Menu

Önkormányzati tulajdonú bérlakás lakásbérleti jogviszony rendezése

Ha a bérlő bérleti szerződését a lakások kezelésével megbízott Vagyonkezelő (Palota Holding Zrt.) írásban felmondta, szükséges a lakásbérleti jogviszony rendezése.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján Lakásosztály előterjesztést készít a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság részére. A Bizottsági döntésről a kérelmező írásban értesítést kap „Bérbeadói Nyilatkozat” formájában.


A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.


A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

 • hitelesített lakásbérleti szerződés (beszerezhető: Palota Holding Zrt. – 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.)
 • lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.)
 • közüzemi igazolások (beszerezhető: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., Főtáv Zrt., Díjhátralékkezelő Zrt.)
 • tartozás esetén részletfizetési megállapodás és az időarányos teljesítés igazolása
 • a bérlő és vele egy háztartásban élő személyeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó három havi munkáltató által kiadott jövedelemigazolása, vagy
 • alkalmi munkavégzésről büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat (formanyomtatvány beszerezhető: Lakásosztály – 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. vagy az önkormányzat honlapjáról)
 • Magyar Államkincstár által folyósított támogatásokról pl.: GYES, GYÁS, Családi pótlék stb. igazolás
 • Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyévi igazolása
 • 16 év feletti személy iskolalátogatási igazolás
 • a bérlő és vele egy háztartásban élő személyek személyi és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása vagy
 • születési anyakönyvi kivonat másolata (ha a kiskorú gyermek nem rendelkezik személyi igazolvánnyal)


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

 

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008