2015. október 14. » Helén Akadálymentes verzió Fórum Archívum Impresszum
 Álláspályázatok »
Letöltés:
Pályázati felhívás a RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére
2011. november 4. [péntek]
Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő RUP-15 Rákospalota-Újpalota-Pestújhely Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének betöltésére.

A RUP-15 Kft. fő tevékenysége: kerületi városfejlesztés, a városrehabilitációs területek fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.

A Társaság székhelye: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.

A Társaság bemutatása és fő feladatai:

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete 177/2009.(III.25)ök. sz. határozatával úgy döntött, hogy megalapítja a RUP-15 Kft-t. Az Alapító a 100%-ban tulajdonában álló Társaságot elsődlegesen a kerületi városfejlesztési tevékenység végrehajtása érdekében hozta létre.

A kerületi fejlesztési elképzeléseket, a jelenleg már elnyert és a jövőben elnyerni szándékozott, pályázati és egyéb forrásokból megvalósuló beruházások teljes körű koordinációja alkotja a feladat gerincét. A jelenlegi legfontosabb feladat a Zsókavár-projekt I. ütemének lezárása, az elnyert támogatás alapján a  II. ütem teljes körű lebonyolítása, valamint a III. ütem előkészítése és beadása (1. forduló).

A tevékenység kiegészül más fejlesztési – akár önkormányzati saját forrásból elképzelt, akár un. „harmadik-feles” finanszírozású – beruházások előkészítési, valamint bonyolítási feladataival, az elszámolási és fenntartási kötelezettségeknek megfelelően.

A táraság működésének pénzügyi feltételét az Alapító biztosítja, ennek egy részét a pályázati elszámolható költségek kompenzálják. A jövőbeli cél, hogy a működés forrásait mind kevesebb mértékben kelljen az Önkormányzatnak állnia, különböző piaci-vállalkozási tevékenységek fedezetet tudjanak biztosítani a nyereséges működésre.

A Kft telephelye az Önkormányzat épületében van, az infrastruktúrát az Alapító nyújtja, ami a szoros és folyamatos együttműködés igénye miatt is elengedhetetlen.

Az Alapszerződés értelmében az Önkormányzat és a Társaság, az egyes konkrét beruházások bonyolítására külön-külön megbízási szerződést köt. Jelenleg két ilyen szerződés van érvényben, a „Zsókavár-projekt” végrehajtására és két akadálymentesítés megvalósítására. Az Önkormányzat megbízást kíván adni továbbá a Rákospalotai Mentőállomás építésének lebonyolítására is.

A tevékenység részét képezi az IVS illetve az ATT szükség szerinti aktualizálásának koordinálása, döntéshozói előkészítése, és további az akcióterületen belül és kívül tervezett pályázati és Önkormányzati projektek szervezése és végrehajtatása.

A Társaság rugalmasan képes reagálni a kihívásokra, a kötött közigazgatási struktúra hátrányai kevésbé érintik, mint az Önkormányzatot. A pályázati rendszerben a korábbi időszakban komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező és a műszaki előkészítésben és megvalósításban jártas szakemberei segítségével nagyobb az esély a sikerre. A cég működése az Alapító támogatásától függ, de célszerű lenne további függetlenített piaci vállalkozási tevékenységekkel kiegészíteni az alaptevékenységet, ezzel csökkentve az Önkormányzati támogatást.

Főbb feladatok:

A). Pályázatok kezelése

Budapest XV. kerület Önkormányzata, mint kedvezményezett részére minden beadott, illetve beadandó, meghirdetett hazai, Uniós és nemzetközi pályázat kizárólagos kezelése.

Minden ilyen projekt esetében a projektmenedzsment tevékenységet a Társaság végzi (amennyiben ezt jogszabály ki nem zárja/meg nem kérdőjelezi, pl. közbeszerzés), továbbá pályázat keretein belül elszámolható projektmenedzsment költség a Társaságot illeti, természetesen egyedi megbízási szerződések alapján.

További, a Társaság által elvégezhető, pályázatban előírt feladatok (pl. felmérések végzése, kommunikáció, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés, monitoring stb.) Társasághoz történő delegálása szintén egyedi, projektenkénti megállapodás tárgya.

Pályázatokkal kapcsolatos feladatkörbe tartoznak különösen:

 • Megbízás keretében Budapest XV. kerület Önkormányzata és a fenntartásában működő valamennyi intézmény, és gazdasági Társaság számára pályázatfigyelési szolgáltatás biztosítása A Társaság feladata továbbá,
  •  hogy honlapján biztosítsa Budapest XV. kerület Önkormányzata és intézményei számára elérhető pályázatfigyelő adatbázist, mely tartalmazza az elérhető pályázati lehetőségek kivonatát,
  • pályázatok nyilvántartása, pályázati analitika vezetése, és az érintett hivatali szervezeti egységek tájékoztatása
 • Megbízás keretében Budapest XV. kerület Önkormányzata és teljes intézményhálózata pályázati elképzeléseinek kidolgozása, kapcsolatfelvétel az érintett szakemberekkel, és a pályázat beadásra történő előkészítése

A jelenleg folyamatban lévő pályázattal (KMOP-5.1.1/C) kapcsolatos tevékenység

I.       A városfejlesztési tevékenység az Önkormányzat hivatalához kötődő (stratégiai tervezés, szabályozási tervezés) feladataiból elsősorban az IVS karbantartásában való közreműködés, a meglévő akcióterületi tervek „karbantartása”, új akciótervek elkészítése, illetve az abban való közreműködés.

II.     Az egyes akcióterületi tervekből megvalósuló projektek előkészítési, végrehajtási feladatainak menedzselése.

II.1.  Zsókavár projekt - szociális város-rehabilitáció - Első ütem (Megvalósítási fázisban)

II.2. Zsókavár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Második ütem (Megvalósítási fázisba lép 2011. novemberétől)

II.3. Zsókavár projekt - funkcióbővítő város-rehabilitáció - Harmadik ütem (Pályázatkészítési előkészítő fázisban)

B). Projektek előkészítése

Elsősorban, de nem kizárólagosan fejlesztési területekhez, konkrét ingatlanokhoz kapcsolódó pályázatok, projektek előkészítése önkormányzati megbízás alapján. Ennek keretében

 • tervezési folyamatok kidolgozása olyan területekre, amelyet a fenntartó meghatároz, és melynek eredménye lehet például egy pályázati forrás igénybevétele,
 • fejlesztési területek, ingatlanok értékelésének megszervezése, hasznosítási tanulmányok készítésében történő közreműködés.

C). Kerületi tanulmányok, stratégiák, tervek elkészítése

A különböző tanulmányok, stratégiák, koncepciók és tervek megléte és folyamatos aktualizálása alapvetően fontos a kerület életében. Mint egyik legfontosabb, az IVS, már megalkotásra került. A Társaság feladata e stratégia végrehajtása, folyamatos aktualizálása. Emellett további területeken (pl. gazdaság, marketing, településfejlesztés stb.) is vállalja ezen elemek operatív elkészítését az Önkormányzat által kijelölt stratégiai nyomvonalak alapján.

D). Energiahatékonyság fokozása

Az energiafelhasználás csökkentése kiemelt cél úgy rövidtávon (közvetlen költségcsökkentés), mint közép és hosszútávon (klíma és környezetvédelem). Az intézményhálózat épületállománya energetikai jellemzőit tekintve elavult, pazarló, felújításukra, korszerűsítésükre mielőbb áldozni kell. Koncepció kialakításával, prioritások meghatározásával lehetőség nyílik akár több ütemben történő fejlesztésükre, akár egy-egy intézmény teljes megújítására. Ennek során felkutatjuk a finanszírozás lehetőségét, ami lehet pályázati, „harmadik-feles” (ESCO), alapítványi, vagy teljesen saját forrás. Az Önkormányzati energiahatékonyságot növelő korszerűsítés követendő példát nyújt a magánerős felújítások generálásához, ezek megvalósításában a Társaság, mint piaci szereplő részt vállalhat.

A Társaság fontosabb adatai:

Jegyzett tőke: 5 MFt 

Teljes munkaidős létszám: 4 fő + vezető

A jogviszonyra vonatkozó feltételek:

Az ügyvezetői megbízás időtartama: 2012.január 1-jétől határozatlan időtartamra

Foglalkoztatás jellege: megbízási jogviszony

A munkavégzés helye: a társaság székhelye

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. január 1. napja

A vezető tisztségviselői jogviszonyra a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.

Az ügyvezető fő feladatai:

Az ügyvezető irányítja és ellenőrzi a társaság napi munkáját a jogszabályok és az Alapító Okirat keretei között, figyelembe véve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület határozatait. Ügyvezetői feladatait az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az ügyvezető a társaság irányítását megbízásos jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető bármely ügyben képviseli a társaságot, önálló, cégszerű aláírásra jogosult. Az ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint felel a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő-testület által hozott határozatok, illetve ügyvezetői kötelezettségeinek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért.

Az ügyvezető fő feladatai tételesen:

 • gyakorolja az ügyvezetés Gt.-ben és más magyar jogszabályokban, valamint belső szabályzatokban az ügyvezető számára meghatározott feladatokat
 • irányítja a Társaság munkaszervezetét
 • gyakorolja a munkáltatói jogot a Társaság munkavállalói felett
 • kidolgozza és a Képviselő-testület elé terjeszti a Társaság üzletpolitikáját, az adott üzleti évre vonatkozó feladatok meghatározását, a finanszírozás rendjét és végrehajtja azt
 • a tulajdonossal egyeztetve részt vesz a Társaság stratégiájának kialakításában és végrehajtja azt
 • végrehajtja a társaság szerződéseit és a tulajdonos által hozott határozatokat
 • előkészíti a tulajdonosi döntéseket
 • gondoskodik a társaság gazdálkodásának és működésének szabályszerűségéről, beleértve a Társaság könyveinek szabályszerű vezetését is
 • előkészíti és előterjeszti a számviteli törvény szerinti beszámolót
 • vezeti a határozatok könyvét
 • állandó kapcsolatot tart és beszámol a tulajdonos felé
 • felügyeli a Társaság pénzügyi helyzetét és arról megállapodás szerinti rendszerességgel tájékoztatást nyújt
 • „jó gazda” módjára gondoskodik az Önkormányzat és a Társaság vagyonának kezeléséről és védelméről, ezek közhasznú célokra történő felhasználásáról és hasznosításáról
 • felkutatja és kiaknázza a külső piaci bevételi lehetőségeket

A tulajdonos az ügyvezető számára további vagy ettől eltérő feladatokat is meghatározhat.

Alapvető pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú közgazdasági és/vagy mérnöki és/vagy jogi végzettség (főiskolai és/vagy egyetemi diploma)
 • legalább 5 éves szakirányú szakmai tapasztalat

Az elbírálásnál előnyt jelent:

 • több éves tapasztalat a városrehabilitációs vagy pályázati projekt menedzsment területén, gyakorlat a hazai, illetve uniós pályázatok előkészítésében, írásában, menedzselésében és elszámolásában
 • több éves vezetői tapasztalat, ezen belül kiemelten a városrehabilitációs vagy pályázati projekt menedzsment területén
 • kiváló szintű döntési és szervezési képesség
 • stratégiai gondolkodás, time management képesség
 • energikus, nagy munkabírású, aktív személyiség
 • önállóság és csapatmunkára való alkalmasság, humánus gondolkodás
 • egy világnyelv tárgyalási szintű ismerete
 • "B" kategóriás jogosítvány
 • szakmai referencia

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életútját, korábbi munkahelyeit részletesen bemutató fényképes önéletrajzot
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt (vagy a bizonyítvány megkérését igazoló feladóvevényt)
 • iskolai végzettséget és egyéb végzettséget/ismeretet tanúsító okiratok másolatát
 • bérigény megjelölését tartalmazó nyilatkozatot
 • a megpályázott munkakörrel kapcsolatos szakmai (vezetői) elképzelését, beleértve a szervezeti, gazdálkodási, marketing és PR terveket, kiemelve a rövid és középtávú vonatkozásokat
 • nyilatkozat személyes adatok megismeréséhez az elbírálásban részt vevő személyek részére (a pályázónak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)
 • nyilatkozat a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 23. §-ban előírt kizáró feltételekre (összeférhetetlenségre) vonatkozóan
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat képviselő-testületi ülés keretében történő elbírálása során kéri-e zárt ülés tartását

A munkakör jelentősége és bizalmi jellege miatt az állás betöltéséhez szükséges a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

A pályázatot egy példányban, zárt borítékban kell személyesen vagy postai úton benyújtani. A borítékra rá kell írni: „RUP-15 Kft. ügyvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának helye:   Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata, Polgármesteri Titkárság, 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

A pályázat benyújtásának illetve postára adásának határideje: 2011. november 30.

A pályázat elbírálásának rendje:

 • a pályázatok a beadási határidő leteltével kerülnek felbontásra
 • a beérkezett anyagokat bizalmasan kezeljük
 • a felbontást követően a pályázatok átvizsgálásra kerülnek
 • a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság meghallgathatja
 • az eseti bizottság ajánlást tesz a polgármesternek
 • a polgármester az eseti bizottság ajánlását figyelembe véve legfeljebb 4 jelöltre tesz javaslatot
 • a képviselő testület a polgármester javaslatára a pályázat beadásától számított 30 napon belül dönt a ügyvezető személyéről
 • a képviselő-testület a polgármester által javasolt jelölteket a döntés előtt 3-3 percben meghallgatja, szükség esetén kérdéseket tesz fel
 • a képviselő-testület a polgármester által előterjesztett javaslatokról külön-külön szavaz
 • a pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést

A pályázattal kapcsolatos egyéb feltételek:

A pályázat kiírója, a XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek tekintse. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.  A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

A pályázattal kapcsolatos további információk:

A pályázat elkészítéséhez szükséges további információ, illetve a társaságra vonatkozó tájékoztatás az alábbi személyektől kérhető:

Dr. Novák Ágnes alpolgármester, tel.: 305-3381

Gál Ákos polgármesteri referens, tel.: 305-3102

A pályázatok elkészítéséhez szükség lehet a társaság alapdokumentumainak (Alapító Okirat, Alapszerződés, Szervezeti és Működési Szabályzat, 2011-13. évi Üzleti Terv) megismerésére, melyre a Polgármesteri Hivatalban félfogadási időben vagy előre egyeztetett időpontban van lehetőség.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

 • Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának honlapja
 • a kerületi kábeltévé képújsága
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központja közreműködésével országos terjesztésben (munka.hu honlap)


László Tamás
polgármester

vissza a hirekhez 
Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal
Szerzői jogok • Cím: 1153. Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008