Menu

Palota gyermekétkeztetési kedvezmény

Kik jogosultak a támogatásra?

 • A Budapest Főváros XV. kerületében bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó személyek.

A kérelem jogcíme:

 1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, de ingyenes étkezésben nem részesülő gyermek.
 2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, általános iskola 1-4. osztályába járó gyermek, ha a kérelmező családjában két gyermek általános iskolába jár vagy egyedülálló a szülő.
 3. A XV. kerületi önkormányzat által szervezett gyermektáborokban és nyári napközis táborban, illetve a nyári és évközi szünetekben szervezett iskolai felügyelet ideje alatt étkezést igénybe vevő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy nevelésbe vett gyermek, aki nem minősül hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetűnek.
 4. A XV. kerületi önkormányzat által szervezett gyermektáborokban és nyári napközis táborban, illetve a nyári és évközi szünetekben szervezett iskolai felügyelet ideje alatt étkezést igénybe vevő gyermek aki a Gyvt. szerinti normatív kedvezményre jogosult (pl.: három vagy több gyermekes család esetében; tartósan beteg-, sajátos nevelési igényű gyermek).

A támogatás mértéke:

 • 1. esetben:
  a) családban 28.500 Ft/fő jövedelemhatárig 40% a kedvezmény mértéke.
  b) családban 39.900 Ft/fő jövedelemhatárig 25% a kedvezmény mértéke.
 • 2. esetben: 30% a kedvezmény mértéke.
 • 3. esetben: 100% a kedvezmény mértéke.
 • 4. esetben: azt a Gyvt. szerinti normatív kedvezményt veheti igénybe, amire tanév során jogosult.

 A kérelem beadásakor be kell mutatni, illetve benyújtani:

 • Az 1-es esetben a kérelem intézmény általi kitöltetése, jövedelemigazolások, érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.
 • A 2-es esetben a kérelem intézmény általi kitöltése, iskolalátogatási igazolások.
 • A 3-as esetben érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, nevelésbe vételről szóló hatósági döntés.
 • A 4-es esetben az emelt összegű, vagy 3 v. több gyermekes családi pótlék igazolása, vagy a megfelelő szakértői bizottság érvényes határozata a sajátos nevelési igényről.

A támogatás igénylése:

 • A Palota gyermekétkeztetési kedvezmény év közben folyamatosan igényelhető, de a szünidei étkeztetési kedvezmény iránti kérelmet a nyári és évközi szünetekben az érintett szünet vagy tábor kezdetét megelőző 5. napig lehet benyújtani.
 • Ha az önkormányzat által szervezett gyermektáborokba és a nyári napközis táborba jelentkezett gyermeknek az 1-es vagy 2-es eset szerinti kedvezmény tanév során már megállapításra került, külön kérelmet nem kell benyújtani, a szünidőkben és a táborokban ugyanarra a kedvezményre jogosult amire év közben, az étkezés igénylésekor a kedvezményről szóló határozatot kell bemutatni.

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul. (Sommás eljárásnak van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.)

Jogorvoslat: A döntések ellen a közléstől számított 15 napon belül illetékmentes fellebbezésnek van helye, melyet a Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének címezve a Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályán lehet benyújtani.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer