Menu

Hatósági Főosztály

Cím:
1153 Budapest, Bocskai 1-3. B. épület II. emelet 228.
Telefon: +36 1 305 3282
+36 1 305 3235
+36 1 305 3366

Fax: +36 1 305 3362
+36 1 305 3194
Email: hatosagifoosztaly@bpxv.hu
Vezető: dr. Zsidei Kinga főosztályvezető
Osztályügyintéző: Tatár Mónika

Eljár a Budapest XV. kerület közigazgatási területén a jegyzői hatáskörbe tartozó elsőfokú építésügyi és helyi vízgazdálkodási hatósági ügyekben.

A XV. kerület közigazgatási területén a jegyzői hatáskörbe tartozó elsőfokú építésügyi, hatósági ügyekben

 • Építésügyi hatósági szolgáltatások biztosítása:
  • építésügyi hatósági szolgáltatás (az építtető részére az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtása előtt, valamint az összevont telepítési eljárás megindítása előtt),
  • Építésügyi Szolgáltatási Pont –ÉSZPONT- működtetése az Ügyfélszolgálaton (8. számú munkaállomás, telefon: 36-1-305-3154):
  • információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében,
  • az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvétele, hiánypótlás befogadása, nyilatkozatok felvétele, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR),
  • kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
 • Építés engedélyezési eljárás lefolytatása az építmény, építményrész, épületegyüttes megépítéséhez, átalakításához, bővítéséhez, felújításához, helyreállításához, korszerűsítéséhez.
 • Építési engedély módosítására irányuló eljárást lefolytatása.
 • Összevont engedélyezési eljárás, ezen belül:
  • elvi építési keretengedélyezési szakasz lefolytatása,
  • építési engedélyezési szakasz lefolytatása.
 • Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás.
 • Használatbavételi engedélyezési eljárás az építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett építmény, illetve építményrészre vonatkozóan.
 • Fennmaradási engedélyezési eljárás a jogszerűtlen, illetve a szakszerűtlen építési tevékenység esetén, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak.
 • Bontási engedélyezési eljárás.
 • Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása az építési engedély, az elvi építési engedély, a telepítési engedély, valamint a bontási engedély hatályának meghosszabbítására vonatkozóan.
 • Egyes építésügyi hatósági tudomásulvételi eljárások, a jogutódlás, a használatbavétel, valamint vészhelyzet esetén az építési tevékenység tudomásulvételére vonatkozóan.
 • Hatósági bizonyítvány kiállítása.
 • Építésügyi hatóság szakhatósági eljárása (előzetes szakhatósági eljárás, szakhatóságként való közreműködés az építés engedélyezési eljárásban, más hatóság eljárásában).
 • Hatósági ellenőrzést végez az engedély hatályának lejárta előtt.
 • A jegyző kereskedelmi hatósági hatáskörébe tartozó bejelentési eljárásokban való közreműködés.
 • Az engedélyezési eljárásokkal összefüggésben kötelezési eljárást folytat le.
 • Gondoskodik a döntések végrehajtásáról, a jogerősen kirótt bírságok behajtásáról.
 • Adatokat szolgáltat az Építésügyi Dokumentációs és Központ, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartás részére.
 • Vezeti a jogszabályban meghatározott központi és helyi nyilvántartásokat.

Egyéb hatósági ügyekben

 • Ellátja a házszámváltozással, új utcák házszámozásával kapcsolatos feladatokat, az önkormányzat ingatlanvagyonát érintő ügyekben a társosztályokkal együttműködik.
 • Ellátja a Központi Címregiszterben a jogszabályban meghatározott címképzéssel kapcsolatos feladatokat.

Helyi vízgazdálkodási jogkörben, a közműves víz- és csatornaépítéssel kapcsolatosan eljár

 • XV. ker. Önkormányzat Jegyzőjének hatáskörébe utalt helyi vízgazdálkodási ügyekben (a talaj első vízadó rétegének vizei kinyerésére kialakítandó kutak létesítésének, fennmaradásának és elbontásának engedélyezése, szakhatósági feladatok ellátása).

Egyéb nem hatósági feladatai

 • Felkérés esetén javaslattétellel él a városfejlesztési elképzelések kidolgozásánál, együttműködik a kerületi főépítésszel a városfejlesztési elképzelések, szabályozási tervek előkészítésében.
 • Szükség szerint a hatáskörébe tartozó ügyekben előterjesztést készít elő a képviselő-testület bizottságai ill. a testület elé.
 • Szükség szerint részt vesz az önkormányzati beruházások előkészítésében.


