Menu

Székhely létesítése

A bérlő írásbeli kérelmére a bérbeadó hozzájárulásával székhelyet vagy telephelyet létesíthet a bérlő vagy bérlőtárs saját jogán vagy gazdasági társaság tagjaként. Bérlőtársak esetében a bérlőtárs hozzájáruló nyilatkozata is szükséges. A bérbeadó hozzájárulása nem mentesít az egyéb jogszabályokon alapuló engedélyek beszerzése alól. A székhely vagy telephely létesítéséhez kiadott hozzájárulás a lakásbérleti szerződés megszűnése napján hatályát veszti. A kérelemben fel kell tüntetni a vállalkozási formát, valamint a vállalkozás tevékenységi köreit. Lakás egészének nem lakás céljára (székhely, telephely) történő használatához tulajdonosi hozzájárulás nem adható.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály előkészíti döntéshozatalra a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elé. A Bizottsági döntésről a kérelmező írásban értesítést kap „Bérbeadói Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

  1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.),tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása.
  4. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.
  5. Vállalkozásra vonatkozó dokumentum (végzés, aláírásminta).

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008