Menu

Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése, bejelentése

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései alapján a bejelentést, ill. a működési engedély iránti kérelmet a kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani.

Az alábbiak nem vonatkoznak a dohánytermék kereskedelemre, a dohányboltokban forgalmazott egyéb termékekre, az egészségügyi szolgáltatásra, a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységre és a nemesfémből készült termékek forgalmazására. Ezekben az ügyekben más hatóságok rendelkeznek hatáskörrel.

Bejelentés

Bejelentésköteles tevékenység mindazon termékek forgalmazása, melyek az R. szerint nem minősülnek üzletkötelesnek. A jegyző a tevékenységet (üzletet) a szabályszerű bejelentés alapján 15 napon belül nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vétellel egyidőben a jogszabályban meghatározott hatóságokat megkeresi.

A bejelentés benyújtásának módja

A bejelentéshez az R. alapján letölthető formanyomtatvány készült, melynek használata javasolt.

A bejelentés postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán nyújtható be, elektronikus ügyintézés jelenleg nem lehetséges.

Bejelentés esetén a csatolandó okmányok:

  • Nem a bejelentő tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) – eredeti példány vagy hitelesített másolat,
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat – eredeti példány vagy hitelesített másolat.

Eljárás illetéke

A bejelentés illetéke 3.000 forint, melyet illetékbélyeggel kell megfizetni.

Ügyintézési határidő

A bejelentést követően a tevékenység végezhető (amennyiben szükséges, a kereskedő az átvételi elismervénnyel, vagy a postai feladóvevénnyel is tudja igazolni a bejelentés megtörténtét).

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

A bejelentés adatainak változását vagy a tevékenység megszűnését a kereskedő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a jegyzőnek. Ezek a bejelentések illetékmentesek.

Működési engedély kérelem

Az R. 3. mellékletében felsorolt termékek üzletkötelesek, azaz csak működési engedéllyel rendelkező üzletben forgalmazhatók.

Az R. alapján benyújtott működési engedély kérelemre a jegyző engedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával.

A kérelem benyújtásának módja

A kérelemhez az R. alapján letölthető formanyomtatvány készült, melynek használata javasolt.

A kérelem postai úton, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán nyújtható be, elektronikus ügyintézés jelenleg nem lehetséges.

A kérelemhez csatolandó okiratok

  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) – eredeti példány vagy hitelesített másolat.
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat – eredeti példány vagy hitelesített másolat.

Eljárás illetéke

A működési engedéllyel kapcsolatos eljárások illetékmentesek. Amennyiben külön jogszabály ezt előírja, egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ügyintézési határidő

A működési engedély ügyében hozott döntést alapesetben a kérelem benyújtását követő 21 napon kell meghozni.

A tevékenység csak a jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

 Jogorvoslat

Az engedélyezés ügyében hozott határozat vagy eljárás megszüntető végzés ellen a közléstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett de a jegyzőnél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 Adatváltozás, tevékenység megszűnése

A kereskedő a működési engedély megadását követően a kérelemben szereplő adatokban bekövetkezett változást írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illetékmentes.

A tevékenység megszűnését a kereskedő haladéktalanul köteles bejelenteni írásban a jegyző felé. A bejelentés illetékmentes.

Vonatkozó jogszabályok 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008