Menu

Adózás 2016.

Milyen esetben kell építményadót fizetnem?

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Mentes az építményadó alól:

 • Mentes az adókötelezettségek alól az önkormányzat illetékességi területén lévő valamennyi lakás célját szolgáló építmény.
 • Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ában megállapított mentességeken túlmenően a magánszemélyek tulajdonában álló gépkocsitároló 16 m2-ig.

Kedvezmény illeti meg az építményadó fizetésére kötelezett vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt, kivéve, ha az építményben italárusítás keretében szeszesital helyben fogyasztása történik. Az adókedvezmény mértéke az Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének az építmény és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII. 19.) ök. rendelet 4. §. (5) bekezdésben foglalt építményadó 50%-a.

Milyen esetben kell telekadót fizetnem?

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).

Mentes a telekadó alól:

 1. az építmény hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 2. a belterületen fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja,
 3. az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 4. az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

Mikor kell bevallást tennem a XV. kerületi adóhatóságnál?

 • Új építmény építése: A használatbavételi vagy fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év január 15. napja.
 • Építmény vétele, vagyoni értékű jog alapítása / megszűnése: A földhivatali bejegyzés érkezési idejét vagy széljegyzés dátumát követő év január 15. napja.
 • Építmény elidegenítése: Az adásvételi szerződés dátumát követő év január 15. napja.
 • Jogutódlás: A cégnyilvántartási bejegyzés dátumát követő év január 15. napja.
 • Építmény megszűnése (bontás, megsemmisülés): A megszűnés dátumát követő félév első hónapjának 15. napja
 • Hasznos alapterület módosulása, ingatlan átminősítése, névváltozás, székhely / telephely / levelezési cím /  lakcím  változása,  tulajdoni / jogosítotti  hányad változása: A változás dátumát követő év január 15. napja.

Minden évben el kell küldenem a bevallást?

Építmény- és telekadó esetében nem kell minden évben bevallást tenni, kizárólag az adókötelezettséget érintő változás (így eladás, épület lebontása, adómentesség keletkezése, megszűnése) esetén.

Ha az ingatlannak van haszonélvezője, akkor a bevallást a tulajdonosnak és a haszonélvezőnek is ki kell töltenie?

Abban az esetben, ha a lakásnak van haszonélvezője, akkor a bevallást csak a haszonélvezőnek kell kitöltenie és benyújtania az adóhatóság felé. A tulajdonosnak ekkor nem kell bevallást tennie. Gyakori eset, hogy a gyermek a tulajdonos és a szülők a haszonélvezők, ekkor tehát csak és kizárólag a szülőknek, mint haszonélvezőknek kell a bevallást benyújtaniuk.

Több tulajdonosa van az ingatlannak. Ebben az esetben mindegyik tulajdonosnak ki kell töltenie a bevallást?

A főszabály, hogy mindegyik tulajdonosnak külön-külön kell a tulajdoni hányadának megfelelően bevallást tennie. Arra van lehetőség, hogy a tulajdonosok megállapodjanak abban, hogy egy tulajdonost felruháznak az adózással kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel, így a megállapodás alapján csak egy tulajdonosnak kell a bevallást benyújtania.

Gyakori eset, hogy két tulajdonosa van a lakásnak, például férj és feleség, ebben az esetben a tulajdonosok két lehetőség közül választhatnak:

 1. mind a kettőjük kitölt egy-egy bevallási nyomtatványt
 2. a házaspár a megállapodásra vonatkozó nyomtatványt kitölti, amelyben megállapodnak arról, hogy a férj vagy a feleség lesz az, aki a bevallást kitölti. Fontos ebben az esetben azt is megemlíteni, hogy ha megállapodás születik a tulajdonosok között, akkor nemcsak arról állapodnak meg, hogy a bevallást kinek kell benyújtania, hanem arról is, ha esetleg fennáll majd az ingatlan után építményadó fizetési kötelezettség, akkor azt a megállapodás alapján annak az egy tulajdonosnak kell teljesítenie. A megállapodás mindig visszavonásig érvényes.

Hogyan fizethetem be a rám kiszabott adót?

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi bankszámlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi bankszámlájáról átutalással, pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkező adózónak postai készpénz-átutalási megbízással vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az adót két részletben kell teljesíteni, melynek határideje: március 15. és szeptember 15.

Építményadó számlaszáma: 11784009-15515005-02440000

Telekadó számlaszáma: 11784009-15515005-02510000

Mi történik akkor, ha nem fizetem be időre az adót?

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A végrehajtási eljárást az adóhatóság előzetes fizetési értesítő nélkül is megindíthatja!

Kinek és mikor kell a belföldi gépjárművek adóját fizetnie?

A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi után az adó alanya az a személy, aki/amely a járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Ha év közben vásárolok autót, mikortól kell elkezdenem fizetni az adót?

Újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű vásárlása esetén a forgalmi engedélybe való bejegyzés dátumát követő hónaptól kell az adót fizetni. Minden további esetben a vételt követő év első napjától kezdődik az adófizetési kötelezettség.

Ha év közben eladom az autómat, mikortól mentesülök a gépjárműadó alól (meddig maradok az adó alanya)?

Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos legkésőbb az adásvételi szerződés kelte évének végéig bejelenti az Okmányiroda felé, akkor a szerződés megkötésének időpontját követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha azonban sem az eladó, sem a vevő nem tesz eleget bejelentési kötelezettségének az Okmányiroda felé a szerződés kelte évének végéig, akkor a korábbi tulajdonos marad az adó alanya egészen annak az évnek a végéig, melyben a bejelentés megtörténik.

Gépjármű eltulajdonítása esetén mi a teendőm?

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 4. § (4) bekezdés alapján kérelemre szünetel az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából. A szünetelés a jogellenes cselekmény bekövetkezését követő hónap első napjától annak a hónapnak az utolsó napjáig tart, amelyben a gépjármű az adóalany birtokába visszakerült. A szünetelés időszakára időarányosan eső adót nem kell megfizetni.

A fenti igazolással az Okmányirodán lehet intézkedni a gépjármű forgalomból történő végleges kivonásáról, mert erre hivatalból nincs lehetőség.

Mikor részesülök gépjárműadó mentességben?

2013. január 1-jétől az részesülhet, aki súlyos mozgáskorlátozottságát az Önkormányzat Adóhatóságánál az alábbi módon igazolja:

 1. a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, mint szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott szakvélemény másolattal, vagy
 2. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot) szerinti fogyatékossági támogatás (Magyar Államkincstár általi) megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolattal – amely a mozgásszervi fogyatékosságot igazolja -, vagy
 3. a 18. életév alatti gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) EszCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolással.

Amennyiben Ön a fent említett dokumentumok egyikével sem rendelkezik, akkor a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (1146 Budapest, Thököly út 82.) fogja adómentességre való jogosultságát megállapítani. Ehhez a rendelkezésére álló, a mozgáskorlátozottsággal kapcsolatos eredeti orvosi dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Adóügyi osztályán kell benyújtania. A polgármesteri hivatal megkeresi a rehabilitációs szervet a szakvélemény kiadása céljából.

A fenti igazolások valamelyikének benyújtása esetén a mentesség továbbra is egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után adható 13.000 forint erejéig.

 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján az idegenforgalmi adó beszedése 2016. január 1-től Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának hatáskörébe került.

Kinek kell idegenforgalmi adót fizetnie?

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adómentességben részesül

 • a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
 • gyógyintézetben, fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37.§ -ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
 • aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát – kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából – eltöltő egyházi személy,
 • hetvenedik életévét betöltött magánszemély.

Az idegenforgalmi adó alapja és mértéke 2016. január 1-től

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az idegenforgalmi adó méretéke: 280 Ft/fő/nap.

Az adó megfizetése

Az adóbeszedésre kötelezettnek, azaz a szálláshely üzemeltetőjének a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót befizetnie.
Amennyiben az adó beszedését a beszedésre kötelezett (a szálláshely üzemeltetője) elmulasztotta, a Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az adót akkor is köteles megfizetni.
Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. Adómentesség esetén a mentességet igazoló dokumentumokat a vendégkönyvhöz kell csatolni.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a vendég nevét, címét, születési idejét, személyi igazolványának (útlevelének vagy személyazonosságát igazoló okmányának) számát, érkezésének és távozásának idejét, a szállásdíj és beszedett idegenforgalmi adó összegét, továbbá az igénybevett mentesség eseté az adóalany vagy törvényes képviselőjének az aláírását.

Az idegenforgalmi adót Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat idegenforgalmi adó 11784009-1551500503090000 számlaszámára kell teljesíteni.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos további kérdésekről készséggel adunk felvilágosítást telefonon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a XV. kerület Polgármesteri Hivatal (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) Adóügyi Osztályán.

 • Polgármester

 • jegyzo

 • ogy képv – hajdu

 • hajdu fogadóórák

 • periszkóp palotán

 • vekop

   

  BPXV_VEKOP_Banner

   

 • intelligens Panaszbejelentő Rendszer

  BPXV Intelligens Panaszbejelentő Rendszer

 • add a kezed

  slidekisebb-350x180

 • Minden, ami a XV. kerületben történik. Kattanjon rá!

  A lakosság és az ügyfelek számára ingyenesen hívható önkormányzati telefonszám, amelyen a telefonáló a kerület életéhez kapcsolódó észrevételei, kérdései, konkrét ügyben felmerült gondjai megoldását kérheti.

  A felvetéseket a munkatársunk fogadja, munkaidőn túl üzenetrögzítőre vesszük, majd a tett intézkedésekről a bejelentőt tájékoztatjuk. A szükséges teendők megtételéről az önkormányzat és hivatala gondoskodik.

  06 80 203 804

  Felnőtt ügyeleti ellátás >>
  1157 Budapest,
  Zsókavár u. 42-44.
  Telefon: +36 1 307 2222

  Fogorvosi ügyelet >>
  1088 Budapest,
  Szentkirályi utca 40.
  Telefon: +36 1 317 6600

  Gyermek ügyeleti ellátás >>
  1096 Budapest, Üllői út 86.
  Telefon: +36 1 264 3314,
  +36 1 264 7481

  0-24 órás nyitvatartással működő és ügyeletes
  gyógyszertárak

  Szent Palota Gyógyszertár
  1151 Budapest,
  Fő út 82. fsz. 3.
  Telefon: 631-7407

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig

  Benu Gyógyszertár Budapest Béke tér
  1135 Budapest,
  Lehel út 74-76.

  Nyitvatartás:
  hétfő-péntek: 8.00 - 20.00
  szombat: 8.00 - 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl.
  Telefon: +36 1 320 8006

  Kulcs Patika Asia Center
  1152 Budapest,
  Szentmihályi út 167-169.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 688 9088 

  NON-STOP Gyógyszertár
  1158 Budapest,
  Drégelyvár utca 40.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 30 260 5757

  Pharma Patika - Újpest Gyógyszertár
  1042 Budapest,
  Árpád út 67.

  Nyitvatartás:
  Hétfő    07.30 – 19.00
  Kedd    07.30 – 19.00
  Szerda    07.30 – 19.00
  Csütörtök    07.30 – 19.00
  Péntek    07.30 – 19.00
  Szombat    08.00 – 13.00

  Állandó ügyelet a nyitvatartási időn túl. Ügyeleti időszak:
  Hétfőtől péntekig: 19.00-7.30 között
  Szombat: 13.00 órától
  Vasárnap: egész nap

  Telefon: +36 1 231 0889

  Bethesda  Gyógyszertár
  1146 Budapest,
  Bethesda utca 3.

  Nyitvatartás:
  Hétfő    09.00 – 18.00
  Kedd    09.00 – 15.30
  Szerda    09.00 – 18.00
  Csütörtök    09.00 – 15.30
  Péntek    09.00 – 18.00
  Ügyelet szerdán és pénteken: 18.00 és 22.00 óra között.

  Telefon: +36 1 422 2782

  Benu  Gyógyszertár Budapest Örs Vezér
  1148 Budapest,
  Örs Vezért tere 23. (Rendelőintézet)

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 221 3861

  Nagyicce Gyógyszertár
  1163 Budapest,
  Veres Péter út 11/B.

  Nyitvatartás:
  minden nap 0-24 óráig
  Telefon: +36 1 401 0078

  A XV. kerület Önkormányzata számára fontos az itt lakók véleménye. Kérjük, javaslataival segítsen Ön is jobbá tenni az alábbi fejlesztési elképzeléseket!

  Aktuális témánk:

  Gyermek- és Ifjúsági Cselekvési Terv (2019-2021)

  Észrevételeiket a kormos.adrienn@bpxv.hu címen várjuk.

  Cím: 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. • e-mail: info@bpxv.hu • Telefon: 305-3100 • Fax: 307-4008

  footer

  Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-ket használ További információ itt

  A törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal úgynevezett "cookie"-kat vagy "sütiket" használ. Ezek olyan apró, ártalmatlan fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést, számunkra pedig hogy megismerjük és ezáltal jobban kiszolgáljuk látogatóink igényeit. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha az "Elfogadom" gombra kattint, akkor elfogadja a sütik használatát.

  Bezárás