Menu

Ipari telep bejelentése, engedélyezése

 

A bejelentést, ill. a telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes kerületi önkormányzat jegyzőjénél kell benyújtani, az erre rendszeresített formanyomtatványokon.

Ipari telep bejelentése

A jegyző az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén bejelentés alapján a jogszabályi feltételek meglétének vizsgálatát követően a telepet nyilvántartásba veszi. A jegyző a nyilvántartásba vétellel egy időben a jogszabályban előírt hatóságokat megkeresi.

A bejelentéshez az R. alapján formanyomtatvány készült, melynek használata kötelező.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a szükséges okmányok:

  • Nem a bejelentő tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

Eljárási költség

Az eljárás illetéke 3.000 forint (illetékbélyeggel fizetendő).

Ügyintézési határidő

A bejelentést követően a tevékenység végezhető (amennyiben szükséges, az üzemeltető az átvételi elismervénnyel vagy a postai feladóvevénnyel tudja igazolni a bejelentés megtörténtét).

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A bejelentés illeték- és díjmentes.

A tevékenység végzője a tevékenység megszűnését is köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni, ez a bejelentés is illeték- és díjmentes.

Telepengedély kérelem

Az R. 2. sz. mellékletében felsorolt ipari tevékenységek végzése esetén kérelemre a jegyző telepengedélyezési eljárást folytat le a szakhatóságok bevonásával. Abban az esetben, ha a tevékenységre az üzemeltető 6 hónapnál nem régebbi jogerős építésügyi használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel rendelkezik, telepengedély nem szükséges, a fent leírt bejelentés elegendő.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a szükséges okmányok:

  • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az R. 4. melléklet II. pont 3. alpont a)–e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat.

A kérelem benyújtásához az R. alapján formanyomtatvány készült, melynek használata kötelező.

A formanyomtatványon megtalálhatók a tevékenységek felsorolásai.

Eljárási költség

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek összege: 5.000 forint (átutalással vagy a Polgármesteri Hivatal pénztárában fizetendő). Külön jogszabály előírhatja, hogy egyes szakhatóságok részére igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A tevékenység csak a jogerős engedély birtokában kezdhető meg.

Ügyintézési határidő

A telepengedély ügyében a döntést alapesetben a kérelem benyújtását követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslat

Az engedélyezés ügyében hozott döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül Budapest Főváros Kormányhivatalához címzett de a jegyzőnél benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

Adatváltozás, tevékenység megszűnése

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. A telepengedély módosításának igazgatási szolgáltatási díja 5.000 forint. Az ipari tevékenység változásakor az előző helyett új telepengedélyt kell kérni.

A tevékenység végzője a tevékenység megszűnését is köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és a telepengedélyt leadni, de ez a bejelentés illeték- és díjmentes.

Vonatkozó jogszabályok

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008