Menu

Hatósági bizonyítvány kiadása

Az építésügyi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben tény, állapot, egyéb adat igazolása céljából, a tervezés elősegítése érdekében, vagy az ingatlan adataiban bekövetkezett változásnak a külön jogszabályban meghatározottak szerint, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez, vagy egyéb más okból, helyszíni szemle alapján hatósági bizonyítványt állít ki.

A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője.  Ügyintéző keresése az ingatlan címe szerint.
Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

A kérelem benyújtásának módja:

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

Személyes benyújtás:

Ha a kérelmező vagy meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő.

A kérelmet fogadó szerv – a kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.

Eredeti iratot a szerv csak jogszabály kifejezett előírása esetén őriz meg, minden egyéb esetben azt visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt – ha már benyújtásra került – mindig az ÉTDR-ben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

Benyújtás elektronikus úton:

Az építtető a kérelmét elektronikus úton az ÉTDR-ben létrehozott tárhelyen keresztül nyújthatja be.

Ha az építtető kérelme benyújtásakor már rendelkezik elektronikus gyűjtő tárhellyel, a kérelmében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket rendeli (mellékeli) hozzá a kérelméhez.

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

  • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
  • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
  • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét
  • a kérelemmel érintett telek címét, helyrajzi számát
  • a kérelmezett eljárás fajtáját
  • a kérelem tárgyát, rövid leírását, a ténynek vagy adatnak a megjelölését, amiről a bizonyítványt kéri.
  • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását
  • az építtető aláírását
  • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását

Az ügyintézés határideje:

A kérelem beékezését követő munkanaptól számított 10 nap.

Az eljárás illetéke:

Az építésügyi hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány illetéke 20 000 forint.

Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 11784009-15515005-10590007 számú Illetékbeszedési számlájára történő átutalással kell megfizetni. Az elektronikus úton (ÉTDR felületen) kezdeményezett eljárás illetéke az Építésügyi Fizetési Portálon keresztül is megfizethető. Elérése: efp.e-epites.hu

Papír alapon kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illeték illetékbélyegben is leróható, melyet a kérelmező vagy meghatalmazottja által aláírt kérelem nyomtatványra kell felragasztani.

Jogorvoslati eljárás

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008