Menu

Bérleti jogviszony megszüntetése másik lakás bérbeadásával

Bérleti jogviszony megszüntetése
közös megegyezéssel történő megszüntetés másik lakás bérbeadásával

 

A bérbeadó és a bérlő írásbeli megállapodással a bérleti szerződést megszüntetheti másik lakás bérbe adásával is.

Minden esetben követelmény, hogy a bérlő érvényes és hatályos (fel nem mondott és le nem járt) bérleti szerződéssel rendelkezzen. A benyújtott kérelem és a kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások alapján a Lakásosztály elkészíti döntéshozatalra a bérbeadói jogokat gyakorló Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elé. A Bizottsági döntésről a kérelmező írásban értesítést kap, „Bérbeadói Nyilatkozat” formájában.

A kérelem benyújtása

Kérelmet formanyomtatványon lehet benyújtani egy példányban, személyesen a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Lakásosztályán. Kérelemnyomtatvány beszerezhető a Lakásosztályon valamint letölthető az Önkormányzat honlapjáról.

A kérelemhez kötelezően csatolandó iratok, igazolások:

  1. Hiteles másolat a lakásbérleti szerződésről (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  2. Lakbérigazolás (beszerezhető: Palota Holding Zrt.),
  3. Közüzemi nullás igazolások (ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt., Fővárosi Gázművek Zrt., Díjbeszedő Holding Zrt., FŐTÁV Zrt., DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. igazolásai, stb.),tartozás esetén részletfizetési megállapodás + időarányos teljesítés igazolása.
  4. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, melyen szerepel az igazolvány tulajdonosának a személyes adatkezeléshez történő hozzájárulása.
  5. A bérlő és a bérlővel együttlakó személy(ek) jövedelemigazolása, a kérelem benyújtását megelőző utolsó 3 havi nettó keresetről (ide tartozik a családi pótlék, GYED, GYES, nyugdíj, stb is – vagy tanulói/hallgatói jogviszony fennállása esetén iskolalátogatási igazolás, vagy ezek hiányában a jövedelemre vonatkozó, büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat).

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:30 – 18:00 óráig

Szerda: 8:00 – 16:30 óráig

Péntek: 8:00 – 11:30 óráig

Ebédidő: 12:00 – 12:30 óráig

Ténylegesen eljáró szerv: Polgármester

Ügyintézési határidő: 30 nap (a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény alapján a határidő indokolt esetben – pl.: hiánypótlás – egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható).

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008