Menu

Használatbavétel tudomásulvétele

A hatáskör címzettje:

Elsőfokon a települési önkormányzat jegyzője.  Ügyintéző keresése az ingatlan címe szerint.
Másodfokon a megyei kormányhivatal, Budapesten Budapest Főváros Kormányhivatala

A hatáskört megállapító jogszabály:

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

A kérelem benyújtásának módja:

Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem előterjeszthető elektronikusan és papír alapon is.

Személyes benyújtás:

Ha az építtető vagy meghatalmazottja a papír alapú vagy elektronikus adathordozón rendelkezésre álló kérelmét személyesen kívánja benyújtani, azt a területileg illetékes eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy kormányrendeletben meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati jegyzőnél terjesztheti elő.

A kérelmet fogadó szerv – a kérelem adathordozó anyagától függetlenül – a beérkezett iratról hiteles elektronikus másolatot készít, majd a másolatot a kérelem és mellékleteinek beérkezésekor, de – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – legkésőbb az azt követő munkanapon feltölti ügyintézésre az ÉTDR-be. A benyújtás és a feltöltés dátumát a kérelmen és azok mellékletein rögzíteni kell.

Eredeti iratot a szerv csak jogszabály kifejezett előírása esetén őriz meg, minden egyéb esetben azt visszaszolgáltatja a benyújtónak. Kérelem és mellékletei alatt – ha már benyújtásra került – mindig az ÉTDR-ben rögzített kérelmet és mellékleteit (az eredeti elektronikus másolatát) kell érteni.

Az engedély iránti kérelmet a mellékleteivel egy időben kell benyújtani. Az építészeti-műszaki dokumentációt kizárólag elektronikus formában, adathordozón vagy az ÉTDR-be való feltöltéssel lehet benyújtani.

Benyújtás elektronikus úton:

Az építtető a kérelmét elektronikus úton az ÉTDR-ben létrehozott tárhelyen keresztül nyújthatja be.

Ha az építtető kérelme benyújtásakor már rendelkezik elektronikus gyűjtő tárhellyel, a kérelmében meg kell jelölnie, hogy az elektronikus gyűjtő tárhelyén tárolt dokumentumok közül melyeket rendeli (mellékeli) hozzá építésügyi hatósági engedély vagy az építésfelügyeleti hatósági tudomásulvétel iránti kérelméhez,

A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak a Ket. és e rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést.

Több építtető esetén az építtetők meghatalmazottja az építtetőtársak nevében járhat el.

A kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
 • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
 • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét
 • az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát
 • a kérelmezett eljárás fajtáját
 • a kérelem tárgyát, rövid leírását
 • a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását
 • az építtető aláírását
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását
 • papír alapon vezetett építési napló esetén az építési napló összesítő lapját
 • a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott statisztikai adatlapot

Ha a kérelmező birtokában van, mellékelni lehet:

 • a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát, vagy ÉTDR és iratazonosítóját
 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát

Az építtető kérheti, hogy a hatóság a tudomásulvételt foglalja írásba.

Változási vázrajz feltöltése

Új épület építése vagy meglévő épület – az ingatlan-nyilvántartásban változást eredményező – bővítése esetén a használatbavétel tudomásulvételi iránti kérelem előterjesztésével egyidőben a földhivatal által hatályos záradékkal ellátott, a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez külön jogszabályban előírt változási vázrajzot az Országos Építésügyi Nyilvántartásba (a továbbiakban: OÉNY) elektronikusan fel kell tölteni.

A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi tudomásulvételi eljárás lefolytatását és a használatbavétel tudomásulvételét nem akadályozza, azonban ha a vázrajz feltöltésének a kérelmező nem tett eleget, az építésügyi hatóság a használatbavétel tudomásulvételével egyidejűleg határidő megjelölésével és eljárási bírság kilátásba helyezésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajznak az OÉNY-be történő elektronikus feltöltésére.

Az ügyintézés határideje:

Az építésügyi hatóság az eljárás megindulásától számított 8 napon belül a használatbavétel tudomásulvételét megtagadja és az építmény, építményrész használatát megtiltja, ha

 1. a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelemhez a szükséges mellékleteket nem csatolták,
 2. az OTÉK-ban meghatározott rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek az építmény, építményrész nem felel meg, vagy
 3. megállapítja, hogy az építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációtól eltértek és az eltérés építésügyi hatósági engedélyhez kötött.
 4. A 2015. december 31-ét követően benyújtott, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet hatálya alá eső új, és nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű épületre vonatkozó kérelem esetén az ott megjelölt határnapot követően nem közel nulla vagy annál kedvezőbb energiaigényű, vagy
 5. meglévő épület bővítése esetén, ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, és az épületenergetikai számítás nem igazolja az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelést,
 6. az építési napló a jogszabályban foglaltaknak nem felel meg, azaz nem áll rendelkezésre az építési napló összesítő lapja a jogszabályban meghatározott tartalommal és/vagy az építési munkaterület építtető részére történő átadása nem történt meg.

Egyebekben az építésügyi hatóság a használatbavételt hallgatással 15 nap elteltével tudomásul veszi, egyidejűleg határidő megjelölésével az esetlegesen hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezi az építtetőt.

Az építésügyi hatóság az eljárás ügyintézési határidejét hatvan nappal meghosszabbítja, ha az eljárásban megállapítja, hogy az építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg és erről az építtetőt az ÉTDR-en keresztül értesíti.

Ha a meghosszabbított határidő alatt az építési naplóban az építési munkaterület visszaadása az építési naplóban igazoltan nem történt meg, és a használatbavétel e rendelet szerinti egyéb feltételei teljesültek a hatvanadik nap leteltével az építésügyi hatóság a használatbavételt hallgatással tudomásul veszi.

Az építésügyi hatóság a használatbavételt – ha az építési naplóban az építési munkaterület visszaadása a (7a) bekezdésben meghatározott határidő lejárta előtt megtörtént – a jegyzőkönyv az építésügyi hatóság tudomására jutásától számított öt nap elteltével hallgatással tudomásul veszi.

Az építésügyi hatóság a tudomásulvételi eljárás ügyintézési határidejének meghosszabbításáról a használatbavétel tudomásulvételi eljárás megindulásától számított tíz napon belül az elektronikus építési naplóban történő bejegyzéssel is tájékoztatást ad.

Az eljárás illetéke:

Az eljárás illetéke 10 000 forint. Elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illetéket Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 11784009-15515005-10590007 számú Illetékbeszedési számlájára történő átutalással kell megfizetni. Az elektronikus úton (ÉTDR felületen) kezdeményezett eljárás illetéke az Építésügyi Fizetési Portálon keresztül is megfizethető. Elérése: efp.e-epites.hu

Illetékmentes a 160 m2-nél kisebb hasznos alapterületű, más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó, egylakásos lakóépület bontási, építési (továbbépítési), módosított építési és használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi és a bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.

Papír alapon kezdeményezett eljárás esetén az eljárási illeték illetékbélyegben is leróható, melyet a kérelmező vagy meghatalmazottja által aláírt kérelem nyomtatványra kell felragasztani.

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008