Az Osztály eljár minden általános hatósági ügyben, melyet törvény vagy kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalt.

Anyakönyvvezetők

 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiadása,
 • állampolgársági eskü/fogadalomtétel,
 • névviselési, névváltoztatási ügyek,
 • születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok kiadása,
 • házasságkötést megelőző eljárás,
 • házasságkötéseknél közreműködés,
 • bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző eljárás,
 • házasságkötéseknél közreműködés,
 • bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésénél közreműködés,
 • vezeti a születési, házassági és halotti anyakönyveket,
 • az anyakönyvbe vezeti az utólagos bejegyzéseket.

Igazgatási Csoport

 Mezőgazdasági és állatvédelmi feladatok:

 • hatósági ellenőrzések,
 • szakhatósági állásfoglalások kiadása,
 • állattartási ügyek, szaktanácsadás,
 • marhalevél kiállítás,
 • növényvédelem, parlagfű-mentesítés, szaktanácsadás,
 • méhek védelme, méhészek nyilvántartása,
 • eb nyilvántartási feladatok, eb összeírás előkészítése és végrehajtása,
 • vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos feladatok

Környezetvédelmi feladatok:

 • zaj és rezgésvédelem, zajvédelmi bírság kiszabása,
 • hulladékgazdálkodási feladatok ellátása, elhagyott, illegálisan lerakott hulladék esetében,
 • fás szárú növények védelme.
 • szakhatósági állásfoglalások kiadása.

Ipari és kereskedelmi feladatok (Ügyfélszolgálaton intézhetők):

 • kis- és nagykereskedelmi, jármű- és üzemanyag-kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató, és kölcsönző tevékenységet folytató gazdálkodók működési engedélyeinek kiadása,
 • telepengedélyek, működési engedélyek alapnyilvántartásának vezetése, igazolások kiadása,
 • telepengedéllyel, telephely létesítésével kapcsolatos ügyintézés,
 • vásárcsarnokok, piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele,
 • vásárlók könyvének hitelesítése
 • hatósági ellenőrzések.

Szabálysértés – végrehajtási – feladatok:

 • a korábban elrendelt elővezetések eljárási költségének behajtása.

Birtokvédelmi feladatok:

 • birtokvédelmi kérelmek kapcsán az eljárás lefolytatása,
 • a birtokvédelmi döntésben előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése.

Társasházak törvényességi felügyelete:

 • A társasházak szerveinek, e szervek működésének törvényességi felügyelete keretében annak vizsgálata, hogy a társasház belső szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a jogszabályoknak és a létesítő okiratnak. A társasház működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, egyéb belső (önkormányzati) szabályoknak.
 • Szükség esetén bírósági eljárás kezdeményezése a törvényes működés helyreállítása érdekében.

Hagyatéki ügyintézés

 • a jegyző feladatkörébe tartozó hagyatéki eljárás lefolytatása,
 • az ide vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészíti a hagyatéki leltárt,
 • szükség esetén biztosítási intézkedést rendelhet el,
 • szükség esetén értesíti az illetékes gyámhivatalt,
 • Magyarországon elhunyt külföldi állampolgár ügyében intézkedéseket tesz,
 • a Gyámhivatal megkeresése alapján gondnoki gyámi leltárt készít.

A Fórumra és a Zöld számra érkező bejelentések kezelése

 Ügyfélszolgálati Csoport

A Csoport feladatai:

 • rövid időtartamú közterület foglalási engedélyek kiadása,
 • ügygondnok kirendelés államigazgatási eljárásban,
 • talált tárgyak kezelése,
 • hirdetmények, önkormányzati rendeletek kifüggesztése és arról való tájékoztatás adása,
 • ügyfelek tájékoztatása, hivatali ügyintézéshez szükséges nyomtatványokkal történő ellátása, beadványok, kérelmek átvétele, jegyzői, aljegyzői ügyfélfogadás előkészítése,
 • adatszolgáltatás a helyi visual regiszter rendszerből, és a központi személyi adat- és lakcím nyilvántartási rendszerből,
 • hatósági bizonyítványok kiadása
 • ügyfélszolgálati feladatok ellátásának koordinálása

A Közterület-felügyeleti Csoport feladatai:

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
 • a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedések megtétele (helyszíni bírság kiszabása, jegyzőkönyv felvétele, eljárás meindítása),
 • a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogsértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni.
 • ellátja a térfigyelő kamerarendszer működtetésével és adatkezelésével kapcsolatos feladatokat.

