükségletek kielégítéséhez szükséges, saját célú ivóvízműből biztosított, nem gazdasági célú vízigény.

A fenti feltételek nem teljesülése esetén a létesítmények megépítéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához vízjogi engedély szükséges.

A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője.  Ügyintéző keresése az ingatlan címe szerint.
Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

72/1996. (V. 22.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról.

A kérelem benyújtásának módja:

A kérelem postai úton és személyesen is benyújtható a Hivatal Ügyfélszolgálatán. A kérelem elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • Az ingatlan címe, melyen a kutat létesítik (megye, irányítószám, település, utca, házszám, helyrajzi szám
 • EOV koordináta
 • A tulajdonos neve, állandó lakhelye, személyi igazolvány száma
 • A kút adatai:
  • talpmélység
  • nyugalmi vízszint a terepszinttől (m)
  • fúrt átmérő
  • iránycső anyaga, átmérője, rakathossza
  • csövezet anyaga, átmérője, rakathossza
  • szűrőzött szakasz mélysége, átmérője, kialakítása, típusa
 • Vízkiemelés módja (kézi vagy gépi)
 • Kitermelni tervezett hozam (m3/nap)
 • Szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége
 • Kútfejakna méretei

Az ügyintézés határideje:

A kérelem benyújtását követő naptól számított 21 nap.

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetéke 5 000 Ft, melyet a kérelmező vagy meghatalmazottja által aláírt kérelem nyomtatványra felragasztott illetékbélyeggel kell leróni.

Jogorvoslati eljárás

Az ügy érdemében hozott határozat és az önállóan fellebbezhető végzések ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezést – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

A fellebbezési eljárás illetékének megfizetését – mely az alapeljárás illetékének kétszerese, azaz 10 000 Ft – a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. Amennyiben a fellebbezési eljárás illetékét az elsőfokú hatóság felhívása ellenére a megadott határideig nem fizetik meg, a fellebbezést az elsőfokú hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008