Menu

Palota temetési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

 • Az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személy, aki meghalt – Ptk. szerinti – hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2018-ben: 28.500 Ft), 350%-át, a 99.750 Ft-ot.
 • Nem jogosult Palota temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – kötelezettséget vállalt.
 • Nem nyújtható temetési segély azon állampolgárnak, aki, illetve akinek családtagja a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik, továbbá aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. § alapján temetési hozzájárulásban részesül.

A támogatás formája, mértéke

 • A Palota temetési támogatás a temetési számlák befizetése után postai úton, vagy külön kérésre, – a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet.
 • A jövedelem igazolása mellett a jogosultnak előre is megállapítható a támogatás, amennyiben szociális körülményei indokolttá teszik. Ebben az esetben a segély összegét a temetést bonyolító cég számlájára kell átutalni. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmezőnek utólag – a kérelem benyújtását követő 30 napon belül – be kell mutatnia.
 • A Palota temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg,összege nem haladhatja meg a temetés igazolt költségét, és legalább a helyben szokásos temetési költség 10%-a.

A kérelem beadásakor be kell nyújtani:

 • a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányát
 • a halotti anyakönyvi kivonatot
 • a kérelmező és családjának a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását (melybe bele tartozik a munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási támogatások, gyermektartásdíj, ösztöndíj stb.)
 • vagyonnyilatkozatot
 • 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
 • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása

Egyedi elbírálás alapján további igazolásokra is szükség lehet.

A támogatás igénylése

 • Palota temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008