Közterület-felügyeleti feladatok ellátása az Ügyfélszolgálaton

 • helyszíni bírsággal,
 • üzemképtelen gépjárművek elszállításával,
 • közterület használatával kapcsolatos ügyintézés,
 • lakossági bejelentések fogadása (köztisztasággal, állatvédelemmel, engedély nélküli árusítással kapcsolatban)

Segédfelügyelői Csoport

A Segédfelügyelői Csoport feladatai:

A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása keretében közreműködik:

 • az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítése,
 • a védett vagyon őrzésével összefüggésben épület vagy építmény lezárása,
 • dolog ideiglenes elvétele esetén az elvett dolog őrzése és szállítása,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedése folytán megsérült személynek történő segítségnyújtás,
 • rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedésével kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése, a helyszín biztosítása,
 • a rendészeti feladatokat ellátó személy utasításainak teljesítése,
 • közreműködik a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartásával kapcsolatos intézkedések megtételében,
 • közreműködik a térfigyelő kamerarendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában.

A közterület-felügyelők és a segédfelügyelők 0-24 órás, folyamatos (megszakítás nélküli) munkarendben dolgoznak.

Budapest Főváros Kormányhivatala

 • Általánosságban az elsőfokú döntések vonatkozásában másodfokon, illetve felügyeleti szervként jár el
 • Első fokú építésügyi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A jegyző hatáskörébe tartozó helyi vízgazdálkodási hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.

Pest Megyei Kormányhivatal

 • Zaj- és rezgésvédelmi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A jegyzői hatáskörbe tartozó vízügyi igazgatási ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • Környezetvédelmi hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.
 • A közérdekű védekezés költségének megállapítására és a növényvédelemre vonatkozó hatósági ügyekben másodfokon, illetve felügyeleti szervként.

Budapest IV. XV. kerületi Járási Bíróság

 • Birtokvédelmi hatósági ügyekben jogorvoslati fórumként.

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete

A polgármester hatáskörében és nevében hozott döntések vonatkozásában másodfokon jár el.

Félfogadás
hétfő 13 30 – 18 00
szerda 8 00 – 16 30
péntek 8 00 – 11 30

Ügyfélszolgálat:

hétfő: 8 00 – 18 00
kedd: 8 00 – 16 30
szerda: 8 00 – 16 30
csütörtök: 8 00 – 16 30
péntek: 8 00 – 12 30
Ügytípusok
Állampolgársági eskü/fogadalom tétele Állatok védelme Anyakönyvi kivonatok kiállítása Apai elismerő nyilatkozat tétele Az elektronikus ügyintézésről általában Birtokvédelmi eljárás Bontási engedélyezési eljárás Címigazolás kiadása Címképzés, hibás cím javítása Címképzéssel kapcsolatos tájékoztatás Egyszerűsített honosítási eljárás Engedély hatályának meghosszabbítása Építési engedélyezési eljárás Építésügyi hatósági szolgáltatás Építészeti értékek védelme Építésügyi Fizetési Portál Fakivágási engedélykérelem közterületen lévő fás szárú növényekre Fennmaradási engedélyezési eljárás Hagyatéki ügyintézés Használatbavétel tudomásulvétele Használatbavételi engedélyezési eljárás Hatósági bizonyítvány kiadása Házasságkötési szándék bejelentése Hulladékgazdálkodás Igazolás 3,5 t össztömeget meghaladó gépjármű tárolásáról Ipari telep bejelentése, engedélyezése Jegyző növényvédelemmel kapcsolatos hatáskörei Kereskedelmi tevékenységek engedélyezése, bejelentése Jogutódlás tudomásulvétele Közterület-felügyelet Közterület-használati engedélyek Lakcímrendezés iránti kérelem Szabálysértési ügyekben kiszabott helyszíni bírsággal kapcsolatos eljárás Születési név változtatása Talált dolgok leadása Társasházak törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól Ügyfélszolgálati tájékoztató Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítása Üzemképtelennek minősülő gépjárművek elszállításával kapcsolatos ügyintézés Végrehajtási eljárás Zöld számon történő bejelentések

Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

footer

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

Bezárás