Menu

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az elektronikus beléptető rendszer során megvalósuló adatkezelésről

2019.05.13.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja tisztségviselőit, köztisztviselőit, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket (továbbiakban: foglalkoztatottak), más szervezetek képviseletében a Hivatalban tartózkodó személyeket, ügyfeleit, vendégeit, a szervezett rendezvények látogatóit, valamint az időszaki belépési engedélyt kapó egyéb személyeket, hogy a személyes adataikat – így különösen nevüket, címüket, elérhetőségi és igazolvány adataikat – az Európai Unió Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja alapján, közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából kezeli.

Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást az ügyintézés során az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről.

A Hivatal, mint adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:
Név: Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.,
Honlap: www.bpxv.hu,
E-mail cím: info@bpxv.hu
Telefonszám: +36 1 305 3100,
Képviseli: dr. Lamperth Mónika jegyző

A Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Pécsi Szilvia
Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: pecsi.szilvia@bpxv.hu; telefonszáma: +36 1 305 3344

Az adatkezelés célja és kezelt adatok köre:
Adatkezelés célja: A Hivatal által ellátott közfeladatok összefüggésében kezelt adatok, illetve az e feladatok ellátását biztosító állami vagyon és nemzeti adatvagyon védelme, az ehhez szükséges intézkedések megvalósítása. A Hivatalnál állandó (névre szóló) belépőkártyáinak, és a vendégek, ügyfelek rendszeres vagy eseti belépésre szolgáló belépőkártya-használatának nyilvántartása annak érdekében, hogy az épületben csak az arra jogosultak tartózkodjanak; vagyon- és személyvédelem, jogsértés megelőzése, minősített adatok és egyéb védett adatok, személyes adatok védelme, a munkavégzés zavartalan biztosítása, illetve a védelem sérülése esetén a jogkövetkezmények megállapításának lehetővé tétele.

Az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében szükséges olyan, a Hivatal székhelyén és telephelyein az épület bejáratánál, valamint a biztonsági (érzékeny) terület határán kialakított elektronikus beléptető rendszer működtetése, amely az érintettek belépési jogosultságát (állandó belépési engedélyeket, valamint a vendég és ügyfél ideiglenes belépőkártyákat) ellenőrzi, a belépés folyamatát – az élőerős védelmet kiegészítve – felügyeli.

A kezelt adatok köre (személyes adatok kategóriái): belépőkártya száma, név, szervezeti egység, jogosultság (belépési pontok), aláírás, belépés és kilépés időpontja, ideiglenes belépőkártya kiosztásához kapcsolódó nyilvántartás, benne az érintett neve, a címe, személyi igazolvány száma.

Adatkezelés az Unipass (verzió: 6.6) beléptető programban történik, amelyet a Hivatal Informatikai Osztálya üzemeltet.

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) e) pont szerinti közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett közérdekű feladat végrehajtása, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információ-biztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII.15.) BM rendelet 3. melléklete, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 27. § (2) bekezdése szerint.

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:
A Hivatal az adatkezelési folyamatba adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
Az adatok továbbításra nem kerülnek.

A kezelt személyes adatok forrása:
A Hivatal nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

Automatizált döntéshozatal:
A Hivatal nem folytat automatizált döntéshozatalt.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A papír alapon és az elektronikus úton vezetett nyilvántartásokat 1 évig tárolja a Hivatal, majd felhasználás hiányában azok törlésre, illetve megsemmisítésre kerülnek. A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: állandó (névre szóló) belépési kártya esetén a jogviszony megszűnése illetve belépési jogosultság megszűnése; vendég és ügyfél belépési kártya esetén 1 év.
A tárolási időtartam megállapításához a Hivatal érdekmérlegelési tesztet készített.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok:
A Hivatal tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (hozzáféréshez való jog): az adatkezelő fent megadott elérhetőségein keresztül a Hivataltól tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
   • a Hivatal milyen személyes adatait,
   • milyen jogalapon,
   • milyen adatkezelési cél miatt,
   • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
   • a Hivatal kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
   • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
   • a Hivatal alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Hivatal az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségen alapuló, észszerű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Hivatal köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 • kérheti személyes adatainak helyesbítését: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal módosítsa az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Amennyiben hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesítési;
 • kérheti személyes adatai törlését: ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Hivatalnak már nincs rá szüksége. A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Hivatalra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy a Hivatal közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges.
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását (zároláshoz való jog): az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a Hivatal az Ön személyes adatainak kezelését korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:
   • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Hivatal arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg az ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben);
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen: az adatkezelő által fent megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Hivatal a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A Hivatal törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Hivatalnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Hivatal erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Hivatalunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

A Hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot.

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képv – hajdu

 • hajdu fogadóórák

 • periszkóp palotán

 • vekop

   

  BPXV_VEKOP_Banner

   

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  0-24 órás nyitvatartással működő és ügyeletes
  gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Benu Gyógyszertár Budapest Béke tér
  1135 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Kulcs Patika Asia Center
  1152 Budapest,
  Szentmihályi út 167-169.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 688 9088 

  NON-STOP Gyógyszertár
  1158 Budapest,
  Drégelyvár utca 40.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 30 260 5757

  Pharma Patika - Újpest Gyógyszertár
  1042 Budapest,
  Árpád út 67.

  Nyitvatartás:
  Hétfő    07.30 – 19.00
  Kedd    07.30 – 19.00
  Szerda    07.30 – 19.00
  Csütörtök    07.30 – 19.00
  Péntek    07.30 – 19.00
  Szombat    08.00 – 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl. Ügyeleti időszak:
  Hétfőtől péntekig: 19.00-7.30 között
  Szombat: 13.00 órától
  Vasárnap: egész nap

  Telefon: +36 1 231 0889

  Bethesda  Gyógyszertár
  1146 Budapest,
  Bethesda utca 3.

  Nyitvatartás:
  Hétfő    09.00 – 18.00
  Kedd    09.00 – 15.30
  Szerda    09.00 – 18.00
  Csütörtök    09.00 – 15.30
  Péntek    09.00 – 18.00
  Ügyelet szerdán és pénteken: 18.00 és 22.00 óra között.

  Telefon: +36 1 422 2782

  Benu  Gyógyszertár Budapest Örs Vezér
  1148 Budapest,
  Örs Vezért tere 23. (Rendelőintézet)

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 221 3861

  Nagyicce Gyógyszertár
  1163 Budapest,
  Veres Péter út 11/B.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 401 0078

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Aktuális témánk:

  Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terv (2019-2021)

  Észrevételeiket a kormos.adrienn@bpxv.hu címen várjuk.

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

  footer

  Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

  A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás