2015. október 10. » Gedeon Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Pályázatok »
Pályázati felhívás önkormányzati lakások piaci alapon történő bérbeadására
2004. augusztus 16. [hétfő]
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat rendeletének 6. §-a alapján az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon történő bérbeadására 2004. augusztus 16-tól 2004. szeptember 16-ig terjedő időszakban pályázatot hirdet.

Letölthető pályázati adatlap:

A pályázható lakások adatai:

 1. Címe: Bp. XV. Szilas park 1.
  Fekvése: I. emelet 6.
  Szobaszáma: 1+2 félszobás
  Komfortfokozata: összkomfortos
  Alapterülete: 50 m2
  Műszaki állapota: felújításra szorul
  A felújítás becsült költsége: 500.000, azaz ötszázezer Ft
  A felújítási munkálatok elvégzésének
  határideje:
  a bérbeadástól számított 6 hónap
  A havi bérleti díj összege: 40.400 Ft, azaz negyvenezer-négyszáz Forint
  Fizetendő pályázati díj: 242.400 Ft, azaz kétszáznegyvenkétezer-négyszáz Forint
  Megtekinthető:
  • 2004. augusztus 23. de. 10-11 h és du. 15-16 h között

  • 2004. augusztus 31. de. 10-11. h és du. 15-16. h között
  A lakásban elvégzendő felújítási munkák:
  • festés, mázolás

  • nyílászárók mázolása

  • elektromos vezetékek, berendezések átvizsgálása, szükség szerinti javítása, felújítása, cseréje

  • vizes berendezések átvizsgálása, szükség szerinti javítása

  • ajtók üvegezése

  • parkettaszegély felrakása

  • tűzhely cseréje

  • mosogató cseréje

  • mosogató asztallap (munkalap) cseréje

  • konyhaszekrény alsó részén az ajtó cseréje 2. Címe: Bp. XV. Erdőkerülő utca 18.
  Fekvése: IV. emelet 18.
  Szobaszáma: 1+1 félszobás
  Komfortfokozata: összkomfortos
  Alapterülete: 35 m2
  Műszaki állapota: felújításra szorul
  A felújítás becsült költsége: 500.000, azaz ötszázezer Ft
  A felújítási munkálatok elvégzésének
  határideje:
  a bérbeadástól számított 6 hónap
  A havi bérleti díj összege: 28.280 Ft, azaz huszonnyolcezer-kettőszáznyolcvan Forint
  Fizetendő pályázati díj: 169.680 Ft, azaz százhatvankilencezer-hatszáznyolcvan Forint
  Megtekinthető:
  • 2004. augusztus 25. de. 10-11 h és du. 15-16 h között

  • 2004. szeptember 2. de. 10-11 h és du. 15-16 h között
  A lakásban elvégzendő felújítási munkák:
  • tisztasági festés, mázolás

  • mennyezet lefestése

  • nyílászárók mázolása

  • konyhabútor, mosogató pótlása

  • gáztűzhely átvizsgálása, szükség szerinti pótlása

  • vizes berendezések átvizsgálása, szükség szerinti javítása

  • elektromos berendezések átnézése, szükség szerinti javítása, felújítása, cseréje


 3. Címe: Bp. XV. Pozsony utca 17.
  Fekvése: fszt. 6.
  Szobaszáma: 1 szobás
  Komfortfokozata: komfortos
  Alapterülete: 40 m2
  Műszaki állapota: teljesen felújított, beköltözhető állapotú
  A felújítás becsült költsége: 0 Ft
  A felújítási munkálatok elvégzésének határideje: -
  A havi bérleti díj összege: 23.080 Ft, azaz huszonháromezer-nyolcvan Forint
  Fizetendő pályázati díj: 138.480 Ft, azaz százharmincnyolcezer-négyszáznyolcvan Forint
  Megtekinthető:
  • 2004. augusztus 19. de. 10-11 h és du. 15-16. h között

  • 2004. szeptember 1. de. 10-11 h és du. 15-16 h közöt


Felhívom a pályázók figyelmét, hogy:

1. Pályázatot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban (Budapest XV., Szőcs Áron utca 2-10., tel.: 305-3268, illetve Budapest XV., PÓLUS CENTER Szentmihályi út 131., tel.: 410-6381) kapható, valamint a nyújthatják be zárt, címzés nélküli borítékban, személyesen ( a személyi igazolvány bemutatásával) 2004. augusztus 16. 08.00 órától 2004. szeptember 16-án 12.00 óráig bezárólag bármelyik munkanapon 8-12 óráig.

