Menu

Helyi támogatás

Milyen célból igényelhető a Helyi támogatás?

Budapest Főváros XV. kerületének közigazgatási területén elhelyezkedő

 • lakás építése, bővítése, emeletráépítés, tetőtér-beépítés
 • lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése
 • komfortfokozat növelése céljából víz-, csatorna- és gázközmű bevezetése, fürdőszoba létesítéséhez olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs
 • tetőszerkezet állagának megóvása, javítása
 • lakás állaga életveszélyességének megszüntetése és bekövetkezett kár elhárítása

Helyi támogatás csak akkor nyújtható (a megigényelt céltól függően) ha teljes vételár, illetve az építési költség még nem került kifizetésre, vagy a munkálatok még nem fejeződtek be.

Helyi támogatás összege:

A helyi támogatás egy összegben, kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mértéke az építkezés, korszerűsítés költsége, illetve a vételár 20 %-áig terjedhet, de összege legfeljebb

 • első lakás vásárlása és építése esetén 1.000.000 Ft
 • korszerűsítés esetén 500.000 Ft
 • egyéb esetekben 600.000 Ft

A helyi támogatás futamideje:
100.000 Ft-ig legfeljebb öt év,
100.001 – 500.000 Ft között legfeljebb tíz év,
500.000 Ft felett legfeljebb tizenöt év.
A havi törlesztő részlet összege időarányosan, a teljes futamidőre kerül megállapításra, a törlesztő részleteket minden hónap tizedik napjáig kell teljesíteni. A kölcsön törlesztésének kezdő időpontja a kölcsönszerződés megkötését követő harmadik hónap.

Jogosultsági feltételek:

 • XV. kerületi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve a beköltözési szándékot hitelt érdemlően igazoló személy. Egyedülálló személy vagy lakásigényét együtt költözéssel megoldó család igényelheti.
 • egy főre jutó havi nettó jövedelemhatár: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2017. évben: 28.500 Ft) minimum 180 %-a, és maximum 400 %-a lehet (eszerint 2017. évben a jövedelemhatárok: 51.300 Ft – 114.000 Ft)
 • ingó és ingatlan vagyoni értékhatár: 7.125.000 Ft, illetve az igénylő és családtagjai tulajdonában nem lehet beköltözhető lakás
 • az építeni vagy vásárolni kívánt ingatlan vételára a 20.000.000 Ft-ot nem haladhatja meg, illetve az ingatlan nagysága az 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértékét nem haladhatja meg
 • az igénylő és családja öt éven belül nem részesült önkormányzati lakáscélú támogatásban

 Jogosultságot kizáró tényezők:

Az igénylő, vagy vele együtt költöző családtagja:

 • lakását öt éven belül elidegenítette, kivéve ha az eladásból befolyt összeget saját megtakarításként használja fel az új lakáshoz jutáshoz
 • lakásbérleti joggal rendelkezik, és arról nem mond le
 • valótlan adatokat közöl a támogatás igénylésekor
 • egyenes ági rokontól vásárol, amennyiben az csak tulajdonjogi változást és nem lakásmegoldást eredményez
 • lakott önkormányzati lakás, valamint egyéb tulajdonú lakott bérlakás megvásárlásához kívánja igénybe venni
 • a korábban kapott helyi támogatást nem vagy nem a szerződés szerint fizette vissza

A Helyi támogatás igénylésénél, a kérelem tárgya szerint a kérelemnyomtatványhoz mellékelni kell:

 • az igénylő, valamint az együtt költöző családtagok jövedelmi viszonyaira vonatkozó, a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó átlagjövedelem-igazolást
 • hivatalos értékbecslést a meglévő vagyonról
 • az igénylő hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy a tulajdonát képező ingatlan tulajdoni hányadára a nyújtott támogatás biztosítékaként az Önkormányzat javára a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre kerüljön
 • terhelési tilalommal rendelkező ingatlan esetében a terhelési tilalom jogosultjának hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog bejegyzéséhez
 • lakóingatlan vásárlása esetén a földhivatal hivatalos érkeztetési bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést, vagy egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • lakóingatlan építése esetén egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot, illetve ha az építési teleknek nem a kérelmező a tulajdonosa, akkor a tulajdonos hozzájárulását az építkezéshez, továbbá tervrajzot, költségvetést és a jogerős építési engedélyt
 • lakóingatlan korszerűsítése esetén – kivéve az önkormányzati bérlakásban élő bérlők kérelmét – műszaki tervet, költségvetést, a közművállalat jóváhagyását, és egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot
 • hitelintézet igazolását az igényelt hitelintézeti hitel összegéről, futamidejéről és a várható havi törlesztő részlet összegéről (minden hitelről, szocpolról, munkáltatói kölcsönről igazolás)
 • ha az igénylő vagy együttköltöző családtagja nem Budapest Főváros XV. kerületében rendelkezik lakó- vagy tartózkodási hellyel, a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes önkormányzat igazolását arról, hogy az igénylő illetve együttköltöző családtagja az önkormányzattól lakáscélú támogatásban nem részesült
 • Amennyiben az igénylő egyenes ági rokontól (Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik. Ptk. 4:96§ (1) bek.) vásárol, az eladó lakóhelyének változását igazoló lakcímkártyát a helyi támogatás igénybevételét követő 6 hónapon belül be kell mutatni.

 Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi a támogatás felhasználását!

 A 31/2006. (XII.7.) ök. rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott méltányolható lakásigény mértéke:

 • Egy-két személy esetében legalább egy és legfeljebb három lakószoba,
 • Három személy esetében legalább másfél és legfeljebb három és fél lakószoba,
 • Négy személy esetében legalább kettő és legfeljebb négy lakószoba.

Minden további személy esetében fél szobával nő a lakásigény mértékének felső határa.

Három vagy több gyermeket nevelő család esetében a lakásigény mértékének felső határa minden további személy esetében egy szobával nő.

A támogatás igénylése

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani, személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton a 1601 Budapest, Pf. 46. postacímre. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthető az önkormányzat honlapjáról.
A kérelemhez mellékelni kell a kérelem nyomtatványban felsorolt iratokat, egyéb igazolásokat.

Ügyfélfogadás:

 • helye: Ügyfélszolgálat – 1153 Bp., Bocskai u. 1-3.
 • ideje: hétfő: 8:00-18:00 óráig; kedd, szerda, csütörtök: 8:00-16:30 óráig; péntek 8:00-12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ténylegesen eljáró szerv illetékessége: Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat közigazgatási területe

Illeték: Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő: 60 nap, mely a kérelem benyújtását követő napon indul.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008