Menu

Bérleti jogviszony megszüntetése pénzbeli térítés ellenében

Bérleti jogviszony megszüntetése
közös megegyezéssel történő megszüntetés pénzbeli térítés ellenében

Kizárólag határozatlan időtartamra kötött bérleti jogviszonnyal rendelkező lakást lehet felajánlani pénzbeli térítés ellenében. Határozott időre, vagy feltétel bekövetkeztéig bérbe adott lakás bérleti jogáról térítés ellenében nem lehet lemondani.

A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály elkészíti az előterjesztést a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elé. A Bizottsági döntésről a kérelmező írásban értesítést kap, „Bérbeadói Nyilatkozat” formájában.


A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

  1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.),tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása.
  4. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008