A pályázat benyújtására azok a természetes személyek jogosultak, akik a Budapest XV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén legalább öt éve állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. Ennek meglétét személyi okmányokkal kell igazolni.

Nem sorolható azonban annak a pályázata, aki a Budapest XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásban lakik, amely jogvita alatt áll, illetőleg amelyre a pályázat határidejének lejártakor lakbértartozás vagy külön szolgáltatási díj tartozás áll fenn, akinek a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásra közüzemi díj tartozása áll fenn, aki a XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakást önkényesen foglalta el vagy jogcím nélkül használja.

Nem sorolható továbbá annak a pályázata, akinek Budapesten határozatlan idejű önkormányzati bérleménye, illetőleg tulajdonában az ország területén beköltözhető lakása van. (Nem beköltözhető az a lakás, amely a haszonélvezeti vagy özvegyi jog jogosultja illetőleg kényszerbérlő által lakott és a pályázó nem ott lakik.)

Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.

Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.

A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre előre vállalja és a vállalásnak megfelelő időtartamra járó bérleti díjat a szerződés megkötésével egy időben megfizeti.

Abban az esetben, ha a pályázat során ugyanarra a lakásra több pályázó vállalja a lakbér öt évre (60 hónapra) történő megfizetését, úgy a nyertes személyét közülük a Lakásgazdálkodási Bizottság kijelölt tagjai és közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján állapítjuk meg. Minden lakás esetében megállapítunk egy első, egy második és egy harmadik helyezettet arra az esetre, amennyiben az első, illetve a második helyezett a bérleti szerződést önhibájából nem kötné meg.

Amennyiben nincs 60 hónapra ajánlat az adott lakásra, és a pályázók részéről 60 hónapnál kevesebb hónapra azonos ajánlat megtételére kerül sor, a nyertes személyét a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében a Lakásgazdálkodási Bizottság kijelölt tagjai és közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján állapítjuk meg. Minden lakás esetében megállapítunk egy első, egy második és egy harmadik helyezettet arra az esetre, amennyiben az első, illetve a második helyezett a bérleti szerződést önhibájából nem kötné meg.

A bérleti szerződés megkötésére a nyertes értesítését követő 15 napon belül kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.

Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.

2. A bérleti szerződés határozott időre, a pályázó által megajánlott és előre kifizetett hónapra kerül megkötésre a bérlővel. A szerződés időtartama egy ízben, a bérlő kérelmére öt éves időtartamra meghosszabbítható, ha a bérlőnek lakbér-, illetve külön szolgáltatási díj és közüzemi díj tartozása nincs és a lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően a lakás lakbérét egy összegben további öt évre előre megfizeti. A kiskorú gyermeket nevelő bérlő ugyanezekkel a feltételekkel öt évnél rövidebb időre is kérheti a szerződés meghosszabbítását egy alkalommal.
Önkormányzati lakás nem szociális helyzet alapján, hanem piaci alapon történő, határozott idejű bérbeadásánál a határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

3. A lakbér nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját (szemétszállítás díja, személyfelvonó díja), azt a bérlő havonta köteles megfizetni. Az egyéb díjakat a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján közvetlenül a szolgáltatóknak kell megfizetni (víz- és csatornadíj, távfűtés stb.). Tájékoztatásul közöljük, hogy a lakbér összege a bérlet tartalma alatt változik a Budapest XV. kerületi Önkormányzat vonatkozó rendeletének módosítása szerint. Ebben az esetben a különbözetet havonta kell megfizetni.

4. A pályázó a pályázati ajánlat benyújtásával kötelezettséget vállal – a lakás bérleti jogának megszerzése esetén – a lakás saját költségen történő felújítására.

Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a bérleti díjat értékállandóságának megőrzése érdekében a mindenkori hatályos lakbérrendelet szerint megfizeti.

5. A pályázat akkor érvényes, ha:
 1. Az előírt nyomtatványon valamennyi rovatot kitöltve, aláírva, a szükséges mellékleteket csatolva,

 2. A megadott határidőben nyújtják be az Ügyfélszolgálati Irodák valamelyikében,

 3. És a pályázó vállalja a feltételek teljesítését.

6. A pályázati hirdetményben megjelölt lakások határozott időre, a nyertes pályázó által előre kifizetett időtartamra kerülnek bérbeadásra.

A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amennyiben a bérlő nem kéri, vagy a bérbeadó a bérleti szerződés meghosszabbításához nem járul hozzá.

7. A pályázó köteles az ingatlanra vonatkozó pályázati felhívásban szereplő pályázati díjként megjelölt összeget a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül az Önkormányzat javára készpénzben, a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.

A befizetésről szóló igazolás másolatát a pályázathoz csatolni kell.

8. A befizetett pályázati díjat az Önkormányzat visszafizeti:
 1. a pályázati kiírás visszavonása vagy elhalasztása esetén 8 munkanapon belül,

 2. a sikertelen pályázók részére az eredmény megállapítását követő 30 napon belül,

 3. a pályázat második és harmadik helyezettje részére, ha az első helyezett a bérleti szerződést jelen szabályzatban írt határidőn belül megköti, 15 munkanapon belül,

 4. eredménytelen pályázat esetén a pályázatok értékelését követő 8 munkanapon belül.

9. A befizetett pályázati díj az Önkormányzatot illeti:

 1. ha a bérleti szerződés megkötésére jogot szerzett ajánlattevővel a lakásra, a jelen szabályzatban előírt határidőn belül a bérleti szerződés létrejön és a pályázati díj a bérleti díjba beszámításra kerül (a felújítás befejezését követő első hat hónapban),

 2. ha a bérleti szerződés megkötésére jogot szerzett ajánlattevővel a bérleti szerződés nem jön létre, mert a bérleti szerződés határidőben neki felróható, vagy az érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg.10. A pályázatra meghirdetett lakás bérleti jogát
 1. egy érvényes pályázati ajánlat esetén a Bp. Főv. XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testülete Lakásgazdálkodási Bizottsága bérbeadásra irányuló döntésével,

 2. több érvényes pályázat beérkezésekor pedig a pályázat eredményének közjegyző előtti sorsolás útján való megállapítását követő bérbeadói nyilatkozattal szerzi meg a pályázó.

11. A pályázat eredménye – a nyertesek értesítésével egyidejűleg – a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban kifüggesztésre kerül 2004. október 4. és 2004. október 8. között. Személyre szóló értesítést csak a pályázat nyertesei részére küldünk.

12. A bérbeadás ténye nem mentesíti a bérlőt az engedélyköteles építési munkálatokhoz szükséges hatósági vagy egyéb engedély beszerzése alól.

13. A hirdetmény 1.-2. pontjában megjelölt lakások kijelölt bérlői a lakásfelújítás meghatározott időtartamára a bérfizetés alól mentesülnek. A felújítási munkálatok elvégzését a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztálynak és a kezelő szervezetnek (Palota Holding Rt., Bp. XV. Száraznád u. 4-6.) be kell jelenteni, s azt a kezelő ellenőrzi.

Amennyiben a kijelölt bérlő a felújítási munkálatokat vállalása ellenére a hirdetményben megjelölt időpontig nem végzi el, a bérleti szerződés hatályát veszti.

14. Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

Tájékoztatom a pályázókat arról, hogy a hirdetménnyel kapcsolatos esetleges kérdéseikre a Polgármesteri Hivatal Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztályának dolgozói készséggel adnak felvilágosítást a 305-3138-as telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Budapest, 2004. augusztus 16.

Hajdu László
polgármester
vissza a pályázatokhoz 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008