Menu

Palota temetési támogatás

Kik jogosultak a támogatásra?

 • Az a Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személy, aki meghalt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017-ben: 28.500 Ft), 350%-át, a 99.750 Ft-ot.
 • Nem jogosult Palota temetési támogatásra, aki az eltemettetésre – ellenszolgáltatás fejében – kötelezettséget vállalt.
 • Nem nyújtható temetési segély azon állampolgárnak, aki, illetve akinek családtagja a Szoctv. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyonnal rendelkezik, továbbá aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. § alapján temetési hozzájárulásban részesül.

A támogatás formája, mértéke

 • A Palota temetési támogatás a temetési számlák befizetése után postai úton, vagy külön kérésre, – a számlaszám igazolása mellett – lakossági folyószámlára utalással történik a jogosult részére. Kivételes esetben a polgármester házipénztárban történő kifizetést engedélyezhet.
 • A jövedelem igazolása mellett a jogosultnak előre is megállapítható a támogatás, amennyiben szociális körülményei indokolttá teszik. Ebben az esetben a segély összegét a temetést bonyolító cég számlájára kell átutalni. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a kérelmezőnek utólag – a kérelem benyújtását követő 30 napon belül – be kell mutatnia.
 • A Palota temetési támogatás eseti jelleggel állapítható meg,összege nem haladhatja meg a temetés igazolt költségét, és legalább a helyben szokásos temetési költség 10%-a.

A kérelem beadásakor be kell nyújtani:

 • a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számla eredeti példányát
 • a halotti anyakönyvi kivonatot
 • a kérelmező és családjának a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolását (melybe bele tartozik a munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, gyermekgondozási támogatások, gyermektartásdíj, ösztöndíj stb.)
 • vagyonnyilatkozatot
 • 16 évnél idősebb gyermek tanulói jogviszonyának igazolását
 • folyószámlára igényelt támogatás esetén, a számlaszám igazolása

Egyedi elbírálás alapján további igazolásokra is szükség lehet.

A támogatás igénylése

 • Palota temetési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 90 napos, jogvesztő határidőn belül lehet benyújtani.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 21 nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008